vei i fjellet

Byfjellene er beregnet for turgåere, og motorferdsel i disse områdene er forbudt. Ved behov for transport av tungt utstyr eller lignende, kan du søke dispensasjon for strekningene Skansemyren-Fløyen-Rundemanen og Eidsvåg-Sandviken (Munkebotn). Ved vinterføre blir det ikke gitt kjøretillatelse.
 

Du søker om kjøretillatelse på byfjellene via elektronisk søknadsskjema. I søknaden må du beskrive hva og hvor søknaden gjelder og gi en beskrivelse av behovet. Du må også fylle inn informasjon om kjøretøy og tidspunkt.  Når søknaden er sendt inn vil du få en kvittering som bekrefter at søknaden er mottatt.
Gjelder Kamveien. For å unngå skader på Kamveien og for å ivareta sikkerheten er det satt følgende restriksjoner:
Kjøretøy med maks 8 t aksellast og maks totalvekt 32 t med makslengde 12,4 meter. Ved behov for bruk av tyngre kjøretøy, kan det unntaksvis dispenseres via nærmere avtale med Bymiljøetaten.

Søknadsfrist

Søknader om kjøretillatelse må være mottatt hos Bymiljøetaten senest 1 uke før ønsket transport. Du kan ikke regne med å få søknaden behandlet dersom søknaden ikke er mottatt innen tidsfristen. 

Søknader som berører nedslagsfelt for drikkevann skal høres av Vann- og avløpsetaten. Bymiljøetaten sørger for dette. 
 

Transport i forbindelse med arrangementer

Hvis søknaden gjelder transport i forbindelse med arrangementer søkes det om kjøretillatelse i det elektroniske søknadsskjemaet for arrangementer.  

Kjøring på Munkebotnsvegen

Søknader om kjøring på Munkebotnsvegen videresendes av Bymiljøetaten til Vest politidistrikt med eventuell tilråding fra Bymiljøetaten. Kjøreseddel (dispensasjon) utstedes av politiet som sender denne på e-post til søker. 

For kjøring i øvrige områder/strekninger på byfjellene vises det til tjenesten Motorferdsel i utmark og vassdrag.

Motorferdsel til byfjellene er som hovedregel forbudt. Har du behov for transport av nødvendig tungt utstyr eller liknende kan du søke dispensasjon. Det gjelder kun for strekningene Skansemyren- Fløyen- Rundemannen, Eidsvåg-Munkebotn ,Sædal-Gløvrevatnet og Tarlebøveien. 

All kjøring må planlegges slik at kjørebehovet reduseres til et minimum. Kjøring foregår på eget ansvar og skal gjennomføres aktsomt og hensynsfullt.

Spesielt for vinterføre

All kjøring i friluftsområdet foregår på eget ansvar og skal gjennomføres aktsomt og hensynsfullt. Veiene har ikke vintervedlikehold, og vær- og føreforholdene varierer mye fra Skansemyren til Fløyen/andre destinasjoner. Ved vinterføre, det vil si ved ski- og akeføre, er det ikke tillatt å bruke motorkjøretøy som setter hjulspor. Bruk av snøscooter/beltekjøretøy reguleres etter lov om motorferdsel i utmark. Den enkelte fører er pliktig til å vurdere føreforholdene i det enkelte tilfelle.

Spesielt for Kamveien (bom Skansemyren til Fløyen)
Kjøretøy med maks 8 t aksellast og maks totalvekt 32 t med makslengde 12,4 meter. Ved behov for bruk av tyngre kjøretøy, kan det unntaksvis dispenseres via nærmere avtale med Bymiljøetaten.

Bryllup

Ved bryllup på Fløyen får brudeparet innvilget kjøretillatelse. Det innvilges ikke kjøring til Fløyen til fotografering av brudepar. Vi anbefaler i denne sammenheng Fløibanen. 

Sykehjem og institusjoner

Grupper fra sykehjem/institusjoner kan få innvilget kjøretillatelse til øvre stasjon eller restauranten. Gjelder søknaden grupper, setter vi begrensning på antall minibusser. Funksjonshemmede skal vanligvis transporteres med Fløibanen.

 

  • All kjøring i friluftsområdet foregår på eget ansvar og skal gjennomføres aktsomt og hensynsfullt.
  • Det er kun tillatt med kjøring på den strekningen som er oppgitt i tillatelsen.
  • Kjøretillatelsen skal ligge lett synlig i kjøretøyets frontrute.
  • Ved kontroll skal tillatelse vises uoppfordret til politi eller oppsyn.
  • Ved vinterføre, det vil si ved ski- og akeføre, er det ikke tillatt å bruke motorkjøretøy som setter hjulspor. Er det tvil om det er ski- og/eller akeføre skal tvilen  veie tyngst av hensyn til sikkerhet. Det skal da ikke kjøres. Det er den enkelte sjåførs ansvar å gjøre denne vurderingen. 

Oppstår uhell (for eksempel drivstoff eller oljelekkasje i nedbørfelt til drikkevann) skal vaktsentral varsles på telefon 55 56 78 15.

Kart viser om strekningen krever dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, behandles som kjøretillatelse eller krever dispensasjon fra politiet. Kartet viser også nedslagsfelt for drikkevann og hvor det er bommer.
Kartet viser om strekningen krever dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, behandles som kjøretillatelse eller krever dispensasjon fra politiet. Kartet viser også nedslagsfelt for drikkevann og hvor det er bommer.
 

 

For å kunne behandle søknad om kjøretillatelse i byfjellene har Bymiljøetaten behov for å identifisere deg, noe vi anser som helt nødvendig for å kunne behandle søknaden. Dette gjøres for å sikre at vi kommuniserer med riktig person og for å kunne følge opp tillatelsen. Det er også viktig for Bymiljøetaten å ha historikk om kjøringen, og opplysningene vil lagres på ubestemt tid.

Du kan selv velge å ikke oppgi personopplysninger, men du vil da ikke kunne søke. Du kan be om innsyn i personopplysningene vi lagrer og få disse rettet dersom det er feil ved å kontakte Bymiljøetaten.

Informasjon om behandlingsansvarlig og kontaktopplysninger til personvernombud finnes på Bergen kommunes nettside om personvern. Der finner du også mer informasjon om ditt personvern. Se mer om dette her.

Søk om kjøretillatelse til byfjellene