Gå tilbake til:
Du er her:
Bygge selv, tommestokk

Søknad uten ansvarsrett betyr at du kan søke om mindre arbeider (tiltak) på bebygd eiendom på egen hånd, uten hjelp fra fagfolk. Det kan for eksempel være å bygge garasje, bod, terrasse, levegg, gjerde eller støttemur. På denne siden vil vi gi deg informasjon som du kan ha nytte av i søkeprosessen.

Dette må du sjekke før du søker

Sjekk om du kan søke selv, se Direktoratet for byggkvalitet.

Eiendommens planstatus

For å vite hva og hvor mye du kan bygge på din eiendom så må du undersøke eiendommens planstatus. Gjennom kommuneplanens arealdel vil det være satt rammer for utnyttelsen av din eiendom. I tillegg kan eiendommen være omfattet av kommunedelplaner og/eller reguleringsplaner som også kan sitte begrensninger.

Hva du kan bygge på eiendommen din avhenger av hvilket formål eiendommen er gitt i gjeldende planer. Vi presiserer at påbygg, så som tak-oppbygg, tak-ark, takterrasse eller utgraving (underbygg) ikke kan søkes om uten ansvarsrett.

Hvor mye du kan bygge på eiendommen din avhenger av hva planene tillater av utnyttelse og hvor mye som er bygd på eiendommen fra før.

Hvilke arealplaner som gjelder for din eiendom kan du se på Min side.

Dersom du skal gjøre endringer som fører til økt bygningsvolum på eiendommen, må du beregne den nye utnyttelsesgraden. For å regne ut dette, må du bruke informasjon om hva som er arealene på bygninger og konstruksjoner på tomten. Du kan bruke godkjente tegninger for din eiendom, eller måle opp de bygningene og konstruksjonene som skal regnes med.

Du kan finne mer om utnyttelsesgrad i regjeringens veileder.

Og du kan bruke denne interaktive veilederen for å finne mer informasjon om bebygd areal.

 

Avstand til nabogrense/samtykke
Avstand til nabogrense bestemmes av plan- og bygningsloven eller byggegrense i reguleringsplan. Hvis ikke annet er bestemt i reguleringsplan, skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter(Pbl § 29-4).

 

Avstanden til grensen beregnes fra byggverkets fasadeliv.

Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt ovenfor, eller i nabogrense:

 • når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke, eller
 • ved oppføring av frittliggende garasje, uthus og lignende mindre tiltak.(inntil 1 m fra nabogrense)

Det er mulig å søke dispensasjon fra § 29-4, dersom man ikke får samtykke fra nabo.

Dispensasjon
Dersom arbeidet du skal uføre kommer i strid med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, kommuneplanen eller gjeldende reguleringsplaner, må du søke om dispensasjon. Du kan søke om dispensasjon som en egen søknad eller sammen med søknad om tillatelse til tiltak. Søknaden skal nabovarsles på lik linje med andre søknader.

Loven stiller også krav om begrunnelse av dispensasjonssøknader. Lovteksten går ikke nærmere inn på hva begrunnelsen skal inneholde, men den bør knyttes opp til kriteriene for å gi dispensasjon, da at hensynene bak regelen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene ved en dispensasjon må være klart større enn ulempene.

Reglene om dispensasjon finner du i plan- og bygningsloven kapittel 19.

Ledninger eller rør i grunnen

Du må selv sjekke om det er ledninger eller rør i grunnen der du skal bygge, slik at du ikke skader eller forhindrer tilgang til disse. Det kan være aktuelt å ta kontakt med for eksempel Vann- og avløpsetaten, BKK og kabelselskaper.

 

Nabovarsel

Dersom du skal sette opp noe som krever byggetillatelse, må du varsle naboer og gjenboere. Naboer er de som bor på eiendom som grenser til tomten du skal bygge på. Gjenboere er de som bor på eiendom som er skilt fra byggetomten med en vei, gate, elv eller annet areal.

