Årsrapporter luftkvalitet

Her finner du årsrapporter for de siste årene.

2022

I 2022 har Bergen hatt god luftkvalitet sammenlignet med grenseverdiene. Forskriftens krav til lokal luftkvalitet og nasjonale mål for luftkvalitet ble overholdt ved alle fem målestasjoner.

I 2022 har årsmiddel for både nitrogendioksid (NO2) og svevestøv vært langt under grenseverdiene i forurensningsforskriften ved samtlige måle-stasjoner. Det er ikke registrert overskridelser (forurensningsepisoder) av timesverdi for NO2 på 200 μg/m3 ved noen av målestasjonene.

I 2022 er det ikke registrert overskridelser av målsettingsverdier for bakkenær ozon i forurensningsforskriften eller av informasjons- eller alarmterskelen. Det ble imidlertid registrert 2 overskridelser av det langsiktige målet for ozon.

2021

I 2021 har Bergen hatt god luftkvalitet sammenlignet med grenseverdiene. Forskriftens krav til lokal luftkvalitet og nasjonale mål for luftkvalitet ble overholdt ved alle målestasjonene.

I 2021 har årsmiddel for nitrogendioksid (NO2) og svevestøv vært langt under grenseverdiene i forurensningsforskriften ved samtlige målestasjoner.

I løpet av 2021 ble det heller ikke registrert overskridelser (forurensningsepisoder) av timesverdi for NO2 på 200 μg/m3 ved noen av målestasjonene.

2020

I 2020 har Bergen hatt god luftkvalitet sammenlignet med grenseverdiene. Forskriftens krav til lokal luftkvalitet og nasjonale mål for luftkvalitet ble overholdt ved alle målestasjonene.

I 2020 har årsmiddel for nitrogendioksid (NO2) og svevestøv vært langt under grenseverdiene i forurensningsforskriften ved samtlige målestasjoner.

I løpet av 2020 ble det heller ikke registrert overskridelser (forurensningsepisoder) av timesverdi for NO2 på 200 μg/m3 ved noen av målestasjonene.

2019

Bergen har hatt god luftkvalitet i 2019. Forskriftens krav til lokal luftkvalitet og nasjonale mål for luftkvalitet ble overholdt ved alle målestasjonene.

I 2019 har årsmiddel for nitrogendioksid (NO2) og svevestøv vært langt under grenseverdiene i forurensningsforskriften ved samtlige målestasjoner.

I løpet av 2019 ble det heller ikke registrert overskridelser (forurensningsepisoder) av timesverdi for NO2 på 200 µg/m3 ved noen av målestasjonene.

Bergen overholdt forskriftens krav til svevestøv og nasjonale mål for svevestøv i 2019, både for PM10 og PM2,5 ved samtlige av våre fem målestasjoner.

2018

Bergen har hatt god luftkvalitet i 2018. Forskriftens krav til lokal luftkvalitet og nasjonale mål for luftkvalitet ble overholdt ved alle målestasjonene.

  • Ved Danmarks plass ble årsmiddel NO2 målt til 35,9 µg/m3, som er 10,3 % under grenseverdi.
  • Ved Klosterhaugen ble årsmiddel NO2 målt til 19,2 µg/m3, som er 52 % under grenseverdi.
  • Ved Loddefjord ble årsmiddel NO2 målt til 29 µg/m3, som er 27,5 % under grenseverdi.
  • Ved Rådal, Fana ble årsmiddel NO2 målt til 31,1 µg/m3, som er 22,3 % under grenseverdi.
  • Ved Rolland, Åsane ble årsmiddel NO2 målt til 8,4 µg/m3, som er 79 % under grenseverdi.

I løpet av 2018 ble det registrert to timer med overskridelse (forurensningsepisoder) av timesverdi for NO2 på 200 µg/m3 ved målestasjonen på Danmarksplass. Alarmterskelen for nitrogendioksid (over 400 µg/m3 i tre sammenhengende timer) ble ikke overskredet i Bergen ved noen måling i 2018.

Bergen overholdt forskriftens krav til svevestøv og nasjonale mål for svevestøv i 2018, både for PM10 og PM2,5 ved samtlige av våre fem målestasjoner.

2017

Bergen har hatt god luftkvalitet i 2017. Forskriftens krav til lokal luftkvalitet ble overholdt ved alle målestasjonene. Ved Danmarks plass ble årsmiddel NO2 målt til 35 µg/m3, mens grenseverdien er 40 μg/m3. Det ble ikke registrert overskridelser (forurensningsepisoder) av timesverdi 200 µg/m3 ved noen av målestasjonene. Bergen overholdt både forskriftens krav og de nasjonale mål for svevestøv i 2017, både for PM10 og PM2,5.

Veitrafikken er den største kilden til svevestøv og NO2 i de fleste tettbefolkede områder. I Bergen kan også vedfyring bidra vesentlig til svevestøvnivåene vinterstid. Det har vært en trafikknedgang gjennom de sju bomstasjonene i retning sentrum på 964 kjøretøy i døgnet, det vil si 1,1 % reduksjon i forhold til 2016. Av den sentrumsrettete trafikken har det vært en trafikknedgang på 784 kjøretøy i døgnet, 2,1 % reduksjon i forhold til 2016.

Antall el-biler fortsetter å øke både i Bergen og i omegnskommunene.

2016

Ved målestasjonen på Danmarks plass ble det målt et årsgjennomsnittet for NO2 på 41 μg/m3, mens grenseverdien er 40 μg/m3. Også grensen for antall timer med NO2-nivå over 200 μg/m3 ble overskredet på Danmarks plass med to timer (antall timer tillatt er 18 timer). Alle de 20 timene ble registrert i løpet av to uker i januar med kaldt vær og inversjon.

Fra og med 2016 ble grenseverdiene for svevestøv strengere. Bergen overholdt de nye nasjonale kravene for svevestøv i 2016. Med unntak av overskridelsene for NO2 på Danmarks plass var luftkvaliteten i Bergen  godt innenfor de nasjonale grenseverdiene gjennom hele året.

Rapporten og alle dokumenter finner du her i politisk saksarkiv.