Hvilke regler gjelder ved datokjøring?

Bystyret har vedtatt en forskrift om midlertidig trafikkregulerende tiltak ved akutt luftforurensning innenfor Bergen kommune som vi kaller datokjøring.

Forskriften gjør det mulig for byrådet å vedta dager med datokjøring når luft- og værforholdene tilsier det.

Kart over sonen for datokjøring
Kjøreforbudet vil gjelde innenfor ytre bompengering, på det røde feltet på kartet. Du kan laste kartet i større format under.

Om det innføres datokjøring i Bergen kommune, blir dette kunngjort på forsiden til bergen.kommune.no, samt på vår informasjonsside for luftkvalitet.

Generelt om reglene for datokjøring

I tråd med forskriften gjelder datokjøring for et begrenset geografisk område i og rundt Bergen sentrum (se kartet til høyre), og har til hensikt å begrense biltrafikken på dager med svært forurenset luft.

Det er kun mulig å innføre datokjøring på hverdager, altså mandag-fredag, og kun i tidsrommet 06.00-22.00. Kjøreforbudet gjelder med andre ord ikke om natten, og ikke i helgene og på helligdager.

Datokjøring innebærer at personbiler som har nummerskilt som ender på partall, bare kan kjøre på datoer med partall (0, 2, 4, 6, 8), og personbiler med nummerskilt som ender på oddetall, bare kan kjøre på datoer med oddetall (1, 3, 5, 7, 9).

Vedlegg - kart over sonen

Unntak fra kjøreforbudet

Det finnes unntak fra dette forbudet. Dersom Bergen kommune ved byrådet vedtar par- og oddetallskjøring med hjemmel i Vegtrafikklovens § 7, 2.ledd, vil det bli gjort unntak for følgende kjøretøy:

  • elbiler
  • gassbiler
  • hybridbiler
  • biler som benyttes til transport av funksjonshemmede
  • kjøretøy benyttet til næringsvirksomhet
  • kjøretøy som benyttes i offentlig tjeneste
  • utrykningskjøretøy, pasienttransport og kjøring knyttet til liv og helse.
  • personbiler med minimum tre personer
  • alle kjøretøy mellom klokken 22.00 og klokken 06.00
  • alle kjøretøy lørdager og helligdager

For kjøretøy benyttet til næringsvirksomhet:

Ansatte som skal benytte egen bil i næringsvirksomhet må ha med erklæring fra arbeidsgiver om at privatbilen benyttes til næringsvirksomhet, og med informasjon om bilens registreringsnummer og type oppdrag. Erklæringen må ligge i den aktuelle bilen, og må kunne framvises ved kontroll. Enkeltmannsforetak hvor den selvstendig næringsdrivende benytter privatbil i næringsvirksomheten må kunne framlegge kopi av firmaattest eller annen dokumentasjon som sannsynliggjør at bilen er nødvendig for å utøve næringsvirksomheten.

Ingen dispensasjon

Det er ikke anledning til å søke dispensasjon fra kjøreforbudet. Ved en eventuell kontroll må den enkelte selv kunne dokumentere at kriteriene er oppfylt.

Videre på internett