Private vann- og avløpsanlegg skal ha godkjenning

Søknad om forhåndsuttalelse for private VA-anlegg sendes til Bergen Vann sendes via ENTREPRENØRPORTALEN . Dette kan kun gjøres av profesjonelle foretak som er godkjente i våre registre.

Via ENTREPRENØRPORTALEN sender du inn søknad om forhåndsuttalelse for private VA-anlegg til Bergen Vann ved:

  • Nybygg
  • Tilknytning av eksisterende bygninger.
  • Arbeid som har konsekvenser for vann- og avløpsnettet (etablering som har stort vannforbruk eller spesielle innslipp på nettet)
  • Arbeid som kommer i konflikt med offentlige ledningsanlegg

I Entreprenørportalen velges det først søknadsskjema «søknad om vann- og avløpsarbeid». Dette skjemaet gjelder både rørleggermeldinger og forhåndsuttalelse.

I skjemaets trinn 3 velges det tiltak, og det er dette som avgjør om søknaden blir behandlet som en rørleggermelding eller forhåndsuttalelse.

Du må skaffe forhåndsuttalelsen fra Bergen Vann før du søker om igangsettingstillatelse/ tillatelse til tiltak hos bygningsmyndigheten.  Bergen Vann gir forhåndsuttalelse/ godkjenner tilknytning på visse vilkår.

Skjemaet gjelder for nye tilknytninger, etablering av nye private anlegg og for omlegging av eksisterende private anlegg. Det gjelder både når eiendommen knytter seg direkte til offentlige ledninger og går via eksisterende private ledninger. Se Veileder til søknadsprosessen for private og offentlige VA- anlegg i Bergen kommune (adobe.com)

Legg spesielt merke til punkt 3.2.2.1 i veilederen under om hvilke vedlegg som er nødvendige for å få søknaden godkjent.

Dersom du kun skal endre bruken av et eksisterende bygg (bruksendring) eller søke om nye boenheter uten å endre det utvendige rørtekniske anlegget, skal du bruke et annet skjema: se her

Vi skiller på om søknaden gjelder uttalelse ved rammesøknad eller om det gjelder forhåndsuttalelse.

Gjelder søknaden både arbeid med hovedledninger og private ledninger, må du søke separat for disse tiltakene. Se "Søk om opparbeiding av hovedledninger til offentlig drift og vedlikehold".

Du må også søke om tillatelse til tiltak hos bygningsmyndigheten når det er eksisterende bygninger som skal knytte seg til offentlig nett.

Ved tilknytninger direkte på kommunale VA-ledninger, er det kommunens personell som skal gjøre dette.

Bergen Vann har tre ukers saksbehandlingstid fra komplett søknad.

Krav til søknadsdokumentasjon finnes i veiledningsbrosjyren.

Ha vedleggene klare før du starter utfylling av skjemaet.

Ved behov for å sende inn mer informasjon i saken kan du benytte skjemaet Supplerende dokumentasjon

 

Dersom tiltaket fraviker fra bestemmelsene i Sanitærreglementet for Bergen kommune, må det søkes om dispensasjon. Dispensasjonssøknaden skal signeres av ansvarlig rørleggerforetak / VA- konsulent  og av grunneier(e).