Arbeider langsiktig for å bedre luftkvaliteten

Bergen kommune arbeider med langsiktige tiltak for å bedre luftkvaliteten i byen.

Det er den langsiktige arealpolitikken, hvordan vi bygger ut kollektivsystemet og hvordan vi håndterer privatbilene som på sikt vil redusere utslipp av gasser og partikler til luft. Dette vil ha effekter, både på lokal luftkvalitet og utslipp av klimagasser.

Gjør det enklere å reise miljøvennlig

Gjennom Kommuneplanens arealdel legger kommunen rammer for miljøvennlig byutvikling, der det er enklere å gå, sykle og reise kollektivt til daglige gjøremål.

Gjennom samarbeidet i Miljøløftet jobber kommunen langsiktig for å bygge miljøvennlige transportløsninger i Bergen, inklusiv et sammenhengende gang- og sykkelveinett. Bysyklene i Bergen er et helårstilbud. Om vinteren får de vinterdekk når været tilsier det. Borettslag og sameier i Bergen kommune kan nå søke om støtte til å etablere ladeinfrastruktur for elbil. Kommunen gjør det også enklere og rimelig å lade og parkere elbil i sentrum.

Ni-punktsprogram

Gjennom revidert tiltaksutredning for bedre luft i Bergen, som ble vedtatt av bystyret 26. oktober 2022, ble det innført et ni-punktsprogram for å bedre luftkvaliteten:

1. Videreføring av piggdekkgebyr

2. Gaterengjøring og rengjøring av tunneler. Støvbinding.

3. Måling, kartlegging, varsling og informasjon

4. Tiltak i og rundt tunnelene i Bergen sentrum.

5. Landstrøm til skip i havn

6. Tilskudd til utskifting av gamle vedovner og forbud fra 2021 

7. Følge opp forpliktelsene i byvekstavtalen om nullvekst i personbiltrafikken

8. Følge opp forpliktelsene i Grønn strategi (Klima- og energihandlingsplan for Bergen) 

9. Utbygging av innfartsparkering 

Du kan lese mer, herunder hvem som har ansvar for å gjennomføre tiltak og om forventet effekt på luftkvaliteten,  i tiltaksutredningen.

Grønn strategi

Grønn strategi er navnet på Bergens klimastrategi. Strategien har en egen handlingsplan, der mange av tiltakene vil bidra til å bedre luftkvaliteten. 

Du kan lese mer om Grønn strategi på denne temasiden.

Videre på internett