Gå tilbake til:
Du er her:
vei i fjellet

Fra 20. september 2021 til 30. april 2022 stenger Fløibanen for oppgradering.  I denne perioden vil det være særskilte, tidsbestemte reguleringer av kjøring på Kamveien. Det vil være vintervedlikehold på veien. Kjøretøy må være skodd for forholdene, og sjåfør må alltid vurdere forholdene. Se mer informasjon i egne avsnitt. 

Byfjellene er beregnet for turgåere, og motorferdsel i disse områdene er forbudt. Ved behov for transport av tungt utstyr eller lignende, kan du søke dispensasjon for strekningene Skansemyren-Fløyen-Rundemanen og Eidsvåg-Sandviken (Munkebotn).

Slik søker du om kjøretillatelse

Du søker om kjøretillatelse på byfjellene via elektronisk søknadsskjema. I søknaden må du beskrive hva og hvor søknaden gjelder og gi en beskrivelse av behovet. Du må også fylle inn informasjon om kjøretøy og tidspunkt.  Når søknaden er sendt inn vil du få en kvittering som bekrefter at søknaden er mottatt.

Søknadsfrist

Søknader om kjøretillatelse må være mottatt hos Bymiljøetaten senest 1 uke før ønsket transport. Du kan ikke regne med å få søknaden behandlet dersom søknaden ikke er mottatt innen tidsfristen. 

Søknader som berører nedslagsfelt for drikkevann skal høres av Vann- og avløpsetaten. Bymiljøetaten sørger for dette. 
 

Transport i forbindelse med arrangementer

Hvis søknaden gjelder transport i forbindelse med arrangementer søkes det om kjøretillatelse i det elektroniske søknadsskjemaet for arrangementer.  

Kjøring på Munkebotnsvegen

Søknader om kjøring på Munkebotnsvegen videresendes av Bymiljøetaten til Hordaland Politidistrikt med eventuell tilråding fra Bymiljøetaten. Kjøreseddel (dispensasjon) utstedes og hentes hos Hordaland Politidistrikt, Allehelgens gate 6.

For kjøring i øvrige områder/strekninger på byfjellene vises det til tjenesten Motorferdsel i utmark og vassdrag.

Slik fungerer kjøretillatelse på byfjellene

Motorferdsel til byfjellene er som hovedregel forbudt. Har du behov for transport av nødvendig tungt utstyr eller liknende kan du søke dispensasjon. Det gjelder kun for strekningene Skansemyren- Fløyen- Rundemannen, Eidsvåg-Munkebotn ,Sædal-Gløvrevatnet og Tarlebøveien. 

All kjøring må planlegges slik at kjørebehovet reduseres til et minimum. Kjøring foregår på eget ansvar og skal gjennomføres aktsomt og hensynsfullt.

Spesielt for vinterføre

All kjøring i friluftsområdet foregår på eget ansvar og skal gjennomføres aktsomt og hensynsfullt. Veiene har ikke vintervedlikehold, og vær- og føreforholdene varierer mye fra Skansemyren til Fløyen/andre destinasjoner. Ved vinterføre, det vil si ved ski- og akeføre, er det ikke tillatt å bruke motorkjøretøy som setter hjulspor. Bruk av snøscooter/beltekjøretøy reguleres etter lov om motorferdsel i utmark. Den enkelte fører er pliktig til å vurdere føreforholdene i det enkelte tilfelle.

Bryllup

Ved bryllup på Fløyen får brudeparet innvilget kjøretillatelse.

Sykehjem og institusjoner

Grupper fra sykehjem/institusjoner kan få innvilget kjøretillatelse til øvre stasjon eller restauranten. Gjelder søknaden grupper, setter vi begrensning på antall minibusser. Funksjonshemmede skal vanligvis transporteres med Fløibanen.

 

Hva er mitt ansvar ved innvilget kjøretillatelse?

  • All kjøring i friluftsområdet foregår på eget ansvar og skal gjennomføres aktsomt og hensynsfullt.
  • Det er kun tillatt med kjøring på den strekningen som er oppgitt i tillatelsen.
  • Kjøretillatelsen skal ligge lett synlig i kjøretøyets frontrute.
  • Ved kontroll skal tillatelse vises uoppfordret til politi eller oppsyn.
  • Ved vinterføre, det vil si ved ski- og akeføre, er det ikke tillatt å bruke motorkjøretøy som setter hjulspor.

Oppstår uhell (for eksempel drivstoff eller oljelekkasje i nedbørfelt til drikkevann) skal vaktsentral varsles på telefon 55 56 78 15.

Regulering av køyretider på Kamveien i perioden 20. september 2021 – 30. april 2022

Frå 20. september 2021 til 30. april 2022 stenger Fløibanen for oppgradering. I samband med dette har Bergen kommune ved Bymiljøetaten saman med Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett fått i oppdrag å sikre trygg barnehagetransport for barn og tilsette i Fløyfjellet naturbarnehage. Transporten vil føregå med minibuss. I forkant av dette er det blitt gjort punkt- og strekningsvise utbetringar på Kamveien – frå Skansemyren til Fløyen. Arbeidet er ferdigstilt fredag 17. september og Kamveien er då open for dei med køyreløyve når Fløibanen stenger måndag 20. september.

