Gå tilbake til:
Du er her:

Bergensskolen benytter seg av en rekke digitale verktøy i undervisningen. 

Hva er bergensskole-konto?    
Når et barn begynner i grunnskolen i Bergen kommune, vil han eller hun få en brukerkonto. Denne kontoen gir tilgang til en rekke læringsressurser, PC og Chromebook. Brukerkontoen består av et brukernavn som har tre bokstaver og to tall, samt et passord. Brukerkontoen er tett knyttet til FEIDE

Bergen kommuner bruker også et system som heter eFeide, hvor brukerkontoer administreres. Via eFeide kan for eksempel elever selv bytte passord. Mer om passordbytte kan du lese om under.  

Hjelp og veiledning  
Mangler du passord, eller får feilmelding på passord, ta kontakt med din kontaktlærer. (Gjelder elever)

For elever
Elever som tilhører bergensskolen kan få sitt passord ved å henvende seg til sin kontaktlærer på sin skole. De vil kun gi passord til brukerkontoens eier. Det samme gjelder dersom eleven har glemt sitt passord, og trenger å få laget et nytt. Elever må alltid huske å endre førstegangspassordet sitt.

For ansatte
Ansatte i bergensskolen kan gå inn på eFeide og trykke på "Glemt passord" på oppstartssiden. Elever kan ikke benytte seg av denne funksjonen.

Dersom dette ikke fungerer, kan du kontakte skolens efeide-administrator for å få satt nytt passord. Er du usikker på hvem det er, ta kontakt med din nærmeste leder.

Bergen kommune har aktivert tofaktor for pålogging til de fleste feidetjenester for alle ansatte. For å logge på disse må en tofaktormetode være aktiv på din bruker. 
Hvis du trenger hjelp til å  aktivere tofaktor-tjeneste, eller får feil i app/SMS, ta kontakt med administrasjonen på din skole.

Mulige tofaktor-tjenester: Kodeark, SMS eller Google Autentisering (app)

Dersom du har valgt kodeark som 2-faktormetode skal du gå til eFeide/kodearkfor å hente din engangskoden du trenger. Du trenger også ditt aktive kodeark. Trenger du nytt kodeark, må du kontakte skolens efeide-administrator for å få nytt.

Hvilke digitale ressurser kan du logge på med skolekontoen?    
Elevene kan logge på ulike digitale læringsressurser med sin bergensskolekonto. Det varierer fra skole til skole hvilke ressurser skolen har valgt å kjøpe lisenser til. I tillegg har Bergen kommune frikjøpt enkelte ressurser for alle skolene, samt at Bergen kommune har åpnet for innlogging på enkelte ressurser som er levert av offentlige institusjoner slik som Utdanningsdirektoratet.  

Lurer du på hvilke ressurser du har tilgang til, kontakt skolen din.  

Hvorfor behandler Bergen kommune personopplysninger i skolekontoen? Bergen kommune behandler personopplysninger om elever og ansatte for å legge til rette for en sikker innlogging- og dataløsning bergensskolen.  

Kommunens grunnlag for å handle personopplysninger (behandlingsgrunnlag)
For at kommunen skal kunne behandle personopplysninger må vi ha et rettslig grunnlag. Vi må ha et behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen (GDPR) artikkel 6, og i mange tilfeller et ekstra grunnlag, for eksempel i annen lov, avtale eller samtykke.  

Elever i bergensskolen får egen digital brukerkonto for at kommunen skal kunne tilby og gi elever undervisning i tråd med læreplanen, i tråd med opplæringsloven § 2-3. Læreplanen definerer fem grunnleggende ferdigheter, hvor digitale ferdigheter er en av disse.  

Hvilke personopplysninger om elever og ansatte finnes i skolekontoen?  
I bergensskole-kontoen finnes opplysninger om navn, enkelte kontaktopplysninger, skoletilhørighet, hvilke lærere eleven har og hvilke klasse og fag eleven har.  

Hvor kommer personopplysningene fra?
Når et barn begynner på en skole i Bergen kommune, får kommunen data om barnet fra Folkeregisteret og eleven får en skolekonto.  

Ønsker du innsyn i dine eller ditt barns personopplysninger?
Alle som har Feide-bruker kan få innsyn direkte via innsynstjenesten til Feide: https://www.feide.no/innsyn  

Denne innsyntjenesten gir oversikt over all påloggingsinformasjon som er lagret om din bergensskolekonto. Du vil kunne se informasjonen med en gang.  

