Bergensstandarden for permisjon fra grunnskoleopplæringen

Revidert standard gjelder fra 2017. Kontaktlærer kan nå å innvilge permisjon på inntil to dager.

Det er et viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. Skoleåret består av 190 dager, det vil si at elever og foresatte har 175 dager til ferier og annen ikke opplæringsrettet aktivitet.

I dokumentet gjennomgås lovbestemmelsen for innvilgelse av permisjon fra den lovpålagte opplæringen, og det gis føringer for hvordan bestemmelsen skal praktiseres i grunnskolen.

Bergensstandarden er forankret i opplæringsloven § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring, første, andre og femte ledd, og opplæringsloven § 2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa.

Bergensstandarden skal brukes av alle kommunale grunnskoler i Bergen kommune.

Formålet med Bergensstandarden er å sikre likebehandling av søknader om permisjon, og å redusere omfanget av fravær. Rektor ved den enkelte skole har myndighet til å innvilge permisjon fra grunnskoleopplæringen etter Bergen kommune sitt delegasjonsreglement. Til grunn for enhver myndighetsutøvelse ligger en skjønnsutøvelse, reglene og føringene her er ment som grunnlag for denne skjønnsutøvelsen.

Skolene melder tilbake at de har følgende erfaringer med bergensstandarden frem til nå:

  • Det er blitt færre søknader om permisjon. Søknadene er blitt bedre begrunnet
  • Det er utfordrende og vanskelig å dokumentere at permisjon ikke er forsvarlig for den enkelte elev
  • En del foreldre tar ut elevene uten å søke, gi beskjed eller reiser selv om de har fått avslag

Målet med denne revisjonen er å bruke de erfaringene skolene og Fagavdelingen har høstet til å gjøre standarden bedre. 

Se Permisjon/fri fra skolen