Regulering av køyretider på Kamveien i perioden 20. september 2021 – 30. april 2022

Medan Fløibanen er stengt for oppgradering vil Kamveien vere open for nødvendig transport (køyreløyve). Bymiljøetatens vegdriftsseksjon vil så langt det lar seg gjere halde vegen bar, men merk at dette ikkje kan garanterast. I den perioden morgon og ettermiddag minibussane transporterer barn og tilsette t/r Fløyfjellet naturbarnehage, vil det ikkje vere mogleg for å andre å nytte vegen (med unntak av naudetatar og Forsvaret). Det er tre minibussar som vil gå i fast rute. For å unngå farlege eller utfordrande møtesituasjonar, vil minibussane disponere Kamveien åleine. Bommen vil sleppe gjennom barnehagebussane måndag til fredag i tidsrommet mellom 08.00 – 09.30 og mellom 15.00 – 16.30 . Alle andre må då vente. Alle aktørar med faste køyreløyve vil kunne passere bommen utanom desse tidene. Er de allereie innanfor bommen når vegen blir «lukka» for øvrig transport, ber vi om at de avventar til bussane er nede igjen før de brukar Kamveien. 

Merk at det etter ein prøveperiode kan bli gjort endringar i rutetidene. Alle endringar og oppdateringar vil publiserast på denne nettsida.

Etter snart 20 år i drift skal altså Rødhette og Blåmann pensjonerast, og Fløibanen skal få både nye vogner og nye stasjonar. Dette vil komme alle innbyggarane i Bergen til gode og vi håpar på godt samarbeid og god dialog gjennom vinteren.  

Eventuelle spørsmål kan rettast til prosjektleiar i Bymiljøetaten, Åslaug Bergsvåg: aslaug.bergsvag@bergen.kommune.no

Vintervedlikehold på Kamveien sesongen 2021/2022

Som det fremgår i avsnittet om regulering av kjøring på Kamveien i 2021 og 2022, er Fløibanen stengt til 1. april 2022 grunnet ombygging. All nødvendig transport må da skje på Kamveien. I vintersesongen 2021/22 utføres det derfor vintervedlikehold på Kamveien. Normalt er veien stengt for trafikk i vintersesongen (ved ski- og akeføre). Vintervedlikehold er særlig prioritert opp mot transport av barnehagebarn med minibuss i denne perioden.

Viktig informasjon om vintervedlikehold for de som har kjøretillatelse

At Kamveien har vintervedlikehold betyr ikke at veien vil ha bar kjørebane til enhver tid. Veien kan tidvis være glatt, for eksempel ved uforutsette værforhold (væromslag). I slike situasjoner vil det bli vurdert ekstra utkall, men det vil ta noe tid før mannskap er på plass og oppdrag er utført.

Ved bruk av veien under slike forhold vil vi minne om at kjøretillatelse er gitt med vilkår om at all kjøring skjer på eget ansvar. Det vil derfor alltid være viktig å vurdere om det er forsvarlig å kjøre. Husk at det er stor høydeforskjell, og at føreforhold på Fløyen ikke nødvendigvis er de samme som i byen.

Kjøretøy må alltid være forsvarlig skodd (bruk av piggdekk, kjetting eller annet hjelpemiddel) ved bruk av veien under føreforhold som tilsier dette. 

Hva innebærer vintervedlikehold? 

Veien vil bli strødd med salt, og brøytet ved behov. Bymiljøetaten følger med behovet for å kalle ut entreprenør. Som nevnt over kan vi ikke garantere optimale forhold til enhver tid, sjåfør må alltid vurdere forholdene og kjøretøy må være forsvarlig skodd. 

Kontakt kommunens vaktsentral (tlf. 55 56 78 15) dersom situasjonen tilsier at det bør saltes/brøytes. Bymiljøetaten vil da vurdere behovet, men merk at det vil ta noe tid før oppdrag er utført og veien kan benyttes. 

Kart: Motorferdsel i byfjell og utmark

Kart viser om strekningen krever dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, behandles som kjøretillatelse eller krever dispensasjon fra politiet. Kartet viser også nedslagsfelt for drikkevann og hvor det er bommer.
Kartet viser om strekningen krever dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, behandles som kjøretillatelse eller krever dispensasjon fra politiet. Kartet viser også nedslagsfelt for drikkevann og hvor det er bommer.
 

 

Personvernerklæring

For å kunne behandle søknad om kjøretillatelse i byfjellene har Bymiljøetaten behov for å identifisere deg, noe vi anser som helt nødvendig for å kunne behandle søknaden. Dette gjøres for å sikre at vi kommuniserer med riktig person og for å kunne følge opp tillatelsen. Det er også viktig for Bymiljøetaten å ha historikk om kjøringen, og opplysningene vil lagres på ubestemt tid.

Du kan selv velge å ikke oppgi personopplysninger, men du vil da ikke kunne søke. Du kan be om innsyn i personopplysningene vi lagrer og få disse rettet dersom det er feil ved å kontakte Bymiljøetaten.

Informasjon om behandlingsansvarlig og kontaktopplysninger til personvernombud finnes på Bergen kommunes nettside om personvern. Der finner du også mer informasjon om ditt personvern. Se mer om dette her.

Søk om kjøretillatelse til byfjellene