RSS

Bygger boliger for vanskeligstilte

Kommunens behov for boliger og politiske vedtak legger føringer for kommunens satsing på boliger til vanskeligstilte i årene fremover.

Hvem er vanskeligstilt på boligmarkedet

Det er til enhver tid mennesker som har behov for kommunens hjelp til å fremskaffe egnet bolig.