Hovedregelen er at byggesøknader må sendes inn av en kvalifisert fagperson. Påbygg, større tilbygg, utgraving, takterrasser, boliger, større bygninger, konstruksjoner, flytebrygge, osv. kan du ikke søke om, bygge eller rive selv med mindre du kan dokumentere at du er en kvalifisert fagperson.

Det er noen tiltak du kan søke om selv, se “Søke om byggetillatelse på egen hånd”.

Enkelte mindre tiltak kan du også bygge helt uten byggesøknad, se “Bygge uten byggesøknad”.

I en byggesøknad er ansvarlig søker bindeleddet mellom kommunen og tiltakshaver. Ansvarlig søker kan være et foretak bestående av feks byggmester, entreprenør eller arkitekt som skal ha kunnskap om plan- og bygningsloven og forskriftene. Ansvarlig søker må erklære ansvar og ha kompetanse til å gjennomføre søknadsprosessen.

I tillegg til ansvarlig søker må fagområdene som berøres av tiltaket belegges med ansvar. Ansvarsområdene kan deles inn i tre kategorier: prosjektering, utføring og kontroll. Eksempler på slike fagområder kan være arkitekturprosjektering, utføring av betongarbeider e.l.

Fagansvaret ligger hos de ansvarlig prosjekterende, utførende og kontrollerende foretakene. Mer informasjon om ansvar i byggesaker kan du finne i plan- og bygningsloven kapittel 23  og byggesaksforskriften kapittel 9-12.

En byggesøknad kan omsøkes i ett eller to trinn. Hvilken dokumentasjon som skal følge en byggesøknad, er beskrevet i byggesaksforskriften kapittel 5.

Søknad i ett trinn

Ved en ett-trinns søknadsbehandling må man ha avklart alle forhold knyttet til tiltaket, samt ha valgt alle prosjekterende foretak og eventuelle kontrollerende av prosjekteringen. Byggearbeidene kan starte når vi har gitt tillatelse til tiltak og et ansvarlig foretak har erklært ansvarsrett for de arbeidene som skal utføres.

Søknad i to trinn

Ved søknad i to trinn søker man først om rammetillatelse for tiltaket. I en slik søknad må man avklare de ytre rammene for byggeprosjektet. Dette er forhold som for eksempel volum, høyde, utnyttelsesgrad, utseende, forholdet til kommunale planer og avklaring i forhold til naboene. Det er altså ikke nødvendig at all prosjektering og alle ansvarlige foretak er avklart før søknaden sendes til kommunen.

Etter at du har fått rammetillatelse, og før du begynner å bygge, må ansvarlig søker sende inn søknad om igangsettingstillatelse. Ved søknad om igangsettingstillatelse skal ansvarlig søker legge ved erklæring om ansvarsrett fra alle prosjekterende og eventuelle kontrollerende av prosjekteringen.

Byggearbeidene kan ikke igangsettes før igangsettingstillatelse er gitt, samt at et ansvarlig foretak har erklært ansvarsrett for de arbeidene som skal utføres.

Nabovarsel

Før du sender inn søknad til kommunen må naboer og gjenboere varsles om hva du har tenkt å bygge. Frist for naboer og gjenboere til å komme med merknader eller kommentarer til nabovarselet er to uker.

Du kan lese mer om nabovarsel på DIBK sine nettsider.

Søknad sendes til

Du kan sende søknaden din til Plan- og bygningsetaten på ulike måter

Sende byggesøknad digitalt
Trykk her for å se hvordan byggesøknaden kan sendes digitalt. 

Brevpost
Søknaden kan sendes i post til:
Bergen Kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700
5020 Bergen

Fysisk oppmøte
Du kan også levere søknaden ved personlig oppmøte i Johannes Bruns gate 12. Kundesenteret er åpent for besøkende fra kl. 08–14, alle hverdager. 

Innhold og vedlegg i søknaden

Opplysninger som kan være aktuelle i en byggesøknad:

 • Utfylt skjema: Søknad om tillatelse til tiltak
 • Beskrivelse av tiltaket
 • Kopi av nabovarsel
 • Kvittering som viser at naboene har mottatt varselet
 • Eventuelle merknader fra naboer og ansvarlig søker sine kommentarer til merknadene
 • Situasjonskart der tiltaket, og avstand til nabogrense mm er inntegnet
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer (bruk gjerne standardblanketten på DIBK sine nettsider)
 • Målsatte tegninger som viser tiltaket i plan, snitt, fasade. Tegningene må være fagmessig utført og ha rombetegnelse etter hva rommet faktisk skal brukes til. Betegnelsen disponibelt rom kan ikke brukes.
 • For tilbygg, påbygg, ombygginger og bruksendringer må du sende inn tegninger som viser eksisterende forhold og nye forhold.
 • Eventuelle uttalelser fra andre offentlige myndigheter, f.eks. uttalelser fra Vann- og avløpsetaten.
 • Skal du rive, må du varsle eventuelle pantehavere eller kreditorer som har pengeheftelser i eiendommen.
 • Eventuell søknad om dispensasjon
 • Eventuell tiltaksplan for graving i forurenset grunn
 • Eventuelle terrengsnitt som viser forhold til naboer
 • Eventuelt soldiagram
 • Samtykke fra Arbeidstilsynet ved oppretting eller endring i arbeidsplasser
 • Eventuelle ekstra krav til dokumentasjon gitt i reguleringsplan

 

Sjekke planer og bestemmelser på egenhånd

Du kan selv sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for den aktuelle eiendommen.

Arealplanene for din eiendom finner du på Min Side eller via det digitale planregisteret

Situasjonskart, nabolister, eiendomsinformasjon og planinformasjon for bruk i bygge-, dele- og plansaker kan bestilles fra kartbutikken

Dispensasjon

Hvis arbeidet du skal uføre kommer i strid med gjeldende arealplaner eller plan- og bygningsloven, teknisk forskrift eller annet, må du søke om dispensasjon. Du kan søke om dispensasjon som en egen søknad eller sammen med søknad om tillatelse til tiltak. Søknaden skal nabovarsles på lik linje med andre søknader.

Loven stiller også krav om begrunnelse av dispensasjonssøknader. Lovteksten går ikke nærmere inn på hva begrunnelsen skal inneholde, men den bør knyttes opp til kriteriene for å gi dispensasjon, da at hensynene bak regelen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene ved en dispensasjon må være klart større enn ulempene.

Reglene om dispensasjon finner du i plan- og bygningsloven kapittel 19.

Sette i gang arbeidet

Ved ett-trinns søknadsbehandling (Tillatelse til tiltak) kan arbeidet starte når tillatelsen er gitt og erklæringer for utførende foretak er innsendt.

Har du fått en rammetillatelse må det søkes og innvilges igangsettingstillatelse før arbeidet kan starte. En søknad om igangsettingstillatelse må inneholde dokumentasjon på at eventuelle vilkår og krav gitt i rammetillatelsen og reguleringsplan er oppfylt. Videre må det innsendes ærklæringer for utførende foretak.

Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Ved rammetillatelse regnes tiden fra vedtaksdatoen på rammetillatelsen. En igangsettingstillatelse forlenger ikke fristen, og tiltaket anses heller ikke som igangsatt før arbeidet faktisk er startet. Tillatelsen faller også bort hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år.

Fristene kan ikke forlenges.

Disse bestemmelser gjelder tilsvarende for dispensasjon.

Når du er ferdig å bygge

Før du kan ta i bruk det som er bygget må du ha fått ferdigattest. Det er ansvarlig søker som skal sende inn søknad om ferdigattest. En søknad om ferdigattest må inneholde dokumentasjon på at eventuelle vilkår og krav gitt i rammetillatelsen og reguleringsplan er oppfylt.

Dersom det bare gjenstår mindre vesentlig arbeid arbeider kan dere søke om midlertidig brukstillatelse. I midlertidig brukstillatelse skal det framgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for ferdigstillelse.

Normal saksbehandlingstid for en byggesøknad er 12 uker etter at fullstendig søknad foreligger.

Søknader som er i henhold til loven med tilhørende forskrifter, der det ikke foreligger merknader fra naboer, og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig, skal avgjøres innen 3 uker.

Søknader som krever dispensasjon fra plangrunnlaget skal kommunen fatte vedtak innen 12 uker. I tillegg kommer tid for eventuelle høringsinstanser til å uttale seg. Fristen for å komme med uttale er 4 uker, slik at samlet saksbehandlingstid maksimalt kan bli 16 uker.

Saksbehandlingstid for søknad om igangsettingstillatelse er 3 uker.

Saksbehandlingstid for søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse er 3 uker.

Du finner mer om tidsfristene i plan- og bygningsloven § 21-7  og Byggesaksforskriften kapittel 7.

Kundesenteret tilbyr 15 minutter gratis, generell veiledning i byggesaksspørsmål. Ta kontakt med oss på telefon for å avtale veiledning. Husk å oppgi gårds- og bruksnummer, hva saken gjelder og mobilnummer du kan nås på. Kundeveileder vil da ta kontakt via telefon.

Telefon: 55 56 63 10

Åpningstider: Kundesenteret i Johannes Bruns gate 12 er åpent alle hverdager kl. 08.00 - 14.00. Telefoner besvares mellom 08.00 og 15.00.

På veiledningstimen vurderer vi ikke konkrete byggesaker eller konkrete løsninger, men gir råd om hvordan du skal gå frem i en sak, hvilke krav det er til dokumentasjon og hvor du kan innhente nødvendig informasjon. Vi gir også råd om prosess, ansvar og andre tema som må avklares for å komme i gang.

Foretrekker du i stedet generell veiledning pr. e-post? Send da e-post med samme innhold som ovenfor til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no.

Dersom du ønsker en mer detaljert avklaring om planer og bestemmelser for din eiendom, kan du bestille en forhåndskonferanse. Dette er en gebyrbelagt tjeneste. Se Gebyrforskriften 2024 (tidligere Gebyrregulativet).

Gebyrforskriften 2024 (tidligere Gebyrregulativet), Plan- og bygningsetaten.

Du må betale gebyr for behandling av søknaden. Vi sender faktura etter at saken er behandlet. 

Trykk her for å bruke gebyrkalkulatoren. Den er oppdatert med de nye gebyrene.

 • Dersom det må søkes om flere dispensasjoner, lønner det seg å søke om alle dispensasjonene i samme søknad. Da får du kun ett dispensasjonsgebyr. Se Gebyrforskriften, kapittel 3.
 • Dersom vi må avvise søknaden fordi den mangler opplysninger, blir du belastet med et gebyr. Se § 3-24 i Gebyrforskriften.
 • Sendes det inn en byggesøknad for arbeider som viser seg ikke å være søknadspliktig, vil vi gi en skriftlig tilbakemelding. Denne behandlingen er gebyrbelagt, se § 3-24  i Gebyrforskriften.

Prisene ellers finner du i kapittel 3 i Gebyrforskriften 2024 (Plan- og bygningsetaten).

Byggsøk, lag og lever søknaden på nett