RSS

Byrådsavd. for barnevern, sosiale tjenester og mangfold

Handlingsplan for selvmordsforebygging i Bergen

Dette er den andre handlingsplanen for å forebygge selvmord i Bergen. Planen har en nullvisjon for selvmord, og har et særlig sterkt fokus på barn, unge og menn.

Handlingsplan for forebygging av negativ sosial kontroll 2023-2027

Bystyret har vedtatt Handlingsplan for forebygging av negativ sosial kontroll 2023-2027.

Plan for likestilling i mangfoldsbyen Bergen

Bystyret har vedtatt Plan for likestilling i mangfoldsbyen Bergen. Planen tar for seg kjønnslikestilling med et særlig kvinnepolitisk fokus.

Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer

Bystyret har vedtatt Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer.

Regnbuebyen Bergen - Plan for kjønns- og seksualitetsmangfold

Bergen skal bli mer inkluderende og mangfoldig. Det er målsettingen i Regnbuebyen Bergen - Plan for kjønns- og seksualitetsmangfold. Planen ble vedtatt av bystyret i møte 22. mars 2017.

Plan for områdesatsing 2020-2024

I plan for områdesatsing foreslås å videreføre det viktige arbeidet med å utjevne og forebygge ulikheter mellom levekårssoner som har vært drevet siden 2012.

Boligmeldingen 2020-2026

Boligmeldingen gir retning for kommunens boligpolitikk og organisering og danner grunnlaget for kommunens boligsosiale satsing i årene fremover.

Trygg gjennom hele livet - plan mot vold i nære relasjoner 2019-2023

Med denne planen skal Bergen få en enda tydeligere innsats mot vold og overgrep. Vold i nære relasjoner - både fysisk og psykisk - skal forebygges, oppdages og meldes fra om.

Handlingsplan mot fattigdom, med statusmelding for 2021

Litt over to år etter at "Handlingsplan mot fattigdom med særlig vekt på barnefamiliers situasjon" ble vedtatt, kommer statusrapport på hvordan utviklingen har vært og om mål for tiltakene er nådd.

Handlingsplan for selvmordsforebygging i Bergen 2018-2022

Dette er den første handlingsplanen for å forebygge selvmord i Bergen. Planen har en nullvisjon for selvmord og har sterkt fokus på barn og unge.