Her er TØI-rapporten fra 2010

Her er evalueringsrapporten for tiltakene under luftsituasjonen i Bergen vinteren 2010, den såkalte TØI-arpporten.

Transportøkonomisk institutt (TØI) leverte i september 2010 en evaluering av tiltakene som ble satt i verk vinteren 2010 for å i møtekomme en situasjon med uvanlig høy luftforurensing.

Stor handlekraft

Rapporten konkluderer med at Bergen kommune utviste stor handlekraft ved den akutte luftforurensingssituasjonen i januar 2010. Kommunen fikk til et godt samarbeid med de institusjonene og offentlige organer som trengtes for å kunne iverksette nødvendige tiltak.

Liten virkning

Virkningene av de mange tiltakene som ble iverksatt, på trafikkmengdene og dermed på forurensningssituasjonen, var imidlertid små. Den fremtidsige beredskapen for slike krisesituasjoner bør inneholde vesentlig færre tiltak, anbefaler TØI.

Ett tiltak virket - på trafikken

Først og fremst ser restriksjonen der biler registreringsnummer med siste siffer som partall eller oddetall får kjøre på datoer med tilsvarende partall-/oddetalldatoer - såkalt datokjøring - ut til å virke etter hensikten, heter det i rapporten.

TØI påpeker at dette tiltaket eventuelt kan kombineres med forhøyde takster i et køprisingsopplegg - hvis Bergen på ett eller annet tidspunkt å rene framover skulle vedta et slikt system for regulering ab trafikken i byen. Sentrale myndigheter bereder i øyeblikket grunnen for at partall/oddetall og køprising kan bli potensielle akuttiltak hjemlet i vegtrafikkloven.

 

Vedlegg