RSS

Forskning og utredning

Urbane barn: en casestudie om barnefamilier og fortetting i Bergen

Et samarbeidsprosjekt der målet var å undersøke forholdet mellom fortetting og sosial bærekraft på den ene siden og kommunenes handlingsrom i den sosiale boligpolitikken på den andre.

Boliger for alle: et tidsskille i norsk boligpolitikk

Hvordan kan vi tilrettelegge for at barnefamilier, unge og husstander med lav-middels inntekt kan få innpass i de nye fortettingsområdene?

Trygghet for barn og unge i kommunale utleieboliger i Bergen kommune

På vegne av Bergen kommune gjennomførte NTNU Samfunnsforskning en undersøkelse av barn og unges trygghet i kommunale utleieboliger i Bergen kommune fra januar til april 2015.

Kartlegging bostedsløse 1996-2020

I 1996 ble den første kartleggingen av bostedsløse foretatt i Norge, siden dette har det vært gjennomført ny nasjonal kartlegging hvert 4 år, i uke 48. Her finner du rapportene.

Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune - NIBR-rapport 2014:10

Denne rapporten er en kartlegging av omfanget av bostedsløse og andre vanskeligstilte på boligmarkedet i Bergen kommune.

Barna først

I perioden september 2019 og september 2020 gjennomførte ble prosjektet Barna først gjennomført, med mål om å bosette vanskeligstilte barnefamilier med lav og usikker inntekt i eid bolig.

Heisprosjekt

Rapporten oppsummerer Bergen kommunes kartlegging av muligheter for etterinstallering av heis i flerbolighus i Bergen, med statistikk og innspill fra boligbyggelagene i kommunen.

Fra leie til eie

Prosjektet "Fra leie til eie" ble gjennomført i 2011-2013 med målsetting om å utvikle metodikk for å sikre at kommunale leietakere med økonomi til å kjøpe bolig ble stimulert til å søke startlån.

Tvangssalgsprosjektet

Tvangssalgsprosjektet ble gjennomført fra 2009-2011 og hadde som målsetting å forhindre tvangssalg og at familier ble kastet ut av sitt hjem.

Prosjekt redusere antall utkastelser

Prosjektet redusere antall utkastelser sitt hovedmål var å redusere antall utkastelser og begjæringer om utkastelser fra kommunale utleieboliger.