8 prinsipper for god arkitektur

1 Helhetlig utforming

Utform bygg og byrom ut fra en samlende idé som løser flere oppgaver og skaper merverdi

Vis mer

2 Estetisk Opplevelse

Skap rom som stimulerer, inspirerer og beriker våre sanselige og romlige opplevelser

Vis mer

3 Samspill mellom by og natur

Styrk koblingen mellom bebyggelse og landskap, og bruk vegetasjon og vann som en ressurs

Vis mer

4 bymiljøer med egenart

Bygg videre på stedets unike kvaliteter og kulturminneverdier, og utform identitets-skapende bygg og byrom

Vis mer

5 Vitalt byliv på bakkeplan

Utform bebyggelse slik at den stimulerer til aktiv bruk av gater og byrom, og øker opplevelses-kvaliteten for fotgjengere

Vis mer

6 Sosialt bærekraftig nabloag

Skap bygg og byrom som gir alle mulighet til å være aktive deltakere i fellesskapet, og som stimulerer til sambruk

Vis mer

7 Lav energi- og ressursbruk

Velg innovative og helhetlige energi- og klimaløsninger som gir høy arkitektonisk og miljømessig kvalitet

Vis mer

8 Endringsdyktig by

Planlegg for et klima og samfunn i endring ved å prioritere fleksible løsninger og optimalisere arealbruk

Vis mer