Gå tilbake til:
Du er her:
Plan- og bygningsetatens lokaler i Autogården
Plan- og bygningsetatens lokaler i Autogården
Bilde: Agnete Helene Matre

Om Plan- og bygningsetaten

Plan- og bygningsetaten tilhører Byrådsavdeling for byutvikling. Vi har cirka 250 ansatte fordelt på syv avdelinger som jobber med arealforvaltning innen plan, bygg og oppmåling.

Vi tilrettelegger for et tjenlig transportsystem, en aktiv næringsutvikling og et klimavennlig utbyggingsmønster. Vi tilbyr også kart og geografisk informasjon av høy kvalitet. Vår visjon er å gjøre Bergen aktiv og attraktiv. 

Etatsdirektør er Tarje Iversen Wanvik
Telefon 97070987, e-post: 
tarje.wanvik@bergen.kommune.no

 

Organisasjonskart Plan- og bygningsetaten

 

Etaten består av syv ulike avdelinger, listet nedover:

Kommunikasjon

Avdelingen har ansvar for at det blir gitt god og lett tilgjengelig informasjon om etatens arbeid, tjenester og pågående planer.

Videreutvikling av våre digitale tjenester står også sentralt, for eksempel selvbetjeningsløsninger som Innbyggerhjelpen. Det er også vårt ansvar å bidra til god samhandling internt og mot andre etater. Avdelingen er første instans for gjennomgang av innkomne byggesøknader. Vi besvarer også innsynsforespørsler.

Kundesenteret og veiledning

Etatens kundesenter inngår i kommunikasjonsavdelingens ansvarsområde. 

Telefon: 55 56 63 10 - Alle hverdager fra 08.00 - 15.00

Besøksadresse: Kundesenteret vårt er åpent fra mandag til fredag fra klokken 08.00 til 14.00. Du finner oss i Johannes Bruns gate 12. 

Veiledning: Kundesenteret tilbyr 15 minutter gratis, generell veiledning i byggesaksspørsmål. Du velger selv om du ønsker veiledning via telefon eller e-post. 

Telefon: Du kan kontakte oss på 55 56 63 10, så noterer vi gårds- og bruksnummer, hva saken gjelder samt mobilnummer du kan nås på. Kundeveileder vil da ta kontakt via telefon.

E-post: Foretrekker du i stedet generell veiledning pr. e-post? Send da e-post med samme innhold som ovenfor til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Innsynsforespørsler

Vi besvarer også innsynsforespørsler i plansaker og byggesaker, e-post arkiv.byggesak@bergen.kommune.no.   

Pressehenvendelser

E-post: kommunikasjonsradgiver.planogbygg@bergen.kommune.no

Kommunikasjonsrådgivere telefon: 
Elisabeth Langeland Matre - telefon 408 13 067 
Agnete Helene Matre - telefon 408 02 738 
Maja Vedå - telefon 993 16 896

Avdelingsleder og seksjonsledere

Avdelingsleder: Arne Magne Håvardstun, e-post arne.havardstun@bergen.kommune.no  

Seksjonsleder kundesenter: Marianne Strømmen, e-post marianne.strommen@bergen.kommune.no

Seksjonsleder IKT Monica Hansen, e-post monica.hansen2@bergen.kommune.no
 

 

Byggesak

Avdelingen har ansvar for å behandle alle innsendte byggesøknader i samsvar med lover, forskrifter og vedtatte planer. Vi har forhåndskonferanser med tiltakshavere og søkere for å avklare rammer og innhold i tiltaket. Vi er bidragsytere innenfor byggesaksfeltet både for kommunen og innbyggerne i kommunen. Avdelingen er delt inn i tre seksjoner, hvor hver seksjon behandler alt av byggesaker innenfor sitt geografiske område (nord, sør og midt).

Byggesaksforum PBE

Byggesaksforum PBE er etablert ut ifra et ønske om å ha en intern møteplass for å ta opp og diskutere faglige spørsmål og avklaringer knyttet til den enkelte byggesak og forhåndskonferanse. Dette innebærer eksempelvis store byggesaker, utfordrende arkitektur, prinsippavklaringer og saker i strid med plangrunnlaget.  I Byggesaksforum PBE stiller ledere fra byggesaksavdelingen, byplanavdelingen, juss- og tilsynsavdelingen, seksjon for deling, saksbehandler av saken, arkitekter eller andre saksbehandlere fra de to andre seksjonene på byggesaksavdelingen ved behov. Etatsdirektør deltar etter eget ønske. Ved behov inviteres også andre kommunale etater.

Diskusjonene i Byggesaksforum skal sikre lik saksbehandling og at overordnede føringer blir ivaretatt, samt forankret i etaten. Det skrives referat fra Byggesaksforum som legges inn på den enkelte sak. 

Avdelingsledere og seksjonsledere

Avdelingsleder: Sylvi Søvik Wathne, e-post sylvi.wathne@bergen.kommune.no  

Seksjonsleder sør: Trond Haugen, e-post trond.haugen@bergen.kommune.no  

Seksjonsleder midt: Hanne Karin Broch, e-post Hanne.Broch@bergen.kommune.no

Seksjonsleder nord: Glenn Kristensen, e-post glenn.kristensen@bergen.kommune.no  

 

Byplan

Vi tilrettelegger for en grønn og kompakt by.

Avdelingen utreder og fremmer reguleringsplaner (områderegulering og detaljregulering) som kommunen selv er initiativtaker til. Vi har også ansvar for saksbehandling av private reguleringsforslag. 

