Skolens sosiale læreplan

Her finner du informasjon skolens arbeid for et trygt og godt skolemiljø. Her finner du også informasjon om hva du kan gjøre dersom elevene ikke har et trygt og godt skolemiljø.

Mathopen skole arbeider aktivt med utvikling av elevenes sosiale kompetanse og et inkluderende læringsmiljø.

Den sosiale læreplanen er et konkret arbeidsverktøy for alle ansatte ved Mathopen skole. Planen brukes aktivt, og viser tiltak og system for hvordan Mathopen skole arbeider med utvikling av elevenes sosiale kompetanse og et inkluderende læringsmiljø.

Skolen har et aktivt elevråd og et godt foreldresamarbeid. Alle trinnene velger to representanter som sitter i FAU og en sosialkomite med ansvar for ulike trivselstiltak på trinnet. Skolemiljøutvalget er skolens samarbeids- og rådsorgan for refleksjon og vurdering av kvaliteten på skolens arbeid i forhold til sosial kompetanse og psykososialt læringsmiljø. I tillegg skal skolemiljøutvalget med utgangspunkt i Bergen kommunes standard for sosial kompetanse og Mathopen skoles sosiale læreplan vurdere og justere skolens ståsted på området.

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter

Kapittel 9a i opplæringsloven slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

På www.nullmobbing.no finner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gå gjøre hvis en elev opplever å ikke ha et trygt og godt skolemiljø.  

Skyfritt - inkluderende oppvekstmiljø i Bergen: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/skyfrittinkluderende-oppvekstmiljo-i-bergen

Her finner du/dere informasjonsskrivet fra Utdanningsdirektoratet om retten til et trygt og godt skolemiljø.

Her finner du informasjon om mobbeombudene.
Aina Drage og Hildegunn Hodneland er mobbeombud for barnehagebarn og elever i grunnskolen. Mobbeombudene jobber for at barn og elever skal ha det trygt og godt. De kjenner rettene til barn og unge, og kan fortelle hvordan du går fram om et barn ikke har det bra. Alle kan ta kontakt med mobbeombudene. De har taushetsplikt, og kommer ikke til å si noe videre uten at du ønsker det.