Skal du bruke motorkjøretøy eller luftfartøy i byfjellene eller annen utmark, må du søke kommunen om tillatelse. Dette gjelder ikke offentlige anerkjente nytteformål. For vannskuter er det egne retningslinjer, les om disse nedenfor.

Har du behov for å bruke motorkjøretøy eller luftfartøy i byfjellene eller annen utmark søker du skriftlig om dette til Bymiljøetaten. Du må søke tillatelse selv om du er grunneier.

Helikopter

Søker du om bruk av helikopter fyller du ut søknadsskjema og legger ved relevante vedlegg.

Motorkjøretøy

For kjørebehov på strekningene Skansemyren - Fløyen - Rundemanen og Eidsvåg - Munkebotn viser vi til tjenesten Kjøretillatelse til byfjellene. Søker du om bruk av motorkjøretøy på andre strekninger eller i andre utmarksområder fyller du ut søknadsskjema og legger ved relevante vedlegg.

Husk at du alltid må ha tillatelse fra grunneier. Dette må du innhente selv. Informasjon om hvem som er grunneier finner du Kartverket sine nettsider.  

Søknadsfrist

Søknadsfristen for bruk av fartøyer (båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor) eller landing og start med luftfartøy (fly, helikopter og lignende) må være inne hos Bymiljøetaten senest fire uker før motorferdsel finner sted.

Ved søknad om bruk av kjøretøy (bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter og lignende) må søknad være inne hos Bymiljøetaten senest seks uker før motorferdsel skal finne sted.

Vi behandler søknaden din så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Når søknaden er behandlet fattes det et vedtak som du får tilsendt på e-post. Vedtaket begrunnes.

Slik klager du på vedtaket

Frist for å klage på vedtaket er tre uker fra du mottok det. Send skriftlig klage per e-post til bymiljoetaten@bergen.kommune.no. Klagen må begrunnes. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, men den fortsatt bestrides, blir saken sendt videre til Statsforvalteren. Statsforvalteren avgjør endelig om klagen skal tas til følge.

Kommunen (eller Statsforvalteren) gir informasjon om hva som er tillatt etter lov og forskrift, og hva det må søkes om tillatelse til. Kommunen kan sette vilkår for dispensasjonen. Vilkår kan blant annet være knyttet til:

  • trase for motorferdsel
  • antall turer
  • tidsrom
  • krav om melding til kommunens vaktsentral (i områder med nedslagsfelt for drikkevann)

Du må søke om tillatelse for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy til formål som er spesielt nevnt i Forskrift for motorkjøretøyer i utmark. Det gjelder for eksempel bruk av snøskuter til og fra hytter.

For byfjellene nevnes spesielt
Nødvendig transport av tungt utstyr som materialer, maskiner og lignende i forbindelse med vedlikehold av hytter defineres som et særlig behov. I byfjellene anses vei som ikke er opparbeid for kjøring med bil, som utmark. Det samme gjelder opparbeidet vei som ikke er brøytet for kjøring med bil.

Snøskuter og motorkjøretøy
Skal du bruke motorkjøretøy eller luftfartøy i utmark til formål som ikke er offentlig anerkjente nytteformål, må du søke kommunen om tillatelse. Turkjøring med snøskuter er kun tillatt i fastsatte snøskuterløyper.

Motorbåt og andre motorfartøy
Motorisert ferdsel er i utgangspunktet tillatt i innsjøer større enn to kvadratkilometer, og på elvestrekninger og innsjøer som er mindre enn to kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. I Bergen kommune er det bare Kalandsvatnet som har en så stor størrelse, men her har Kalandsvatnet grunneigarlag satt begrensninger på motorisert ferdsel. Dette betyr at det ikke er tillatt å kjøre motorbåt eller andre motorfartøy i noen innsjøer i Bergen uten tillatelse fra kommunen. 

For å kunne behandle søknad om motorferdsel i utmark har Bymiljøetaten behov for å identifisere deg, noe vi anser som helt nødvendig for å kunne behandle søknaden. Dette gjøres for å sikre at vi kommuniserer med riktig person og for å kunne følge opp tillatelsen. Det er også viktig for Bymiljøetaten å ha historikk om motorferdselen, og opplysningene vil lagres på ubestemt tid.

Du kan selv velge å ikke oppgi personopplysninger, men du vil da ikke kunne søke. Du kan be om innsyn i personopplysningene vi lagrer og få disse rettet dersom det er feil ved å kontakte Bymiljøetaten.

Informasjon om behandlingsansvarlig og kontaktopplysninger til personvernombud finnes på Bergen kommunes nettside om personvern. Der finner du også mer informasjon om ditt personvern. Se mer om personvernerklæring her.

Søknad om motorferdsel i utmark