Gå tilbake til:
Du er her:

Plan for psykisk helse

I oktober 2016 vedtok Bergen bystyre Plan for psykisk helse 2016-2020: Gode liv i et inkluderende samfunn. Planen er fortsatt gjeldende og saken inneholder statusrapport for tiltakene i planen.

Forside plan for psykisk helse
 
Bilde:  

Planen tar for seg de psykiske helsetjenestene som er etablert i kommunen, hvilke behov innbyggerne har for særlig økt innsats i kommende femårsperiode samt nye statlige føringer på dette feltet.

- Psykiske lidelser er den viktigste årsak til sosial utstøting, det er årsak til hvert 5. sykefravær, til hver 4. innvilget uføreytelse og hver 3. søknad om sosialhjelp. Totalt er det årsaken til flest tapte år i arbeidslivet. Dette viser hvor viktig gode psykiske helsetjenester er for alle enkeltindividene som trenger hjelp, men også samfunnet som helhet, sa byråd Erlend Horn da planen ble presentert for byrådet i august 2016.

Vil ha flere medarbeidere med brukererfaring

Bergen kommune er ledende i utviklingen av program for medarbeidere med brukererfaring. Medarbeider med brukererfaring (MB) er et utdanningsprogram der egne erfaringer fra psykisk sykdom eller rus, utvikles til nyttig kunnskap for å hjelpe andre. Programmet har pågått i 10 år og til sammen har rundt 115 personer fullført ett års utdanning. I 2016 er det over 20 medarbeidere med brukererfaring ansatt i de ulike tjenestene. Andre byer i Norge og Norden er nå interessert i å studere erfaringen fra Bergen. Bergen kommune ønsker å øke antall MB-er i ordinære stillinger der deres kompetanse er relevant.

Rask psykisk helsehjelp

Et av de mest interessante nye tiltakene i planen, er forslaget om å etablere Rask Psykisk Helsehjelp. Dette er en lavterskel poliklinikk, etter en engelsk modell, der personer kan få utredning og behandling for lettere psykiske problemer uten henvisning fra lege. Tilbudet er gratis og med kort ventetid. Det gir hovedsakelig hjelp til personer med angst, depresjoner, søvnvansker eller alkoholavhengighet. Her kan profesjonell bistand med lav terskel gi stor effekt både for den enkelte og samfunnet. Målet er at dette tilbudet etableres i siste del av planperioden.

Flere botilbud

Bergen kommune har tidligere hatt opptrappingsplan for botilbud til målgruppen, men fortsatt er det behov for hensiktsmessige og mer differensierte botilbud. Færre institusjonsplasser og satsing på mer ambulante tjenester i spesialisthelsetjenesten gjør at flere trenger egnet bolig.

Planen avløser tidligere plan for psykisk helse fra 2011. Det er lenke til denne planen også.

Vedlegg

Plan for psykisk helse 2016 - 2020

Status på plan for psykisk helse