Gå tilbake til:
Du er her:

Mange huseiere tror at alt som har med vann- og avløpsrør til og fra boligen er et kommunalt ansvar. Dette stemmer ikke. Huseier har selv et økonomisk ansvar dersom lekkasjer oppstår, noe mange ikke er klar over.

Kjenner du til hvor dine stikkledninger går og i hvilken tilstand de er?

Stikk- og fellesledning
Eksempel på stikk- og fellesledning
Bilde: Augon johnsen

-Vi ser ofte eksempel på huseiere som ikke er godt nok informert om eget ansvar for vann-og avløpsrør til og fra boligen, sier Randi Erdal, avdelingsleder myndighet i Bergen Vann.

Private ledninger er huseiers ansvar - også utover tomtegrensen


-Kommunen har ansvar for å utbedre lekkasjer på de kommunale ledningene. Oppstår det derimot en lekkasje i ledningsnettet som går fra disse og bort til huset, er dette normalt huseiers ansvar.

Det er enten et fellesansvar for husstandene som er tilknyttet en privat fellesledning, eller huseiers eget ansvar dersom lekkasjen oppstår i den private stikkledningen som går fra fellesledningen og inn til huset (se illustrasjon). I tilfeller der private ledninger som fører til offentlig hovedledning ligger i offentlig bilvei, tar Vann- og avløpsetaten ansvar for den delen av den private ledningen som ligger i selve kjørebanen.

Fellesskapet må dele regningen

Få kontroll med private fellesledninger 

Private ledninger kalles fellesledninger når flere enn en eiendom er koblet på. I Sanitærreglementet for Bergen kommune heter det at  «…hver eier er solidarisk ansvarlig for hele fellesledningen eiendommen er tilknyttet, med mindre annen ansvarsdeling er avtalt» . Det er i utgangspunktet opp til eierne i et sameie å finne fram til en utgiftsfordeling.

Gode råd om avtaler og fordeling

Vi anbefaler at de som eier rør sammen lager seg gode, skriftlige avtaler som beskriver hvordan en skal håndtere fremtidige utgifter til ledningsanlegget. En slik avtale bør beskrive fordelingsnøkkel og felles drifts- og vedlikeholdsplikt. Da er man godt rustet når ledningsnettet akutt må utbedres. Det kan også være lurt å definere grensen mellom privat stikkledning og privat fellesledning i en slik avtale.

Eksempel på avtaler (hva bør avtalen inneholde?)

Bergen kommune eier stikkledninger i offentlig bilvei

 

Overtakelse
Av hensyn til kompleksiteten med å skifte ut rør under offentlig vei, har bystyret gjennom behandling av hovedplaner for vannforsyning og avløp- og vannmiljø besluttet at kommunen overtar dette ansvaret.
Bilde: Einar Høgmo

Fra 1.1.2020 overtok Bergen kommune eierskapet til stikkledningene i offentlig bilvei. Dette gjelder stikkledninger som fører til offentlig vann- eller avløpsnett. Dermed er kommunen ansvarlig for reparasjon og vedlikehold av den delen av ledningen som ligger i trafikkert del av offentlig bilvei; selve kjørebanen. For resten av ledningen inn til huset, er eieren av eiendommen selv ansvarlig for vann og avløpsrørene.

Bedre tilsyn og raskere reparasjon med offentlig eierskap

Kommunen ønsker å ha bedre tilsyn med stikkledningene slik at vi raskere kan reparere feil, særlig vannlekkasjer for å redusere vannforbruket. I tillegg minsker vi også faren for forurensing til natur og miljø.

Det er dyrt, krevende og komplisert å ta ansvar for å reparere stikkledninger under veien. Infrastruktur for fiber, strøm, samt bossug og gjerne rør for fjernvarme og kjøling kan forekomme i en og samme gate. Det er ikke lett å få fikset det røret som ligger lengst ned i bakken og vi mener kommunen er best rigget til å utføre denne jobben.

Hvem gjelder dette for?

Overtakelsen gjelder kun dersom du eier stikkledning i offentlig vei i dag, som går til offentlig vann- og avløpsnett.

Hva vil innbyggerne og huseierne merke?

Veldig lite. Overtagelsen av stikkledningene vil kun være en bekymring mindre for huseier.

Hva om jeg vil eie stikkledningen selv?

Dersom du av en eller annen grunn fortsatt ønsker å eie stikkledningen under offentlig bilvei, og med det sitte med alt ansvaret for vedlikehold og eventuelle reparasjoner selv, kan du reservere deg mot at kommunen overtar.