Gå tilbake til:
Du er her:
vei i fjellet

Fra 20. september 2021 til 30. april 2022 stenger Fløibanen for oppgradering. I forkant av dette, fra 10. august–16. september, skal Kamveien oppgraderes. Dette vil kunne medføre at Kamveien blir helt eller tidvis stengt i anleggsperioden. Se mer informasjon i eget avsnitt.

Byfjellene er beregnet for turgåere, og motorferdsel i disse områdene er forbudt. Ved behov for transport av tungt utstyr eller lignende, kan du søke dispensasjon for strekningene Skansemyren-Fløyen-Rundemanen og Eidsvåg-Sandviken (Munkebotn).

Slik søker du om kjøretillatelse

Du søker om kjøretillatelse på byfjellene via elektronisk søknadsskjema. I søknaden må du beskrive hva og hvor søknaden gjelder og gi en beskrivelse av behovet. Du må også fylle inn informasjon om kjøretøy og tidspunkt.  Når søknaden er sendt inn vil du få en kvittering som bekrefter at søknaden er mottatt.

Søknadsfrist

Søknader om kjøretillatelse må være mottatt hos Bymiljøetaten senest 1 uke før ønsket transport. Du kan ikke regne med å få søknaden behandlet dersom søknaden ikke er mottatt innen tidsfristen. 

Søknader som berører nedslagsfelt for drikkevann skal høres av Vann- og avløpsetaten. Bymiljøetaten sørger for dette. 
 

Transport i forbindelse med arrangementer

Hvis søknaden gjelder transport i forbindelse med arrangementer søkes det om kjøretillatelse i det elektroniske søknadsskjemaet for arrangementer.  

Kjøring på Munkebotnsvegen

Søknader om kjøring på Munkebotnsvegen videresendes av Bymiljøetaten til Hordaland Politidistrikt med eventuell tilråding fra Bymiljøetaten. Kjøreseddel (dispensasjon) utstedes og hentes hos Hordaland Politidistrikt, Allehelgens gate 6.

For kjøring i øvrige områder/strekninger på byfjellene vises det til tjenesten Motorferdsel i utmark og vassdrag.

Slik fungerer kjøretillatelse på byfjellene

Motorferdsel til byfjellene er som hovedregel forbudt. Har du behov for transport av nødvendig tungt utstyr eller liknende kan du søke dispensasjon. Det gjelder kun for strekningene Skansemyren- Fløyen- Rundemannen, Eidsvåg-Munkebotn ,Sædal-Gløvrevatnet og Tarlebøveien. 

All kjøring må planlegges slik at kjørebehovet reduseres til et minimum. Kjøring foregår på eget ansvar og skal gjennomføres aktsomt og hensynsfullt.

Spesielt for vinterføre

All kjøring i friluftsområdet foregår på eget ansvar og skal gjennomføres aktsomt og hensynsfullt. Veiene har ikke vintervedlikehold, og vær- og føreforholdene varierer mye fra Skansemyren til Fløyen/andre destinasjoner. Ved vinterføre, det vil si ved ski- og akeføre, er det ikke tillatt å bruke motorkjøretøy som setter hjulspor. Bruk av snøscooter/beltekjøretøy reguleres etter lov om motorferdsel i utmark. Den enkelte fører er pliktig til å vurdere føreforholdene i det enkelte tilfelle.

Bryllup

Ved bryllup på Fløyen får brudeparet innvilget kjøretillatelse.

Sykehjem og institusjoner

Grupper fra sykehjem/institusjoner kan få innvilget kjøretillatelse til øvre stasjon eller restauranten. Gjelder søknaden grupper, setter vi begrensning på antall minibusser. Funksjonshemmede skal vanligvis transporteres med Fløibanen.

 

Hva er mitt ansvar ved innvilget kjøretillatelse?

  • All kjøring i friluftsområdet foregår på eget ansvar og skal gjennomføres aktsomt og hensynsfullt.
  • Det er kun tillatt med kjøring på den strekningen som er oppgitt i tillatelsen.
  • Kjøretillatelsen skal ligge lett synlig i kjøretøyets frontrute.
  • Ved kontroll skal tillatelse vises uoppfordret til politi eller oppsyn.
  • Ved vinterføre, det vil si ved ski- og akeføre, er det ikke tillatt å bruke motorkjøretøy som setter hjulspor.

Oppstår uhell (for eksempel drivstoff eller oljelekkasje i nedbørfelt til drikkevann) skal vaktsentral varsles på telefon 55 56 78 15.