Andre rettigheter etter personvernregelverket:  
Du kan også ha andre rettigheter etter personvernregelverket, for eksempel rett til å rette eller slette personopplysninger. Disse, og hvordan du utøver dem, kan du lese mer om i personvernerklæring til bergensskolen i egen nedtrekksmeny - Personvernerklæring  for bergensskolen.

Har du spørsmål?  
Har du spørsmål til kommunens behandling av personopplysninger i Feide, kan du ta kontakt med oss på vårt hovedpostmottak: postmottak@bergen.kommune.no (husk at henvendelsen kan leses av flere, så unngå å skrive sensitive opplysninger).   

Du kan også ta kontakt med Bergen kommunes personvernombud for ytterligere spørsmål om behandling av personopplysninger og hvilke rettigheter du har etter personvernregelverket. Vårt personvernombud kan nås på følgende e-postadresse: personvernombud@bergen.kommune.no  

Dersom du er misfornøyd med måten vi behandler personopplysningene dine på, har du rett til å klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan du klager til Datatilsynet på deres hjemmesider (https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/klage-til-datatilsynet/).      

I forbindelse med Plan for Smart oppvekst i Bergen er det vedtatt at alle elever på ungdomstrinnet skal få tildelt sin egen digitale enhet fra høsten 2019.

Bergen kommune forventer en levetid for en Chromebook på minimum tre år, men vi bytter ikke ut enheter som fortsatt fungerer godt nok etter tre år. Chromebookene er skolens eiendom og skal leveres tilbake når eleven slutter på skolen.

Chromebook er elevens digitale enhet og ungdommene kan ta den med hjem alle helger, ferier og høytider, bortsett fra sommerferien. Da skal eleven levere den inn på skolen.

Det er tillatt å bruke Chromebooken privat, men da gjelder også ordensreglene med vedlegget «Regler for bruk av skolens digitale tjenester og utstyr».

Lading av Chromebook 

Rådene for for lading av Chromebook er lik som ved mobiltelefoner og annet oppladbart elektronisk utstyr:

 • Skru av Chromebooken helt når den ikke er i bruk.
 • Lad kun Chromebooken når du er våken og til stede. 
 • Sørg for at maskinen ligger på et brannsikkert  underlag når du lader den. 
 • Ta ut støpselet fra stikkontakten når Chromebooken er ferdigladet.

Låneavtale mellom skole og elev

I stedet for en egen utlånsavtale for Chromebook er det er gjort tilføyinger i dokumentet «Regler for bruk av skolens digitale tjenester og utstyr», som er et vedlegg til Ordensreglementet. Elever og foresatte skal skrive under på at dette er lest.

Regler ved utlån av Chromebook

Dette gjelder kun elever på ungdomstrinnet fra og med høsten 2019. Chromebooken er registrert på elevene personlig, og de skal ikke låne den ut til andre.

 • Datautstyret skal, om ikke annet er avtalt, bli tatt med til skolen hver dag og hjem hver dag etter skoletid.
 • Eleven er ansvarlig for at datautstyret blir behandlet forsiktig og ikke blir utsatt for slag, fall og fuktighet.
 • Eleven sørger for at Chromebooken er fulladet når skoledagen tar til.
 • Chromebooken skal bli brukt til å lære slik voksne på skolen bestemmer, og ellers være plassert i sekken, skapet eller lukket på pulten.
 • Skolen kan når som helst be om å få tilbake Chromebooken av tekniske eller praktiske årsaker eller brudd på ordensreglementet. Eleven må i slike tilfeller levere tilbake Chromebooken.
 • Skolen erstatter ikke tap av personlige data som er lagret på Chromebooken. Av sikkerhetsgrunner bør du lagre data  andre steder enn på maskinen. For eksempel på Min disk eller G-Drive.
 • Eleven kontakter en voksen på skolen dersom Chromebooken eller tilhørende utstyr blir skadet, ødelagt eller slutter å virke.
 • Eleven følger skolen sine regler for bruk av IKT-utstyr. Brudd på disse blir sett på som brudd på skolen sitt ordensreglement. Dette kan medføre inndragning av retten til bruk av Chromebooken eller erstatningsansvar. Se skadeserstatningsloven § 1-1 og § 1-2. Skolen vurderer hver sak individuelt. Maksimal erstatning vil være 3.000 kroner.

