Blader i ulike farger

Barns seksuelle helse - Kropp, kjærlighet, følelser og seksualitet i barnehagen

Barn oppdager og utforsker sin egen seksualitet, kjønnsidentitet og seksuelle identitet allerede fra 3–4-årsalder. Her finner du mer informasjon om temaet.

Grunnlaget for god seksuell helse legges allerede tidlig i småbarnsalder. Barna oppdager og utforsker sin egen seksualitet, kjønnsidentitet og seksuelle identitet og stiller spørsmål relatert til kropp, kjønn og reproduksjon allerede fra 3–4-årsalder. Kunnskap om kropp, følelser og relasjoner er viktige forutsetninger for at barnet utvikler mestringskompetanse for egen helse, og legger grunnlaget for en helsefremmende livsstil og valg senere i livet (Snakk om det! Strategi for seksuell helse, s.14).

Barnehagestiftelsen Kanvas fikk i 2018 midler fra Helsedirektoratets strategi for seksuell helse – «Snakk om det!». Midlene er brukt til å utvikle et metodisk verktøy som skal bidra til god seksuell helse for barn. Verktøyet er utviklet til bruk i både private og kommunale barnehager. 

"Verktøyet" skal bidra til informasjon og inspirasjon. Det er imidlertid viktig at dere tilpasser aktiviteter ut fra barnehagens ståsted.

Kompetanse og holdninger hos ansatte 

Informasjon om hva som er forskjell på sunn og normal seksuell lek og den leken som skal vekke bekymring.

Kunnskap i forhold til alder og modenhet

Aktivitetene er aldersinndelt, men dere må vurdere de opp mot barnas modenhet.

De ulike aldersinndelingene inneholder:
  • informasjon om hva som er typisk for alderen
  • forslag til hvordan arbeide med teamet, sammen med barna
  • verdispill
  • film
  • praksisfortellinger som refleksjonsgrunnlag