Gå tilbake til:
Du er her:

Arbeider langsiktig for å bedre luftkvaliteten

Bergen kommune arbeider med langsiktige tiltak for å bedre luftkvaliteten i byen.

Det er den langsiktige arealpolitikken, hvordan vi bygger ut kollektivsystemet og hvordan vi håndterer privatbilene som på sikt vil redusere utslipp av gasser og partikler til luft. Dette vil ha effekter, både på lokal luftkvalitet og utslipp av klimagasser.

Gjør det enklere å reise miljøvennlig

Gjennom Kommuneplanens arealdel legger kommunen rammer for miljøvennlig byutvikling, der det er enklere å gå, sykle og reise kollektivt til daglige gjøremål.

Gjennom samarbeidet i Miljøløftet jobber kommunen langsiktig for å bygge miljøvennlige transportløsninger i Bergen, inklusiv et sammenhengende gang- og sykkelveinett. Bysyklene i Bergen er et helårstilbud. Om vinteren får de vinterdekk når været tilsier det. Borettslag og sameier i Bergen kommune kan nå søke om støtte til å etablere ladeinfrastruktur for elbil. Kommunen gjør det også enklere og rimelig å lade og parkere elbil i sentrum.

Ti-punktsprogram med direkte tiltak

Gjennom Tiltaksutredning for bedre luft i Bergen, som ble vedtatt av bystyret 26. januar 2015, ble det vedtatt et ti-punktsprogram for å bedre luftkvaliteten:

Tiltak hovedsakelig rettet mot utslipp av nitrogendioksid

 • tidsdifferensierte bompenger sammen med attraktivt kollektivtilbud
  beregnet/vurdert effekt: 12-20 prosent reduksjon NO2, 3-14 prosent PM10 (svevestøv)
 • utbygging av innfartsparkering sammen med parkeringsregulering i sentrum
  beregnet/vurdert effekt: ikke tallfestet
 • lavutslippssone og fremme bruk av kjøretøy med lave utslipp
  beregnet/vurdert effekt: 3-26 prosent reduksjon NO2, 3-10 prosent PM10
 • landstrøm til skip i havn. Alle planlagte landstrømsanlegg er ferdig utbygd. Vi har landstrøm på Festningskaien, Skolten, Bontelabo, Nykirkekaien, Dokken og i Jekteviken - totalt 21 tilkoblingspunkter.

Tiltak rettet hovedsakelig mot svevestøv

Holdningsskapende tiltak og informasjon

 • gode reise- og kjørevaner
  beregnet/vurdert effekt: ikke tallfestet
 • varsling og informasjon
  beregnet/vurdert effekt: ikke tallfestet
 • kommunale tiltak for bedre luftkvalitet
  beregnet/vurdert effekt: ikke tallfestet

Grønn strategi

Grønn strategi er navnet på den gjeldende klima- og energihandlingsplanen for Bergen. Mange av tiltakene i Grønn strategi bidrar også til å bedre luftkvaliteten. 

I mars 2021 vedtok byrådet å lage en oppdatert versjon av strategien. Det overordnede målet er at Bergen skal være tilnærmet utslippsfri i 2030. Du kan lese mer om arbeidet med å oppdatere Grønn strategi på denne temasiden.

Videre på internett