Gå tilbake til:
Du er her:

Årsrapporter luftkvalitet

Her finner du årsrapporter for de siste årene.

2018

De første tallene viser rekordlav forurensning. Les mer her

2017

Bergen har hatt god luftkvalitet i 2017. Forskriftens krav til lokal luftkvalitet ble overholdt ved alle målestasjonene. Ved Danmarks plass ble årsmiddel NO2 målt til 35 µg/m3, mens grenseverdien er 40 μg/m3. Det ble ikke registrert overskridelser (forurensningsepisoder) av timesverdi 200 µg/m3 ved noen av målestasjonene. Bergen overholdt både forskriftens krav og de nasjonale mål for svevestøv i 2017, både for PM10 og PM2,5.

Veitrafikken er den største kilden til svevestøv og NO2 i de fleste tettbefolkede områder. I Bergen kan også vedfyring bidra vesentlig til svevestøvnivåene vinterstid. Det har vært en trafikknedgang gjennom de sju bomstasjonene i retning sentrum på 964 kjøretøy i døgnet, det vil si 1,1 % reduksjon i forhold til 2016. Av den sentrumsrettete trafikken har det vært en trafikknedgang på 784 kjøretøy i døgnet, 2,1 % reduksjon i forhold til 2016.

Antall el-biler fortsetter å øke både i Bergen og i omegnskommunene.

 

2016

Ved målestasjonen på Danmarks plass ble det målt et årsgjennomsnittet for NO2 på 41 μg/m3, mens grenseverdien er 40 μg/m3. Også grensen for antall timer med NO2-nivå over 200 μg/m3 ble overskredet på Danmarks plass med to timer (antall timer tillatt er 18 timer). Alle de 20 timene ble registrert i løpet av to uker i januar med kaldt vær og inversjon.

Fra og med 2016 ble grenseverdiene for svevestøv strengere. Bergen overholdt de nye nasjonale kravene for svevestøv i 2016. Med unntak av overskridelsene for NO2 på Danmarks plass var luftkvaliteten i Bergen  godt innenfor de nasjonale grenseverdiene gjennom hele året.

Rapporten og alle dokumenter finner du her i politisk saksarkiv