Kulturminnegrunnlag Byfjellene Nord 2010

Kulturminnegrunnlaget er utarbeidet av Byantikvaren i forbindelse med forvaltningsplan for Byfjellene Nord.

Kulturminnegrunnlaget prøver i all hovedsak å formidle de grove kulturhistoriske trekkene i Åsane. Målsettingen har vært å presentere en samlet oversikt over kulturminner i og rundt Byfjellene Nord. Fokus er derfor rettet mot de aktivitetsområdene som ligger nærmest opp til fjellområdene.

Det gjøres greie for topografi og tidlig historie i rapporten. Videre omhandler rapporten bebyggelsesstruktur, enkeltobjekter og anlegg i området.

Avslutningsvis er hver enkelt gård presentert med et faktaark.

Vedlegg