Hvilke googleprodukter brukes i bergensskolen?  
I bergensskolen benyttes Google Chromebook som en bærbar datamaskin for et stort antall elever i skolesammenheng. Maskinen er utstyrt med operativsystemet Chrome OS, og nettleseren Chrome.  

Kommunen bruker Google Workspace for utdanning (tidligere kalt G Suite for Education) som kontorstøtteløsning og læringsplattform i skolene. Google Workspace for utdanning (GW) kan benyttes både på Chromebook-maskiner og Windows-maskiner.  

Når et barn begynner i grunnskolen i Bergen kommune, vil han eller hun få en brukerkonto. Denne kontoen gir tilgang til Chromebook og GW.  Brukerkontoen består av et brukernavn som har tre bokstaver og to tall, samt et passord. Brukerkontoen er tett knyttet til FEIDE som er vår mest brukte påloggingsløsning, og styres av Bergen kommune – ikke Google.  

GW er oppdelt i kjernetjenester og tilleggstjenester. I bergensskolen brukes kun kjernetjenester i dag. Dette inkluderer:

 • Classroom
 • Disk og Dokumenter
 • Gmail
 • Google Chat
 • Google Chrome-synkronisering
 • Google Meet
 • Google Vault
 • Groups for Business
 • Huskeliste
 • Jamboard
 • Kalender
 • Keep
 • Nettsteder
 • Oppgaver

Kommunen har ikke åpnet opp for at elever kan logge seg på og bruke Google sin tjeneste YouTube fra kontoen elevene har fått av kommunen, på bakgrunn av personvernhensyn. Men elevene kan bruke YouTube indirekte ved at lærere deler lenker av videoer de skal bruke til undervisning.  

Hvordan brukes/regler for å bruke Chromebook?
Se egen nedtrekksmeny - “Regler for bruk av Chromebook”.

Hva gjør elever når de slutter på skolen?
Se egen nedtrekksmeny - “Når eleven slutter på skolen”.

Behandling av personopplysninger  

Hvorfor behandler Bergen kommune personopplysninger på Chromebook og Google Workspace?  
Kommunen bruker Google Chromebook og Google Workspace som kontorstøtteløsning og læringsplattform. Formålet er å sikre digital undervisning, samhandling, informasjonsdeling, kommunikasjon og innholdsproduksjon i skolen.  

Kommunens grunnlag for å behandle personopplysninger (behandlingsgrunnlag)
For at kommunen skal kunne behandle personopplysninger må vi ha et rettslig grunnlag. Vi må ha et behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen (GDPR) artikkel 6, og i mange tilfeller et ekstra grunnlag, for eksempel i annen lov, avtale eller samtykke.  

Elevers personopplysninger behandles i produktene fra Google med behandlingsgrunnlag i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav e) («nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet»). Supplerende rettsgrunnlag er opplæringsloven §1-3 («Tilpassa opplæring») og § 2-3 («Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa»), og gjeldende læreplan.  

Hvilke personopplysninger om elever og ansatte finnes på Chromebook og Google Workspace?  
På Chromebook og i Google Workspace behandles opplysninger om navn (fornavn og etternavn), kontaktinformasjon (brukerkonto for elev: fornavn.etternavn@bergensskolen.com, brukerkonto for ansatt brukernavn@bergensskolen.com), skoleoppgaver og vurderinger, kommunikasjon (chat eller epost), tilknytninger (skole, klasse og grupper) og roller (elev og ansatt).

Når en elev eller ansatt logger seg inn på Chromebook eller i GW, benyttes den enkeltes bergensskolekonto fra FEIDE. Kommunen henter personopplysninger som navn og gruppetilhørighet fra eFeide. Elever og ansatte lager selv innholdsproduksjon (skolearbeid og vurderinger) i Google Workspace.  

Hvem har tilgang til dine personopplysninger på Chromebook og Google Workspace?  
Den enkelte elev har tilgang til sine egne personopplysninger på sin Chromebook og i GW. Elevens kontaktlærer og faglærere vil kunne se innholdsproduksjon eleven har laget om dette er delt med enkeltpersoner eller grupper.  

