Møllendal
Bilde: Christine Hvidsten

Bergen skal ha en bærekraftig boligforsyning

Kommunen skal tilrettelegge for boligbygging som ivaretar ventet vekst, på en måte som sikrer trygge og gode oppvekst- og bomiljø.

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling arbeider med et Program for boligforsyning – der hensynet til bærekraftig utvikling og tilgang til boliger av variert størrelse og kostnad veier tungt. Programmet er en samling av flere prosjekter, som i sum skal bidra til en helhet ut fra mål for boligforsyningen.  

Siste:
Byrådet har sendt frem forslag til temaplan til bystyret

Vekt på både grønn, sosial og økonomisk bærekrafts-dimensjon

Boligforsyningen i Bergen skal være bærekraftig, ved at både den sosiale, grønne og økonomiske dimensjonen tillegges vekt. Kommuneplanens samfunnsdel Bergen 2030 legger til grunn at Bergen skal være et regionalt tyngdepunkt. Det skal legges til rette for utbygging som ikke øker transportbehovet og som bygger opp under Bergen som gåby, der de fleste daglige mål er innen gangavstand fra boligen. Det er også viktig å planlegge for en variert boligstruktur og en god balanse mellom bolig, arbeidsplasser og service i bydelene. Videre skal det tilrettelegges for gode boliger i mangfoldige bomiljø, som inkluderer alle aldersgrupper og innbyggere med ulik bakgrunn og funksjonsnivå. Kommunen skal ta en mer aktiv rolle for å sikre etablering av boliger for ulike grupper.  

På bakgrunn av befolkningsutviklingen de siste 20 år er det i kommuneplanens arealdel lagt til grunn et gjennomsnittlig behov for i underkant av tusen nye boliger i året frem til 2030. En gjennomgang av boligreserve i vedtatte og påbegynte planer og boliger under utbygging tilsier at dette vil dekke det estimerte boligbehovet fram til 2030.  

Boligforsyningen påvirkes av en rekke trender og faktorer på tvers av ulike sektorer/samfunnsområder, og utfordringsbildet er sammensatt og i stadig endring. Programmet vil se på hvordan fortetting kan løses på en måte som sikrer kvalitet i boliger og bomiljø, samtidig som at ulike grupper har mulighet til å bosette seg sentralt.  

God samhandling og koordinering internt i kommunen og med andre offentlige aktører er viktig. Kommunen bygger ikke boliger for det ordinære markedet selv, og samarbeid med bransje er nødvendig. God medvirkning for innbyggere er avgjørende for å fange opp beboerperspektivet.  

Programarbeid i to faser 

Fase 1 
I juni 2019 ble det lagt fram en sak til bystyret om fase 1 av Program for boligforsyning, med beskrivelse av status og utfordringer samt anbefalinger for videre programarbeid (fase 2). Det legges her opp til at kommunen skal arbeide mer helhetlig og strategisk og se på hvilke virkemidler kommunen har, både organisatoriske, økonomiske og juridiske for å oppnå mål om bærekraftig boligforsyning. Bystyret tok byrådets redegjørelse til orientering og supplerte med vedtakspunkt om at 

kommunens eiendomsstrategi skal utredes utviklet som verktøy for å sikre sosial bærekraft i byutviklingen, ved at det skal utredes bruk av kommunal eiendom for å sikre variasjon i boliger og mangfoldige bomiljø, organisering av eierrådighet i selskap og strategisk eiendomserverv for å sikre offentlige interesser i fortettingsområder  

behov for flere kommunale virkemidler for å oppnå mål for boligforsyningen skal meldes inn til statlige myndigheter 

det etableres et samarbeidsutvalg med representanter for bransje og relevante offentlige instanser som er referansegruppe for programmet  

Bystyret presiserte også det skal være en bærekraftig utvikling i alle bydeler og at kartlegging av utbyggingspotensialet i bydelene må ivareta dette.  

Fase 2 
I fase 2 av Program for boligforsyning arbeides det videre med å:  

utvikle kunnskapsgrunnlaget knyttet til 
      * boligpreferanser
      * boligreserve i vedtatte planer
      * boligpotensial i fortettingssonen i KPA2018

lage oversikt over kommunens virkemidler for bærekraftig boligforsyning, 
og vurdere i hvilken grad disse kan brukes mer strategisk   

melde inn behov for nye virkemidler til statlige myndigheter  

styrke samhandling og koordinering internt i kommunen  

styrke samarbeid med utbyggere og offentlige aktører (Råd for bærekraftig boligforsyning)  

utvikle modeller for bedre involvering av innbyggerne  

piloter for testing og utvikling av metoder for bruk kommunal eiendom som verktøy for ønsket boligforsyning i Grønneviken, på Slettebakken og på Dokken  

deltakelse i ulike samarbeidsfora og FoU (deltakelse i Vestland fylkeskommunes Regionalt bustadprogram, KS Storbynettverk, KS’ kompetansenettverk for helhetlig boligpolitikk, BOPILOT, Strategic Housing m.fl.) 

vurdere behov for tydeligere mål og strategier og lage en temaplan for Bærekraftig boligforsyning mot 2030, med forslag til mål, strategier og tiltak.