Bildetav mål og prinsipper i Arkitektur-og byformingsstrategien
Arkitektur- og byformingsstrategien består av 4 mål og 8 prinsipper. Hvert mål har 2 tilhørende prinsipper.
Bilde: Byarkitekten

Arkitektur + er Bergen kommunes Arkitektur- og byformingsstrategi

På denne temasiden finner du en utvidet versjon av Bergen kommunes Arkitektur- og byformingsstrategi - Arkitektur +, med eksempelsamling og konkrete råd fra Byarkitekten.

Arkitektur- og byformingsstrategien (vedtatt 2019) er kommunens viktigste arkitekturpolitiske dokument. Den skal legges til grunn for planlegging og den arkitektoniske utformingen, av alle nye tiltak i Bergen.

Byarkitekten i Bergen har ansvar for å rullere strategien, og forvalte denne temasiden. Temasiden vil løpende bli utvidet med flere eksempler og råd for å sikre relevans og aktualitet.

EKSEMPELSAMLINGEN

Dialog med byutviklingsaktører har avdekket et stort behov for eksempler på god arkitektur. Eksempelsamlingen viser prosjekter med gode arkitektoniske kvaliteter som bygger opp under arkitekturstrategiens mål om en vakker, særpreget, inkluderende og grønn by, og som oppfyller flere av arkitekturstrategiens åtte prinsipper for utforming av bygg og byrom. Eksemplene kan sorteres etter strategiens prinsipper og prosjekttyper, og eksempelsamlingen vil løpende bli utvidet med flere prosjekter.

GODE RÅD FRA BYARKITEKTEN

I den digitale versjonen finnes det også konkrete råd forfattet av Byarkitekten, og rettet mot utbyggere, arkitekter, og planlegger.  Rådene skal gjøre det enklere for byutviklingsaktørene å utvikle prosjekter i tråd med føringene i Arkitektur- og byformingsstrategien. Nettsiden vil løpende bli utvidet med flere råd.

SEND OSS GJERNE TILBAKEMELDINGER OG INNSPILL! 

Send gjerne forslag til prosjekter til eksempelsamlingen. behov for råd i forhold til aktuelle temaer eller problemstillinger, eller innspill til forbedring av denne temasiden. Innspill sendes til Byarkitekten@bergen.kommune.no.