Kommunen har også en håndfull superadministrator-brukere som må ha tilgang til systemet for å kunne drifte kontorstøtteløsningen og læringsplattformen fra sentralt hold. Disse vil kunne se navn, epostadresse, påloggingstidspunkt og metadata for innhold (for eksempel dokumentnavn, størrelse, delinger av dokumentet - men ikke innhold i dokumenter), metadata om handlinger inne i GW (for eksempel dokumentbehandling, kommunikasjon blant annet via chat eller epost som hvem som deltar i samtalen og tidspunkt - men ikke innholdet i kommunikasjonen). Superadministrator-brukere vil aldri gjøre søk i dine personopplysninger med mindre det er nødvendig, for eksempel dersom du trenger teknisk hjelp.  

Når en elev eller ansatt bruker Chrome nettleser til Google sine tilleggstjenester, for eksempel Google Søk, er det Google som er ansvarlig for behandling av personopplysninger (behandlingsansvarlig). Informasjonen som kan samles inn av Google utenfor kjernetjenestene i bergensskolen, vil bli behandlet som at den kom fra en ikke-autentisert bruker. Det betyr at informasjonen ikke kan knyttes til brukerens bergensskole-konto. Kommunen har også satt inn ekstra tiltak av personvernhensyn, som for eksempel at alle som bruker kommunens elev-nettverk ikke vil ha en unik og sporbar IP-adresse.  

Hvor lenge behandler kommunen dine personopplysninger på Chromebook og Google Workspace?  
Når en elev slutter på skolen vil kontoen bli deaktivert, og det vil gå opp til 5 måneder før alt innhold blir permanent slettet fra Chromebook og GW. Google kan i tillegg bruke opp til 180 dager med å slette data fra alle sine systemer.  

Dine rettigheter
Når personopplysninger om deg samles inn og brukes har du en rekke rettigheter etter personvernregelverket. Blant annet kan du kreve innsyn i hvilke opplysninger som vi behandler om deg. Du kan lese mer om dine rettighet og hvordan du utøver disse i bergensskolen i vår personvernerklæring for bergensskolen. Se egen nedtrekksmeny - Personvernerklæring for bergensskolen.

Nasjonalt DPIA-prosjekt for googleprodukter i skolen
Bergen kommune er behandlingsansvarlig for løsningene som brukes i opplæringen, og gjennomfører derfor løpende risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA), i tillegg til at vi har inngått databehandleravtale med Google.

Som en del av arbeidet har Bergen kommune sett et behov for større samhandling nasjonalt for vurderinger som er like og for å få en større forhandlingsposisjon overfor Google som leverandør. Kommunesektorens organisasjon (KS) og Bergen kommune har derfor satt i gang et prosjekt for å gjennomføre og teste ut en nasjonal vurdering av DPIA for Googles produkter og tjenester i skolen. Målet er å samle erfaringer for samstyring og samordning av slike prosesser, og å få på plass en overordnet nasjonal DPIA. I tillegg vil det utarbeides en tilhørende veileder for hvordan kommunene i Norge kan ta i bruk den overordnede nasjonale DPIA-en for å tilpasse og forankre denne til den enkelte kommune. Du kan lese mer om prosjektet på KS sin hjemmeside her.  

Du kan melde deg på informasjonsbrev om nasjonalt DPIA-prosjekt og bli oppdatert om hvordan det går i prosjektet. Informasjonsbrevet vil bli sendt ut med ukentlige oppdateringer. For hvordan du melder deg på, se KS sin hjemmeside her. Tidligere informasjonsbrev kan dere se her.  

Har du spørsmål?  
Har du spørsmål til kommunens behandling av personopplysninger i Google Chromebook og Google Workspace for utdanning, kan du ta kontakt med skolen din eller på vårt hovedpostmottak: barnehage.skole.idrett@bergen.kommune.no (husk at henvendelsen kan leses av flere, så unngå å skrive sensitive opplysninger).  

Du kan også ta kontakt med Bergen kommunes personvernombud for ytterligere spørsmål om behandling av personopplysninger og hvilke rettigheter du har etter personvernregelverket. Personvernombudet har en uavhengig rolle, og skal passe på at kommunen behandler personopplysninger i tråd med personvernregelverket. Vårt personvernombud kan nås på følgende e-postadresse: personvernombud@bergen.kommune.no. Du bør ikke oppgi sensitive opplysninger over e-post.  

