Retningslinjer for reportasjer, fotografering og filmopptak i valglokalene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

  • Bystyrets kontor håndterer alle pressehenvendelser i forbindelse med valggjennomføringen.
  • Valglokaler skal ikke benyttes som opptakssted for kampanjer eller informasjonsmateriell med politisk eller kommersielt budskap.
  • Intervjuer skal kun foretas utenfor valglokalet.
  • Presse kan filme eller ta bilder på angitte plasser i valglokalene.
  • Det er ikke adgang til å fotografere eller filme velgere inne i avlukket. Dette gjelder selv om velger har gitt sitt samtykke.
  • Velgere kan filmes eller fotograferes når de avlegger stemme. Med å avlegge
    stemme menes å identifisere seg og legge stemmeseddel i urnen. Velger skal gi sitt samtykke til dette.
  • Det er bare tillatt å filme eller fotografere valgmedarbeidere som gir sitt samtykke til dette.
  • Velgere skal gjøres oppmerksom på at det er media til stede i valglokalet, i den grad det er mulig.