Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Skolens planer

Bønes skoles ordensregler

Skolens ordensregler er revidert etter møtet i Samarbeidsutvalget 06.01.21.

Skolens leseplan

Våren 2020 utarbeidet vi ny leseplan for skolen. Planen skal sikre videreutvikling og god kvalitet på leseopplæringen for alle elever på alle trinn ved Bønes skole.

Helhetlig plan for et godt læringsmiljø

Alle barn har krav på et godt inkluderende lek- og læringsmiljø. Barna skal føle seg trygge og inkludert i et sosialt fellesskap som ønsker dem vel og som bidrar til at de lærer og utvikler seg.

Bønes skoles IKT plan

Skolens IKT-plan er utarbeidet med utgangspunkt i IKT-plan.no og utdanningsdirektoratets beskrivelse av digital komeptanse som grunnleggende ferdighet.

Hjertesone - tryggere skolevei

Bønes skole ønsker at flest mulig av elevene går eller sykler til skolen. Sammen med FAU har skolen satt seg som mål å ha minst mulig biltrafikk til og fra skolen.

Plan for sammenheng og samarbeid barnehage og skole

Vi samarbeider med barnehagene rundt oss for at skolestarterne skal oppleve sammenheng mellom barnehage og skole, og få en god skolestart.