 

Google Workspace

 • Åpne Disk.
 • Marker alle filene du ønsker å ta vare på
 • Høyreklikk og velg "Last ned" (Trykk på styreflaten med to fingre dersom du gjør dette på en Chromebook. Du kan også trykke på Alt og deretter klikke med én finger. )
Google funksjon_kopiere
 
Bilde: Google_funksjoner
 • Filene blir nå lastet ned i en komprimert mappe (zip-fil)
 • Denne zip-filen vil du finne under "Nedlastinger" eller tilsvarende varierende om du bruker PC eller Chromebook. 
 • Kopier zip-filen til minnepennen

itslearning

Inne i itslearning må man laste ned en og en fil man har lagret. Dette kan enten være i et fag i form av en innlevert besvarelse, eller det kan være filer som ligger i dine private filer:

Hente fil fra itslearning
Hente fil fra itslearning
Bilde: itslearning

 

Microsoft - OneDrive og H:\

Gå til OneDrive og marker de dokumentene du ønsker å lagre. Høyreklikk og velg "last ned"

OneDrive last ned
OneDrive last ned
Bilde: Bergen kommune

Klikk på filen som dukker opp nede til venstre på en Windows pc. 

Klikk på zip-filen
Klikk på zip-filen
Bilde: Bergen kommune

Velg "vis i mappe"

Du vil nå se mappen som zip-filen ligger lagret i. Du kan nå kopiere zip-filen over til en minnepenn.

Du har helt sikkert mange dokumenter liggende på H:\-området på Windows-pc'er. Dette kan også kopieres til en minnepenn. Da må du få lov å logge deg på en Windows-pc i elevnettet. Gå til H:\-disken og merk alt du vil lagre. Stikk inn minnepennen i pc'en og kopier alt innhold over der.

 

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet. Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger i kommunens personvernerklæring.   

Hva er personopplysninger?

 • Personopplysninger er alle opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner. Vanlige personopplysninger i skolen kan for eksempel være:  
 • Kontaktopplysninger om eleven og dens foresatte, som navn, adresse og e-postadresse
 • Elevens familierelasjon (foresatte/foreldreansvar og søsken)  
 • Informasjon om hvilken skole og klassetrinn eleven tilhører
 • Resultater av kartlegginger og vurderinger, som karakter og orden/oppførsel 
 • Skoleoppgaver/elevarbeid  
 • Lydopptak, bilde og video  
 • Kommunikasjon mellom skole og hjem  
 • Fakturainformasjon dersom barnet går på SFO 

Hvorfor og hvilke personopplysninger behandler kommunen i skolesammenheng?  
Bergen kommune samler inn og behandler personopplysninger som vi trenger for å utføre våre lovpålagte oppgaver. I skolesammenheng betyr det for eksempel å utføre undervisning, kommunisere med barnets foresatte, tilby SFO og andre oppgaver skoleeier er pålagt.  

Hvilke personopplysninger som behandles når og hvor, avhenger av nødvendighet og system. For eksempel (ikke uttømmende liste):  

 • I vårt skoleadministrative system, Vigilo, vil kommunen blant annet behandle kontaktopplysninger, familierelasjoner, karakterer, fravær og kommunikasjon mellom skole og hjem.  
 • Når et barn begynner i grunnskolen i Bergen kommune, vil han eller hun få en brukerkonto. Denne kontoen gir tilgang til en rekke læringsressurser, PC og Chromebook. Brukerkontoen består av et brukernavn som har tre bokstaver og to tall, samt et passord. Brukerkontoen er tett knyttet til FEIDE som er vår mest brukte påloggingsløsning.  
 • I Google Workspace for utdanning og Microsoft 365, som er kontorstøtteløsninger og læringsplattformer i skolene, vil det for eksempel være personopplysninger knyttet til skoleoppgaver og vurderinger.  
 • I kommunens saks- og arkivsystem, Bk360, vil det være personopplysninger knyttet til barnets elevmappe, som for eksempel kan si noe om elevens sosiale og/eller helsemessige forhold på skolen og enkeltvedtak.  

Kommunen vil også med formål om å kontrollere sikkerheten i våre datasystemer samle inn og lagre påloggingsinformasjon og nett-trafikk fra alle som bruker kommunens elev-nettverk. Opplysningene oppbevares i en begrenset periode. 

