Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Frisklivssentralen er et kompetansesenter i helsefremmende og forebyggende arbeid, med målsetning om å fremme livskvalitet, deltakelse, helse og mestring til personer i alle aldre, med og uten sykdom.

Frisklivsssentralens aktivitets-, lærings- og mestringstilbud:

Vi arrangerer ulike digitale og fysiske kurs og aktiviteter som alle kan delta på, samt tilbud rettet spesifikt mot eldre, kreftrammede og personer med hørsels- og/eller kombinert syns- og hørselstap. Tilbudene er rettet mot personer som bor eller oppholder seg i Bergen kommune.

Gjennom våre tilbud får deltakerne gode fysiske, sosiale, mentale og kognitive verktøy, som kan brukes for å håndtere både nåværende og fremtidige utfordringer og livsbelastninger. Frisklivssentralen tilbyr en-til-en samtale, kognitive metoder, ulike mestringstilbud, undervisning/kurs og fysisk aktivitet i grupper. De tre frivilligsentralene i Ytrebygda, Laksevåg og Åsane, legger til rette for gode sosiale møteplasser, og ulike aktiviteter for innbyggerne i deres respektive byområder.

Et kompetansesenter

Frisklivssentralen skal også være et kompetansesenter for informasjon og samarbeid innad i kommunen, og ut mot eksterne aktører, for å etablere nettverk innen forebyggende helsearbeid og folkehelse. Frisklivssentralen har vært Helsedirektoratets utviklingssentral i Vestland fylke siden 2016.

Lavterskel

Frisklivssentralen er en lavterskeltjeneste, noe som betyr at det ikke er nødvendig med henvisning fra lege. Kommunens innbyggere i ulike aldre og livssituasjoner kan selv ta kontakt, og få hjelp til å mestre helseutfordringer og egen hverdag.

Tverrfaglig kompetanse

Ansatte har høy kompetanse og lang arbeidserfaring. Avdelingen er tverrfaglig sammensatt:

 • sykepleiere
 • vernepleiere
 • helsesykepleier
 • ernæringsfysiolog
 • pedagoger
 • fysioterapeuter
 • ergoterapeut
 • lege
 • folkehelse
 • idrett og psykologi
 • sosionomer
 • tegnspråklig kompetanse
 • ulike mastere
 • ulike videreutdanning
 • fordypningskurs
 • relevant arbeidserfaring
 • personlig egnethet

Felles plattform: Helsefremmende og forebyggende tilnærming, bruk av Motiverende intervju (MI) og kognitiv tilnærming (CBT)

Oppgaver

Frisklivssentralen har flere oppgaver:

 • Brukerrettede tilbud på individ-, gruppe- og befolkningsnivå
 • Kompetanseformidling for ansatte og samarbeidspartnere
 • Nettverk og samarbeid

Sentrale prinsipper for drift

 • Diagnoseuavhengig tilbud (med og uten diagnoser)
 • Ressursfokus - fokuserer på å styrke ressursene i deg og dine omgivelser
 • Mestring i hverdagen- også med sykdom og/eller andre belastninger
 • Brukerstyrt - du vet best hva du trenger
 • Tidsavgrenset
 • Fokus på endring, aksept og nyorientering - ikke bare på formidling av kunnskap

Du finner mer informasjon om brukerrettede tilbud og kompetansehevende tiltak for ansatte og samarbeidspartnere under andre faner på våre nettsider.

Henvendelser

For deltakelse  eller mer informasjon ta kontakt på telefon eller epost.

Telefon: 53 03 53 80 epost: frisklivssentralen@bergen.kommune.no