Ergoterapeuter og fysioterapeuter arbeider med forebygging, behandling, trening og veiledning til personer som trenger hjelp til å ivareta eller forbedre sin funksjonsevne. De arbeider også til med tilrettelegging og tilpasning av hjelpemidler. 

Barn og ungdom som er født med diagnoser eller ulike former for risiko kan ha behov for fysioterapi og ergoterapi. Akutte traumer, somatiske og psykiske helseplager kan også utløse behov for ergo- eller fysioterapi i kortere eller lengre perioder.

En henvisning til ergoterapeuten og fysioterapeuten starter med en grundig undersøkelse som gir et bilde av barnets og ungdommens utfordring, ressurser, funksjonsnivå, utviklingsnivå og interesser.

Tiltak finner vi i samarbeid med barnet eller ungdommen og foresatte.

Tiltak kan være:

  •  kartlegging og tilrettelegging for mestring gjennom lek og aktivitet
  •  trening på dagliglivets aktiviteter og motoriske ferdigheter, individuelt eller i gruppe
  •  rådgivning og veiledning til foreldre og andre samarbeidsparter  
  •  tilrettelegging av omgivelser hjemme, på skolen og i barnehagen
  •  formidling av hjelpemidler til forflytning og aktivitet 
  •  velferdsteknologi
  •  ansvarsgrupper og Individuell plan
  •  andre forebyggende og helsefremmende tiltak

Når barn og ungdom har behov for hjelp fra flere, samarbeider vi med sykehus, institusjon, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, barnehage, SFO, skole og hjem. Her finner du mer informasjon 

Ergo- og fysioterapitjenesten for barn og unge i:

Du kan også fylle ut søknadsskjema som du finner nederst på denne siden og sende det til ergo- og fysioterapitjenesten i byområdet ditt. 

Sykehus, fastlegen, helsestasjon eller andre kommunale tjenesteytere kan henvise deg eller ditt barn eller kontakte oss på dine vegne, dersom du gir samtykke til dette. 

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig.  Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar med opplysninger om når du kan forvente at tjenesten kan iverksettes.

Du kan også kommunisere med oss via helsenorge.no

Bergen kommune ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i henhold til reglene i personvernforordningen.

Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Barn og ungdom som får oppfølging fra ergo- og fysioterapitjenesten for barn og unge i Bergen kommune betaler ingen egenandel.

Hos private fysioterapeuter med driftsavtale (avtalefysioterapeut) betaler du en egenandel når du er over 16 år. Egenandelen teller med i opptjeningen til frikort.

Følg lenken under for videre informasjon om priser og ordning med frikort.
Egenandeler hos fysioterapeut

I Bergens kommunale helsetilbud inngår både kommunale ergo- og fysioterapeuter, og  private fysioterapeuter med driftsavtale (avtalefysioterapeuter).

Her finner du  oversikt over avtalefysioterapeuter.

Lenke til manuelt skjema 

Vi oppfordrer til å benytte digitalt søknadsskjema ved å trykke på den blå knappen under

Digital søknad til ergo - og fysioterapitjenesten for barn og unge