Hvor henter kommunen personopplysningene fra?  
Personopplysninger som behandles i skolesammenheng vil kunne hentes fra andre offentlige myndigheter eller offentlige registre, som Folkeregisteret og Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR). Dette gjelder for eksempel kontaktopplysninger og familierelasjon som det er nødvendig for kommunen å vite.  

I skolearbeid og vurderinger, er det eleven selv og/eller lærer som legger inn personopplysninger.  

Kommunens rettslige grunnlag for å behandle personopplysninger  
For at kommunen skal kunne behandle personopplysninger må vi ha et rettslig grunnlag (behandlingsgrunnlag). I skolesammenheng vil det ofte være nødvendig for kommunen å behandle personopplysninger for å kunne tilby opplæring i tråd med opplæringsloven, forskrift til opplæringsloven og læreplanen.  

For eksempel krever opplæringsloven § 1-3 at elevene får tilpasset opplæring, og § 2-3 stiller krav til innholdet i grunnskoleopplæringen.  

For å kontrollere sikkerheten i våre datasystemer, vil kommunen også samle inn og lagre påloggingsinformasjon og nett-trafikk fra alle som bruker vårt elev-nettverk. Opplysningene oppbevares i en begrenset periode. Dette gjør vi med grunnlag i eForvaltningsforskiften § 15 (internkontroll på informasjonssikkerhetsområdet).

Dersom du lurer på hvilket grunnlag kommunen har for å behandle personopplysninger i et konkret tilfelle eller en digital ressurs, kan du ta kontakt med skolen din og/eller vårt postmottak barnehage.skole.idrett@bergen.kommune.no (husk at henvendelsen kan leses av flere, så unngå å skrive sensitive opplysninger). 

Hvor lenge lagres personopplysninger?  
Hvor lenge personopplysninger i skolesammenheng lagres er avhengig av hvor lenge det er nødvendig for kommunen å ha opplysningene.  

For eksempel vil elevens brukerkonto bli deaktivert og slettes når en elev slutter på skolen/går ut fra 10.trinn. Før alle personopplysningene knyttet til brukerkontoen er slettet fra alle kommunens systemer, kan det ta opp til 5 måneder.  

Arkiv- og dokumentasjonspliktig informasjon, for eksempel barnets elevmappe, vil ikke slettes. Dette er fordi kommunen blant annet er pliktig til å dokumentere at barnet er gitt forsvarlig skolegang.   

Dine rettigheter  
Når personopplysninger om deg samles inn og brukes har du en rekke rettigheter etter personvernregelverket. Blant annet kan du kreve innsyn i hvilke opplysninger som vi behandler om deg. Du kan lese mer om dine rettigheter i personvernerklæringen for Bergen kommune og på Datatilsynets hjemmesider (https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/).  

Dersom du ønsker å bruke dine rettigheter, eller har andre spørsmål rundt disse, ta kontakt med skolen din eller til vårt postmottak barnehage.skole.idrett@bergen.kommune.no (husk at henvendelsen kan leses av flere, så unngå å skrive sensitive opplysninger).  

 • Innsyn i personopplysninger
  Etter GDPR artikkel 15 kan den enkelte be om innsyn i egne personopplysninger. Foresatte kan også ha rett til å gjøre innsyn i deres barns personopplysninger og klage på deres vegne. I takt med barnets alder vil likevel hensynet til barnets personverninteresser og behov for privatliv kunne begrense foresattes innsynsrett. Dette vurderes konkret i hver enkelt sak.  

  Dersom du ønsker å benytte deg av innsynsretten fordi kommunen behandler personopplysninger om deg eller ditt barn i skole-/barnehagesammenheng, kan du rette en forespørsel til kommunen på barnehage.skole.idrett@bergen.kommune.no (husk at henvendelsen kan leses av flere, så unngå å skrive sensitive opplysninger). Spesifiser gjerne om du ønsker innsyn i opplysninger på et konkret område, fra en viss tid eller en konkret digital ressurs, for eksempel Google Workspace for utdanning eller Vigilo. Alle innsynsforespørsler skal i utgangspunktet behandles innen en måned, men kan utvides til inntil tre måneder dersom for eksempel forespørselen er veldig omfattende.  

