Råd

Hvordan bygge nytt og tilpasset i eksisterende småhusområder? Arkitektur- og byformingsstrategien oppfordrer til å bygge videre på stedets egenart, og utforme bebyggelsen i en skala som er tilpasset omgivelsene i høyde og volum. Her får du noen gode råd for skånsom fortetting med utgangspunkt i flere nylig ferdigstilte prosjekter.

Hvordan sikre arkitektonisk kvalitet og helhetlig utforming i store planområder? En formingsveileder kan være et nyttig planverktøy for å gi rammer for variert arkitektur innenfor en helhetlig arkitektonisk karakter for transformasjonsområder.

Hvordan kan skoler fungere som et hjerte i nærmiljøet? Arkitektur og utforming er avgjørende for at skolebygget skal benyttes gjennom hele dagen, og av hele nærmiljøet. Derfor er det viktig at skolen utformes og lokaliseres på en måte som styrker attraktiviteten og de gode møteplassene.

Hvordan finne veien gjennom bygg og uteareal? Bergen skal være en inkluderende og universelt utformet by hvor alle finner fram dit man skal. Intuitiv veifinning bør være en integrert del av arkitekturen.

Hvordan få til sosial bærekraft gjennom fellesløsninger i boliger og nabolag? Et nabolag med sosial bærekraft er preget av at beboerne føler tillit, trygghet og tilhørighet. Måten vi utformer nabolagene våre på kan bidra til å styrke eller svekke grunnlaget for at sosial bærekraft kan oppstå.