Avdelingen har en egen seksjon for kommuneplan, som har ansvar for å utarbeide overordnete arealplaner og strategiplaner, samt temautredninger knyttet til disse. Temautredningene gjelder både areal og transport.

Vi skal også koordinere og samle byutviklingsstatistikk omkring tema som befolkning, boligbygging, næring, arbeidsplasser, sosial og teknisk infrastruktur, arealbruk, transport og forurensing. 

Planforum PBE

Planforum PBE er etablert ut ifra et ønske om å gi en helhetlig, samordnet og tydelig tilbakemelding i en sak. I Planforum PBE stiller etatsdirektør, leder for byplanavdelingen, byggesaksavdelingen og seksjonslederne på byplanavdelingen. 

Diskusjonene i planforum skal sikre forankring i etaten og bidra til at saksbehandler ikke må ta stilling til en sak alene. Det skrives referat fra planforum med korte konklusjoner på sakene som er tatt opp. Referatet lagres i saksarkivet på den enkelte sak. 

Grundig begrunnelse for etatens anbefalinger vil fremgå av referater fra møter eller skriftlige tilbakemeldinger ellers i den enkelte sak. 

Avdelingsleder og seksjonsledere

Avdelingsleder: Aslaug Aalen, e-post 
aslaug.aalen@bergen.kommune.no

Seksjonsleder offentlige planer: Laila Rosseland, e-post laila.rosseland@bergen.kommune.no  

Seksjonsleder private planer nord: Stein Hustveit, e-post stein.hustveit@bergen.kommune.no

Seksjonsleder private planer sør: Vigdis Berge, e-post vigdis.berge@bergen.kommune.no

Seksjonsleder kommuneplan: Mette Iversen, e-post mette.iversen@bergen.kommune.no

 

Bybanen og Miljøløftet

Avdelingen har som hovedansvar å planlegge den videre utviklingen av bybanenettet i Bergen, med byggetrinn 5 til Åsane.

I tillegg har avdelingen ansvar for å ivareta Bergen kommunes forpliktelser i Miljøløftet, og vi koordinerer vårt bidrag i planleggingen av alle andre infrastrukturprosjekter som gjennomføres i samarbeid med Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Fylkesmannen i Vestland og Vestland fylkeskommune. Til grunn i Miljøløftet ligger byvekstavtalen som Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune (nå Vestland) og staten ble enige om mai 2017.

Avdelingsleder

Avdelingsleder: Rune Herdlevær, e-post rune.herdlevaer@bergen.kommune.no

Mer informasjon om Miljøløftet finner du her: https://miljøløftet.no/

 

Kart og oppmåling

Avdelingen har oppgaver knyttet til eiendomsdannelse, fradelingssaker, oppmålingsforretninger og seksjoneringssaker. Vi sikrer også drift, vedlikehold og utvikling av kommunens kartbaser og geodatabaser, blant annet vedlikehold av eiendomsregister og planregister.

Vi har ansvar for tildeling av nye adresser og behandling av saker om steds- og gatenavn, samt refusjonssaker etter plan- og bygningsloven kapittel 18. I tillegg har vi ansvar for kommunens geografiske informasjonssystemer (GIS), både systemer rettet mot publikum og intern saksbehandling. Avdelingen er delt inn i fire seksjoner.

Avdelingsleder og seksjonsledere

Avdelingsleder: Jan Erik Førde, e-post              jan.forde@bergen.kommune.no

Seksjonsleder GIS og plandata: Knud Hillers, e-post knud.hillers@bergen.kommune.no

Seksjonsleder kart og matrikkel: Sveinung Kjellevoll, e-post sveinung.kjellevoll@bergen.kommune.no  

Seksjonsleder oppmåling: Gjertrud Hansen, e-post gjertrud.hansen@bergen.kommune.no  

Seksjonsleder deling og seksjonering: Vivian Skaflestad, e-post vivian.skaflestad@bergen.kommune.no

 

Juss og tilsyn

Avdelingen behandler klager i plansaker og byggesaker, og bistår øvrige avdelinger i Plan- og bygningsetaten med juridiske råd og veiledning. Vi behandler også saker vedrørende kommunal forkjøpsrett til leiegårder. Vi har ansvar for tilsyn i byggesaker og oppfølgning av mulige ulovlige tiltak etter plan- og bygningsloven.

Avdelingsleder og seksjonsledere

Avdelingsleder: Ulf Sæterdal, e-post 
ulf.saeterdal@bergen.kommune.no 

Seksjonsleder tilsyn: Kari Arnetveit, e-post Kari.Arnetveit@bergen.kommune.no 

Seksjonsleder juridisk: Vivian Ruth Meyer, e-post vivian.meyer@bergen.kommune.no

Prosjektleder for ulovlighetsoppfølging, Veronica Fosse, e-post: Veronica.Fosse@bergen.kommune.no

 

HR og økonomistyring

Avdelingen har ansvar for drift og utvikling av økonomi, lønn og HR-funksjonen slik at vi til enhver tid understøtter etatens utvikling.

Dette inkluderer

  • helhetlig personalpolitikk - lønns- og personalforvaltning, organisasjons- og kompetanseutvikling, HMS
  • virksomhetsstyring - rapportering, regnskap, budsjett og prognoser, analyser og internkontroll, innkjøp
  • gebyrregulativ og fakturering av gebyrer

Avdelingsleder

Avdelingsleder: Kjersti Minde Cushing, e-post kjersti.cushing@bergen.kommune.no