RSS

Boligprogrammet

Hva er Boligprogrammet?

I vedtatt "Handlingsplanen for 250 flere kommunale boliger" skal det etableres 250 boliger for vanskeligstilte. 125 i egen regi og 125 gjennom tilvisingsavtaler.

Ny utlysning av "Tomt med prosjekt"

Det er kunngjort en åpen anbudskonkurranse om totalentreprise for tomt med prosjekt.

Tilvisingsavtaler gir nye muligheter

Tilvisingsboliger er private utleieboliger der kommunen kan tilvise inntil 40 prosent av boligene til vanskeligstilte på boligmarkedet.

Steinsvikkroken botiltak

I Steinsvikkroken bygges det et botiltak med 6 leiligheter og personalbase. Målgruppen for boligene er personer med samtidig rusutfordringer og utviklingsforstyrrelser. Byggestart var i september 2023

Petedalsmyra botiltak

På Petedalsmyra skal det bygges et botiltak med 8 leiligheter og personalbase. Målgruppen for tiltaket er personer med ROP-lidelser. Grunnarbeid på tomten er startet og detaljprosjektering pågår.

Bjørge småhus

På tomten på Bjørge er det planlagt fem småhus uten personalbase. Boligene er utformet for målgruppen. De som vil få et tilbud her er personer med rusproblematikk og psykiske helseutfordringer.

Lonemarka - nytt botiltak

Etter brannen på Lonemarka den 7. august 2021 planlegger kommunen et nytt botiltak på samme adresse med åtte leiligheter og personalbase. Nabovarsel er sendt ut og kommunen har nå sendt rammesøknad.

Sanddalsringen botiltak

Det planlegges å bygge et botiltak for 12 menn i aktiv rus i Sanddalsringen. Botiltaket vil ha døgnbemannet personalbase og vektertjeneste.

Hylkje botiltak

På Hylkje planlegges et botiltak med 8 leiligheter og personalbase. Målgruppen for botiltaket er personer med rusutfordringer og varig kognitiv svikt.

Sandbrekkevegen bosenter og utleieboliger

I Sandbrekkevegen planlegges det å bygge bosenter med 9 leiligheter og personalbase og 8 ordinære utleieboliger.