Ordensreglement

Vi har alle ansvar for at skoledagen skal bli god.
 

Foresatte må gjøre seg kjent med innholdet i Gjeldende ordensreglement for kommunale grunnskoler i Bergen.

Lokale tilleggsregler for Mathopen skole, jf. §9-1 og §9-2 i forskrift om ordensreglement.

 Lokale regler knyttet til orden

 • Ingen har lov til å oppholde seg innendørs i friminuttene uten spesiell tillatelse. Ikke ballspill innendørs.
 • Ingen har lov til å oppholde seg på toalettene uten grunn.
 • Fotballspill skal foregå på fotballbanen. Andre ballspill er tillatt i oppmerket felt.
 • Ingen har lov til å ha med seg eller bruke snop og tyggegummi på skolen.
 • Tøy må merkes med navn.

 Lokale regler knyttet til adferd

 • PC kan kun brukes etter avtale med lærer.
 • Mobiltelefoner og/eller andre kommunikative hjelpemidler skal ikke brukes i skoletiden/ på SFO. Dersom du har med slikt utstyr skal det ligge avslått i sekken hele dagen.
 • Nettbrett og annet elektronisk utstyr skal ikke medbringes til skolen.
 • Snøballkasting kun på blink.
 • Sykling/ løperhjul til skolen er i samråd med FAU anbefalt etter godkjent sykkelprøve i 4. klasse. Bruk hjelm. Ingen sykling i skoletiden. 
 • Skolen informerer om ordensreglementet på foreldremøtet om høsten. Foresatte og elev må skrive under på at de har lest og godtar ordensreglementet, inkludert reglene for bruk av internett (jfr. Avtale for elevers bruk av bergensskolens digitale nett).

 VED BRUDD PÅ ORDENSREGLENE SKJER DETTE

 • Samtale og avtale mellom elev og lærer/kontaktlærer. Informasjon til hjemmet etter behov.
 • Samtale og avtale mellom elev og avdelingsledere/rektor. Hjemmet skal alltid orienteres.
 • Dersom det spilles fotball utenom de avtalte områdene, kan ballen bli beslaglagt.
 • Elever kan i spesielle tilfelles tas vekk fra fellesaktiviteter, friminutt eller enkelttimer og få annet tilsyn. I slike tilfeller skal foresatte ha beskjed.
 • Dersom mobiltelefon og/eller andre kommunikative hjelpemidler, sykkel eller løperhjul brukes uten tillatelse i skoletiden, blir de innlevert til kontoret. Elevene vil få gjenstanden tilbake ved skoleslutt. Dersom hendelsen gjentar seg, må foresatte hente gjenstanden – de henvender seg på kontoret.
 • Pålegg om å rette opp den skaden eleven selv har påført skolens eiendom og/ eller eiendeler - for eksempel rydde søppel, vaske gulv eller fjerne tagging.
 • I spesielle tilfeller kan rektor fatte vedtak om bortvisning, jfr Opplæringsloven § 2-10.

De lokale ordensreglene er vedtatt i samarbeidsutvalget, 31.10.22                                                 

Anne Myhrvold

rektor