Arbeid på Kamveien og Fløibanen frå 10. august 2020–30. april 2022

Frå 20. september 2021 til 30. april 2022 stenger Fløibanen for oppgradering. I samband med dette har Bergen kommune ved Bymiljøetaten saman med Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett fått i oppdrag å sikre trygg barnehagetransport for barn og tilsette i Fløyfjellet naturbarnehage. Transporten vil føregå med minibuss. I forkant av minibusstransporten er det behov for å gjere punkt- og strekningsvise utbetringar på Kamveien – frå Skansemyren til Fløyen. Bymiljøetaten har lyst ut ein anbodskonkurranse på arbeidet og ventar å få inn tilbod over fellesferien. Arbeidet har forventa oppstart 10. august og vil pågå til og med 16. september.

Utbetringane vil kunne medføre at Kamveien blir heilt eller tidvis stengt i anleggsperioden. Fløibanen går medan Kamveien utbetrast. Kamveien er open medan Fløibanen held stengt.  

Arbeid på Kamveien – 10. august til 16. september 2021

Bymiljøetaten tilrår at alle som er avhengige av vareleveransar nyttar banen til dette formålet medan Kamveien utbetrast.

Alle aktørar som har faste køyreløyve på Kamveien blir tilrådd å avgrense bruken av vegen i størst mogleg grad i den perioden vegen er under utbetring, og heller velje andre løysingar. Dersom det ikkje lar seg gjere må transportør og eventuell mottakar informerast om at det kan bli forseinkingar på grunn av anleggsarbeidet.

Bymiljøetaten tilrår at alle aktørar som søker om midlertidige køyreløyve i den perioden det føregår arbeid på Kamveien nyttar seg av Fløibanen eller flyttar tidspunktet for arrangementet.

Utfyllande informasjon om eventuelle konsekvensar av arbeidet på Kamveien i form av til dømes stenging av vegen, vil vere å finne på denne nettsida. 

Arbeid på Fløibanen – 20. september 2021 til 30. april 2022

Medan Fløibanen er stengt for oppgradering vil Kamveien vere open for nødvendig transport. Bymiljøetatens vegdriftsseksjon vil så langt det lar seg gjere halde vegen bar, men merk at dette ikkje kan garanterast. I den perioden morgon og ettermiddag minibussane transporterer barn og tilsette t/r Fløyfjellet naturbarnehage, vil det ikkje vere mogleg for å andre å nytte vegen (med unntak av naudetatar og Forsvaret). Nærare informasjon om gjeldande tidspunkt og korleis dette i praksis blir løyst vil bli tilsendt alle aktørar med faste køyreløyve.

Etter snart 20 år i drift skal altså Rødhette og Blåmann pensjonerast, og Fløibanen skal få både nye vogner og nye stasjonar. Dette vil komme alle innbyggarane i Bergen til gode og vi håpar på godt samarbeid og god dialog medan arbeida pågår.  

Eventuelle spørsmål kan rettast til prosjektleiar i Bymiljøetaten, Åslaug Bergsvåg: aslaug.bergsvag@bergen.kommune.no

Kart: Motorferdsel i byfjell og utmark

Kart viser om strekningen krever dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, behandles som kjøretillatelse eller krever dispensasjon fra politiet. Kartet viser også nedslagsfelt for drikkevann og hvor det er bommer.
Kartet viser om strekningen krever dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, behandles som kjøretillatelse eller krever dispensasjon fra politiet. Kartet viser også nedslagsfelt for drikkevann og hvor det er bommer.
 

 

Personvernerklæring

For å kunne behandle søknad om kjøretillatelse i byfjellene har Bymiljøetaten behov for å identifisere deg, noe vi anser som helt nødvendig for å kunne behandle søknaden. Dette gjøres for å sikre at vi kommuniserer med riktig person og for å kunne følge opp tillatelsen. Det er også viktig for Bymiljøetaten å ha historikk om kjøringen, og opplysningene vil lagres på ubestemt tid.

Du kan selv velge å ikke oppgi personopplysninger, men du vil da ikke kunne søke. Du kan be om innsyn i personopplysningene vi lagrer og få disse rettet dersom det er feil ved å kontakte Bymiljøetaten.

Informasjon om behandlingsansvarlig og kontaktopplysninger til personvernombud finnes på Bergen kommunes nettside om personvern. Der finner du også mer informasjon om ditt personvern. Se mer om dette her.

Søk om kjøretillatelse til byfjellene