  Alle som har Feide-bruker kan få innsyn direkte via innsynstjenesten til Feide: https://www.feide.no/innsyn Denne innsyntjenesten gir oversikt over all påloggingsinformasjon som er lagret om din bergensskolekonto. Du vil kunne se informasjonen med en gang.

  Skolearbeid og underveisvurderinger levers ikke ut ved innsyn etter GDPR, men elever og foreldre har gode muligheter til å se selv på elevens datamaskin og i GW. Ved utgang av grunnskolen vil elevene bli oppfordret til å hente ut de dokumenter som de ønsker å ta vare på etter skoleslutt. For hvordan dette skal gjøres, se fanen «Når eleven slutter på skolen».  
 • Retting  
  Du har krav på å få rettet opplysninger om deg som er uriktige, utdaterte eller ufullstendige. Det gjelder også dersom vi ikke har fullstendige opplysninger om deg. Ta kontakt med skolen din dersom du ønsker å benytte denne rettigheten opplysninger.  

  Hvis opplysningene du mener er feil er hentet fra andre offentlige aktører, må du henvende deg til den aktøren som har registrert opplysningene for å få disse rettet. For eksempel henter kommunen foresatte sitt mobilnummer og e-postadresse fra Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR). Du må logge inn på KRR sine sider å oppdatere denne informasjon selv dersom du vil endre dette.  
 • Sletting
  I noen tilfeller kan du kreve at personopplysninger om deg slettes før tidspunktet for alminnelig sletting inntreffer.  
 • Rett til begrensning av behandling  
  I noen tilfeller kan du be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses.  
 • Rett til å protestere mot behandlingen  
  Du har i visse tilfeller rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger.  
 • Din rett til å klage til Datatilsynet  
  Dersom du er misfornøyd med måten vi behandler personopplysningene dine på, har du rett til å klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan du klager til Datatilsynet på deres hjemmesider (https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/klage-til-datatilsynet/). Ofte kan saker løses ved at du tar direkte kontakt med skolen din og/eller barnehage.skole.idrett@bergen.kommune.no (husk at henvendelsen kan leses av flere, så unngå å skrive sensitive opplysninger).  

  Du kan også ta kontakt med Bergen kommunes personvernombud for ytterligere spørsmål om behandling av personopplysninger og hvilke rettigheter du har etter personvernregelverket. Personvernombudet har en uavhengig rolle, og skal passe på at kommunen behandler personopplysninger i tråd med personvernregelverket. Vårt personvernombud kan nås på følgende e-postadresse: personvernombud@bergen.kommune.no. Du bør ikke oppgi sensitive opplysninger over e-post.  

Henvisninger:

Personvernbegreper:  

 • GDPR: General Data Protection Regulation, personvernforordningen på norsk.  
 • Behandling av personopplysninger: all bruk av en personopplysning, kalles en behandling.  Terskelen for at noe skal være en behandling, er veldig lav. Dersom en lærer observerer eller diskuterer barna og elever muntlig med en kollega, er det ikke en behandling. Men med en gang læreren skriver ned observasjonene eller registrerer dem et sted, er det en behandling av personopplysninger. Du kan lese mer om behandling av personopplysninger på UDIR sine sider her.  
 • Behandlingsgrunnlag: For at kommunen skal kunne behandle personopplysninger må vi ha et rettslig grunnlag, dette kalles behandlingsgrunnlag. Det betyr at vi må ha et rettslig grunnlag etter GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a)-f), og ofte et ekstra grunnlag i annen lov.

  I skolesammenheng brukes ofte bokstav c) (nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse) eller e) (nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet). Det supplerende grunnlaget er ofte i opplæringsloven, forskrift til opplæringsloven og læreplanen.
 • Behandlingsansvar er den som har ansvaret for behandling av personopplysninger. I mange tilfeller vil det være Bergen kommune. Det betyr at du kan henvende deg til kommunen dersom du for eksempel har spørsmål til hvordan vi behandler dine personopplysninger eller ønsker innsyn i opplysningene. Du kan lese mer om behandlingsansvar på Datatilsynets sider.  
 • Databehandler er den/de som behandler personopplysninger på oppdrag fra den behandlingsansvarlige. Dette er vanligvis en virksomhet.

Se gjerne flere relevante personvernbegreper i Datatilsynets ordliste.