Gå tilbake til:
Du er her:
Boligforsyning
Bilde: Christine Hvidsten

Utarbeider temaplan for bærekraftig boligforsyning mot 2030

Planen skal avklare mål og strategier for bærekraftig boligforsyning i Bergen, og være en del av grunnlaget for satsinger og prioriteringer i Handlings- og økonomiplanen til kommunen.

Temaplan om Bærekraftig boligforsyning vektlegger kommunens rolle som samfunnsutvikler innen boligpolitikken. Planen skal gi helhetlige og langsiktige føringer for den generelle boligforsyningen på en måte som sikrer bærekraft, der både grønne økonomiske og sosiale dimensjoner ivaretas.

En del av Program for boligforsyning

Temaplan for Bærekraftig boligforsyning mot 2030 i Bergen kommune vil utgjøre Fase 2 av Program for boligforsyning, og skal være et styringsredskap for kommunen og private parter. 

Viktige tema i planen

Viktige tema vil være:

  • presisering av overordnede mål og strategier for boligforsyning
  • måltall for boligbygging i perioden, med balansert fordeling på bydeler
  • utbyggingsprogram som viser planreserve, utbyggingspotensiale, behov for offentlig infrastruktur/tjenestetilbud og prioriterer kommunens ressursbruk for tilrettelegging og gjennomføring
  • hvordan behovet for kommunale boligtilbud kan lokaliseres og inkluderes i kompakte utbyggingsområder, og på den måten bli en del av mangfoldige bomiljø
  • målsettinger knyttet til kvalitet i boliger og nærmiljø
  • strategier for å oppnå variasjon i type boliger og i pris

Fremdrift

Et første utkast til temaplan kan være klart til utleggelse på høring av byrådet ved årsskiftet 2021/2022. Videre arbeid tar sikte på fremleggelse for bystyret i 2022.

LES MER:
Se dokumentene i byrådets melding om oppstart av arbeid med temaplan