Frist for naboer og gjenboere til å komme med merknader/kommentarer til nabovarselet er minimum to uker.

Slik gjør du:

 • Bestill naboliste via Infoland eller hent den hos Plan- og bygningsetaten, Johannes Bruns gate 12.

 

 

 

Søknadsprosess og saksbehandlingstid

En byggesøknad kan omsøkes i ett eller to trinn. Hvilken dokumentasjon som skal følge en byggesøknad er beskrevet i byggesaksforskriften kapittel 5.

Søknad i ett trinn
Ved en ett-trinns søknadsbehandling må du ha avklart alle forhold knyttet til tiltaket før du søker. Byggearbeidene kan starte når vi har gitt tillatelse til tiltak.

Søknad i to trinn
Ved søknad i to trinn søker du først om rammetillatelse for tiltaket. I en slik søknad må du avklare de ytre rammene for byggeprosjektet. Dette er forhold som for eksempel volum, høyde, utnyttelsesgrad, utseende, forholdet til kommunale planer og avklaring i forhold til naboene. Det er altså ikke nødvendig at all prosjektering og er avklart før søknaden sendes til kommunen.

Etter at du har fått rammetillatelse, og før du begynner å bygge, må du sende inn søknad om igangsettingstillatelse. Her må du bekrefte/dokumentere at alle vilkår som er satt i rammetillatelsen er oppfylt.

Byggearbeidene kan ikke igangsettes før igangsettingstillatelse er gitt.

 

Hvor raskt får du svar?

I løpet av tre uker vil vi sende deg en bekreftelse på at søknaden er mottatt og gi deg et anslag på saksbehandlingstiden i kommunen. 

Saksbehandlingstiden er 12 uker fra komplett søknad foreligger. Dersom vi må sende søknaden på høring til andre offentlige myndigheter, blir saksbehandlingstiden 12 uker + den tiden søknaden er til behandling hos andre offentlige myndigheter, som er maksimalt 4 uker.

Saksbehandlingstiden er redusert til 3 uker hvis:

 • det søkes om tillatelse i ett trinn (ikke rammesøknad)
 • det ikke foreligger nabomerknader
 • tiltaket er i samsvar med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, kommuneplanen og gjeldende reguleringsplaner

 

Skal søknaden anses som komplett, kan den ikke være avhengig av tillatelse eller dispensasjon fra andre myndigheter. Dersom vi må innhente vedtak fra annen myndighet, vil saksbehandlingstiden stoppe til den nødvendige dokumentasjonen foreligger. Vi anbefaler derfor at du innhenter tillatelse og/eller dispensasjon selv og legger den ved søknaden.

 

Du må betale gebyr for behandling av søknaden.

Skjemaer og vedlegg til søknaden

Skjema:

Direktoratet for byggkvalitet - blanketter

 

I tillegg til søknaden må du også sende inn følgende:

 • Utfylt skjema: Søknad om tiltak uten ansvarsrett (pdf) (se Direktoratet for byggkvalitet sin blankettside)
 • Opplysninger gitt i nabovarsel (pdf). I tillegg legger du ved eventuelle merknader fra naboer og dine kommentarer til merknadene.
 • Situasjonskart med koordinater der tiltaket er tegnet inn. Kart i riktig målestokk (1:1000 eller 1:500) kan kjøpes i Infoland eller i Kundesenteret i Johannes Bruns gate 12.
 • Tegninger som viser tiltaket i riktig målestokk (1:100, plan, snitt, fasade), med rombetegnelse. Vi må ha både før- og ettertegninger.
 • Eventuelle uttalelser fra andre offentlige myndigheter, f.eks. forhåndsinnhentet dispensasjon fra Bymiljøetaten om avstand til kommunal vei.
 • Dersom arbeidet du skal uføre krever dispensasjon fra gjeldende arealplaner, må du også sende inn dispensasjonssøknad.

