Pedagogisk arbeid med et inkluderende leke- og læringsmiljø

Her finner du et utvalg av nettressurser for arbeid med flerspråklighet i barnehagen.

https://nafo.oslomet.no/barnehage/ (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring)

http://morsmal.no/no/

Flerspråklige barns språktilegnelse (udir.no)

https://nafo.oslomet.no/wp-content/uploads/2013/04/BergenVEILEDER-SPR%C3%85KSTIMULERING.pdf