RSS

Helsevern i skole

Helsevern i skoler

Elever skal ha et godt "arbeidsmiljø" når de er på skolen, og Miljørettet helsevern fører tilsyn med dette. Våre hovedoppgaver er: behandle klager, godkjenning, tilsyn og veiledning.

Krav og anbefalinger til skoler

Her finner du informasjon om hvordan uteareal og inneareal skal være for å ivareta elevenes helse, miljø og sikkerhet.

Krav til internkontrollsystem i skoler

Alle skoler er pålagt å ha internkontrollsystem som ivaretar elevenes helse, trivsel, sikkerhet og miljø. Her kan du lese om krav til skolers internkontrollsystem.

Informasjonsplikt til Miljørettet helsevern

Dersom det oppstår forhold ved barnehagen eller skolen som kan ha negativ innvirkning på barnas helse plikter leder å melde Miljørettet helsevern. Her finner du informasjon om når du skal melde fra.

Inneklimamålinger i skoler og barnehager

Dersom barn, elever eller ansatte melder om dårlig luftkvalitet bør det foretas målinger av luftskifte, temperatur og luftfuktighet. Her kan du lese om hvordan målingene bør gjennomføres.