 

 

Søknaden kan bli avvist, og du belastes med et gebyr dersom:

 1. den mangler gnr/bnr, underskrift, tegninger med mer
 2. den mangler dispensasjon eller søknad om dispensasjon, og dette er nødvendig
 3. den mangler nabovarsling
 4. den er innsendt før fristen for nabomerknader er gått ut
 5. tiltaket er i strid mot bestemmelser gitt i plan- og bygningsloven

 

 

Hvor sender du søknaden?

Du kan sende den skriftlige søknaden med vedlegg til Plan- og bygningsetaten på ulike måter:

Du kan søke gjennom Byggsøk.

Søknaden kan sendes på epost til
postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no
Størrelsen på e-post inkludert vedlegg må ikke overstige 20 Mb.

 

Søknaden kan sendes i post til:
Bergen Kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700
5020 Bergen

 

Du kan også levere søknaden ved personlig oppmøte i Plan- og bygningsetatens kundesenter, Johannes Bruns gate 12.

Forhåndsmøte med Plan- og bygningsetaten

Lurer du på om det du ønsker å bygge er lovlig i forhold til arealplanene på eiendommen din, kan du få 15 minutter gratis (muntlig) veiledning i Plan- og bygningsetatens kundesenter før du eventuelt søker.

NB! Grunnet koronasituasjonen vil vår gratis, muntlige kundeveiledning (15 minutter) inntil videre gjøres via telefon, og ikke i våre veiledningsrom i Autogården. Telefonnummeret til Plan- og bygningsetatens kundesenter er 55 566310. Her oppgir du gårds- og bruksnummer, hva saken gjelder og mobilnummer du kan nås på. Kundeveileder vil da ta kontakt. 

Foretrekker du i stedet generell veiledning pr. e-post? Send da e-post med samme innhold som ovenfor til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no. 

Våre kundeveiledere tilbyr generell veiledning i forbindelse med byggesaksspørsmål. På veiledningstimen vurderer vi ikke konkrete byggesaker eller konkrete løsninger, men gir råd om hvordan du skal gå frem i en sak, hvilke krav det er til dokumentasjon og hvor du kan innhente nødvendig informasjon. Vi gir også råd om prosess, ansvar og andre tema som må avklares for å komme i gang.

Dersom du ønsker en mer detaljert, skriftlig avklaring om planer og bestemmelser for din eiendom kan du bestille en forhåndskonferanse. Dette er en gebyrbelagt tjeneste. (se gebyrregulativet)

 

Pris

Du må betale gebyr for behandling av søknaden. Vi sender faktura etter at saken er behandlet. Se vår gebyrkalkulator.

 

 • Dersom det må søkes flere dispensasjoner, lønner det seg å søke om alle dispensasjonene i samme søknad. Da får du kun ett dispensasjonsgebyr.
 • Dersom vi må avvise søknaden fordi den mangler opplysninger, blir du belastet med et gebyr. Se § 3-24 i Gebyrregulativet.
 • Dersom det sendes inn en byggesøknad for arbeider som viser seg ikke å være søknadspliktig, vil vi gi en skriftlig tilbakemelding. Denne behandlingen er gebyrbelagt, se § 3-24  i Gebyrregulativet.

Prisene ellers finner du i kapittel 3 i Gebyrregulativ. Plan- og bygningsetaten.

Gebyrregulativet 2021, Plan - og bygningsetaten

 

Lover og retningslinjer

Se hvilke regler som gjelder på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet.

Noen tiltak kan være unntatt søknadsplikt.

Du er selv ansvarlig for at arbeidene blir utført i tråd med gjeldende lover og forskrifter.

 

Lover

Forskrifter

 

Har du spørsmål?

Kontakt Plan- og bygningsetaten

Tlf. 55566310

Besøksadresse:
Johannes Bruns gate 12.

Kundesenteret i Autogården i Johannes Bruns gate er åpent for besøkende fra kl. 08-14, og telefoner besvares fra klokken 08-15.

Direktoratet for byggkvalitet - blanketter