Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune tildeler boliger til personer med utviklingshemming. Om du har dokumentert diagnose utviklingshemming og er over 18 år, kan du søke kommunen om et tilrettelagt botilbud.

Hva er tilrettelagt botilbud?

Boligen har trygge og forutsigbare rammer som bidrar til utvikling, mestring og sosialt fellesskap. Som beboer skal du ha mulighet for selvråderett og innflytelse på eget liv.

Noen boliger har bemanning hele eller deler av døgnet. Et bofellesskap består av flere leiligheter og har vanligvis et rom til bruk for aktiviteter.

Om du får tildelt bolig, søker du nødvendige helsetjenester ut fra dine behov.

For å bli godkjent for tilrettelagt bolig må du ha være utredet/kartlagt for diagnosen utviklingshemming og være over 18 år.

Er du utviklingshemmet og bor i en privat leilighet, kan du søke hjemmetjenester ut fra dine behov. 

Slik søker du

Søknad om tilrettelagt bolig sendes til:

  • Forvaltningsenhet tjenester til utviklingshemmede
    Postboks 7700, 5020 Bergen
    Tlf. 40812053

Du bruker samme søknadsskjema om du vil søke om andre helse- og omsorgstjenester. Se under overskriften Skjema lenger nede på siden.

Du kan få andre til å hjelpe deg med søknaden. Husk da å legge ved fullmakt.

Om søknaden din blir godkjent, settes du på en venteliste. Tildeling skjer ut fra en behovsvurdering.

Pris

Hvis du bor i en kommunal bolig, blir det inngått en leieavtale med Etat for boligforvaltning til vanlig markedspris. Du kan søke om bostøtte.

Informasjon om bostøtte

Om du får praktisk bistand/hjemmehjelp, må du betale etter vanlige kommunale satser.

Lover og retningslinjer

Kommunen skal ifølge helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7 medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker.

Bestemmelsen i § 3-7 gir ikke en rettighet til bolig. Det betyr at muligheten til å få tildelt bolig avhenger av om det er ledige boliger som passer ditt behov, og om du blir prioritert til å få en ledig bolig blant andre som har søkt.

Forvaltningsloven gjelder for behandlingen av søknaden din. Det betyr blant annet at du skal få svar i form av et enkeltvedtak, og at vedtaket kan påklages. 

Klikk her for å se informasjon om klagerett i helsesaker.

Lover

Se også: 

Søk elektronisk om pleie- og omsorgstjenester