Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune - NIBR-rapport 2014:10

Denne rapporten er en kartlegging av omfanget av bostedsløse og andre vanskeligstilte på boligmarkedet i Bergen kommune.

Rapporten gir informasjon om årsaker til bostedsløshet i kommunen og ser nærmere på bolig- og tjenestebehov for bostedsløse og andre vanskeligstilte på boligmarkedet. 

Prosjektet er utført på oppdrag for Bergen kommune i forbindelse med kommunens deltakelse i Husbankens boligsosiale velferdsprogram. 

Formålet med prosjektet var  å identifisere hovedutfordringer på det boligsosiale området som kommunen bør fokusere på i sitt videre arbeid som programkommune i boligsosialt velferdsprogram, og på bolig- og tjenestebehov hos målgruppen. 

NIBR fikk desember 2013 oppdraget med å gjennomføre prosjektet. Prosjektteamet har bestått av Camilla Lied (prosjektleder), Katja Johannessen og Evelyn Dyb. 

Lied har hatt ansvaret for og skrevet kapittel 2, og Johannessen har skrevet kapittel 3,4,5,6 og 7. Dyb har skrevet kapittel 1 og bidratt til ferdigstillelsen av hele rapporten. 

hele rapporten leser du her: Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune - NIBR-rapport 2014:10