Gå tilbake til:
Du er her:

Planer i Bergen kommune

Kommunal planlegging sier både noe om hvordan samfunnet, de kommunale tjenestene og kommunen sin organisasjon skal utvikles og hvordan arealet i kommunen skal nyttes.

På denne siden finner du en oversikt over de overordnede planene som kommunen styres etter: kommuneplanen, planstrategien og handlings- og økonomiplanen. I tillegg finner du lenker til oversikt over gjeldende samfunnsplaner på temanivå og arealplaner, samt lenke til en kort innføring i sammenhengen mellom de ulike planene.

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument, og består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunen, og være grunnlag for tematiske planer og virksomhet i kommunen. Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom samfunnsdelen og plan for bruk og vern av arealer i kommunen.

Planstrategi

Planstrategien vedtas i løpet av det første året av hver valgperiode, og prioriterer planinnsatsen i valgperioden.

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplanen gir anslag på inntekter og fordeler de økonomiske ressursene for de nærmeste fire årene, samt spesifiser mål og tiltak som planlegges gjennomført for å følge opp kommuneplanen. Planen inneholder også budsjett for det første året i perioden.

Lenker: