Om strategien

Bildetav mål og prinsipper i Arkitektur-og byformingsstrategien
Arkitektur- og byformingsstrategien består av 4 mål og 8 prinsipper. Hvert mål har 2 tilhørende prinsipper.
Bilde: Byarkitekten

Arkitektur + er Bergen kommunes Arkitektur- og byformingsstrategi

På denne temasiden finner du en utvidet versjon av Bergen kommunes Arkitektur- og byformingsstrategi: Arkitektur +, med eksempelsamling og konkrete råd til utbyggere, arkitekter og planleggere.

Arkitektur- og byformingsstrategien er kommunens viktigste arkitekturpolitiske dokument. Den er premissgiver for planlegging og arkitektonisk utforming, av alle nye tiltak i Bergen.  

Denne digitale versjonen er en videreutvikling av strategien som ble vedtatt i 2019, og er i tillegg supplert med en eksempelsamling og konkrete råd. Byarkitekten i Bergen har ansvar for å rullere strategien og forvalte nettsiden . 

Temasiden vil løpende bli utvidet med flere eksempler og råd for å sikre relevans og aktualitet.

Dialog med byutviklingsaktører har avdekket et stort behov for eksempler på god arkitektur. Eksempelsamlingen viser prosjekter med gode arkitektoniske kvaliteter som bygger opp under arkitekturstrategiens mål om en vakker, særpreget, inkluderende og grønn by.

Prosjektene oppfyller flere av arkitekturstrategiens åtte prinsipper for utforming av bygg og byrom. Eksemplene kan sorteres etter strategiens prinsipper og prosjekttyper, og eksempelsamlingen vil løpende bli utvidet med flere prosjekter.

I den digitale versjonen finnes det også konkrete råd forfattet av Byarkitekten, og rettet mot utbyggere, arkitekter, og planlegger.  Rådene skal gjøre det enklere for byutvklingsaktørene å ta strategien i bruk og utvikle prosjekter i tråd med føringene i Arkitektur- og byformingsstrategien. 

Digitaliseringen av arkitekturstrategien gjøres for å kunne svare til dagens forventninger om et tilgjengelig, brukbart og dynamisk verktøy. Nettsiden skal bidra til økt forståelse av strategiens innhold, og økt bruk av strategien for alle byutvklingsaktører i de respektive aktørenes arbeidsprosesser.

Temasiden vil løpende bli utvidet med flere eksempler og råd for å sikre relevans og aktualitet. Send gjerne forslag til prosjekter til eksempelsamlingen, behov for råd ift. aktuelle temaer eller problemstillinger, eller innspill til forbedring av den digitale nettsiden. Innspill sendes til Byarkitekten@bergen.kommune.no.

Ambisjoner for arkitektur i Bergen

Arkitektur- og byformingsstrategien trekker opp tre ambisjoner for arkitektur i Bergen:

  • Å videreføre Bergens stolte internasjonale arkitekturarv og byplantradisjon
  • Å styrke Bergens egenart og attraktivitet både lokalt og internasjonalt med forbilledlig og nyskapende arkitektur.
  • Å benytte arkitektur som verktøy for å nå våre mål om en vakker, særpreget, inkluderende og grønn by.

Strategien konkretiserer disse ambisjonene gjennom 4 mål og 8 prinsipp for utforming: 

  • En vakker by, gjennom helhetlig utforming og estetisk opplevelse  
  • En særpreget by, gjennom samspillet mellom bebyggelse og natur og styrke bymiljøer med egenart
  • En inkluderende by, ved å utforme bebyggelsen slik at den stimulerer til vitalt liv på bakkeplan og ved å skape bygg og byrom som gir alle mulighet til å delta aktivt i fellesskapet og som stimulerer til sambruk
  • En grønn by, gjennom lav energi og ressursbruk og ved å planlegge for et klima og samfunn i endring ved å prioritere fleksible løsninger og optimalisere arealbruken.