Gå tilbake til:
Du er her:
Barn som leker Håvard Holme

Alle skoler og barnehager skal ha helseverngodkjenning for å ivareta barns "arbeidsmiljø". Det skal søkes godkjenning i planfasen (planuttalelse), ved oppstart, ved eventuelt utvidelse eller endring av driften. Det er Miljørettet helsevern som godkjenner driften etter forskriften.

Søknad om planuttalelse

Når det planlegges en ny skole/barnehage, en midlertidig erstatningslokaler eller en fysisk endring av eksisterende skole/barnehage (f.eks. utvidelse, ombygging eller omfattende rehabilitering) skal skjemaet planuttalelse skole  eller planuttalelse barnehage fylles ut.

Et bra tidspunkt å sende inn planene på er når plantegningene er ganske klare, men før de er sendt inn til godkjenning etter plan- og bygningsloven. Formålet er at vi skal undersøke om prosjektet er i tråd med forskriften, samt avdekke eventuelle problemer mens prosjektet fortsatt er på planstadiet.

Etter at  søknaden er behandlet, vil dere motta planuttalelse med krav og anbefalinger.

Dersom dere gjør store endringer etter at vi har gitt en planuttalelse, kan dere søke om oppdatert planuttalelse. En del av spørsmålene i søknadsskjemaet om planuttalelse gjentas i søknadsskjemaet om godkjenning. Dersom ingenting er endret underveis kan dere klippe og lime svarene.

Skoler og barnehager som mangler gyldig godkjenning og som er i drift trenger ikke søke om planuttalelse, men går rett til skjemaet godkjenning av skole eller godkjenning av barnehage

Søknad om godkjenning

Skjemaet godkjenning av skole  eller godkjenning av barnehage skal sendes når skolen nærmer seg ferdigstillelse. Når vi mottar skjemaet kan vi avtale tidspunkt for ferdigbefaring.

Ved ferdigbefaring ser vi på skolens eller barnehagens inne- og utemiljø og  internkontrollsystem som skal sikre at barnas arbeidsmiljø ivaretas. Dersom det er en helt ny skole eller barnehage, skal vi ha befaring før den åpner, men tilsynet med internkontrollsystemet kan gjøres senere.

Skolen eller barnehagen vil deretter motta godkjenning, eventuelt avslag på godkjenning, etter forskriften. Godkjenningsvedtaket vil forhåndsvarsles i tråd med forvaltningsloven, slik at skolen/barnehagen og andre berørte parter kan komme med innspill til bestemmelsene i godkjenningsvedtaket.

Søknad om endret godkjenning

Dersom skolen eller barnehagen skal gjøre en driftsendring som ikke innebærer bygningsmessige endringer kan dere benytte skjemaet endret godkjenning av skole eller endret godkjenning av barnehage.

Dersom en eller flere av skolene ikke er godkjent, må skjemaet godkjenning av skole benyttes.

Driftsendringer er for eksempel endring i friluftsgrupper, barnetall, aldersfordeling eller arealnorm. Dette skjemaet kan også brukes ved mindre endringer i lekeareal hvor barnetallet økes lite eller ingenting, for eksempel ved at utearealet utvides eller at personalrom og lekerom byttes om. Dersom dere er i tvil om hvilket skjema dere skal bruke kan dere ta kontakt med oss. Dersom det er mer enn 3 år siden forrige stedlige tilsyn vil vi komme på befaring, som ved en søknad om godkjenning.

En eller flere godkjenninger?

En helseverngodkjenning gjelder for hele barnehagen. Eksempelvis vil en barnehage som drives av én styrer i tre bygg godkjennes som én barnehage. Alle lokalitetene må tilfredsstille forskriftens krav for at barnehagen skal bli godkjent. Dersom barnehagens avdelinger ligger på helt forskjellige steder, og foresatte kan velge hvilken avdeling de vil søke på når de søker om barnehageplass, godkjennes barnehagens avdelinger hver for seg.

Er deler av barnehagen ny?

Ved godkjenning skal hele barnehagen tilfredsstille forskriftens krav. Dersom en barnehage utvider med et nytt bygg, mens de eksisterende byggene ikke endres, vil vi gå gjennom hele barnehagen før godkjenning. Hele barnehagen må tilfredsstille forskriftens krav for å kunne bli godkjent.

Oppveksttun?

Vi godkjenner skoledelen og barnehagedelen hver for seg. Det er egne søknadsskjema for skoledelen, se nettsiden Helseverngodkjenning av skoler. Søknadene kan leveres samlet eller hver for seg.

Hvem kan søke?

Eier og leder/rektor/styrer må avklare hvem som har ansvar for å søke. Vi anbefaler at noen som kjenner skolen eller barnehagen godt, fyller ut skjemaene. Under står det informasjon om hvilket søknadsskjema dere skal bruke. Dersom dere har spørsmål kan dere ta kontakt med oss.

Voksenopplæring?

Voksenopplæring som tilbyr fag eller kompetanse tilsvarende videregående skole må også søke om godkjenning.

Familiebarnehage?

Familiebarnehager som mottar offentlig støtte skal søke på samme måte som andre barnehager.

Barnepass som ikke mottar offentlig støtte

Barnepasstilbud som er regelmessig, mer enn ti timer ukentlig og har tre eller flere barn til stede samtidig må søke om godkjenning etter forskriften. Dette kan være for eksempel dagmamma eller barnepark.