Oljeutskiller

Alle virksomheter som slipper ut oljeholdig avløpsvann skal installere oljeutskiller. Virksomheten kan ikke sette i gang påslippet/utslippet før tillatelse er gitt og eventuelle krav til sluttdokumentasjon er sendt inn og godkjent.

SØKNAD SENDES AV GODKJENT RØRLEGGERFORETAK VIA ENTREPRENØRPORTALEN.

Alle virksomheter som slipper ut oljeholdig avløpsvann skal installere oljeutskiller!

Du må søke om ny tillatelse ved følgende endringer:

 • Utskifting av utskilleranlegg der størrelsen på utskiller blir endret
 • Det etableres ny virksomhet som skal benytte et eksisterende utskilleranlegg
 • Virksomheten øker utslippsmengde vesentlig (>25 %)

Ha følgende vedlegg klare før du starter utfylling av skjemaet:

 • FDV-dokumentasjon for oljeutskiller
 • FDV-dokumentasjon for prøvetakingskum
  • inkludert følgende mål; diameter, dybde fra innløpsrør til bunn, dybde fra utløpsrør til bunn
 • Dimensjoneringsgrunnlag ihht NS-EN 858
 • For utvendig plassert oljeutskiller:
  • Situasjonskart/ledningskart i M 1:500, påført beskrivelse av:
   • Oljeutskillerens plassering i forhold til bygninger
   • Tilknytningspunkt til offentlig nett
 • For innvendig plassert oljeutskiller:
  • Skisse/plantegning over innvendig plassering av oljeutskiller
 • Skisse over alle sluk og vannuttak (inkludert vaskeplasser) som drenerer til oljeutskiller

Kopi av signert avtale for tømming, kontroll, 5-årskontroll og prøvetaking av oljeutskiller skal inneholde utskillernummer. Ved søknad om nytt utskilleranlegg skal avtalen sendes etter tillatelsen er gitt. Ved søknad av eksisterende utskilleranlegg skal avtalen legges ved ferdigmeldingen i søknad.

Oljeholdig avløpsvann fra virksomheter skal passere oljeutskiller før det føres til resipient eller til avløpsnettet. Den ansvarlige forurenseren må sørge for at oljeutskilleranlegget er utformet, dimensjonert og driftes i henhold til Norsk Standard 858-1 og-2, slik at gjeldende regelverk med grenseverdier overholdes i Bergen kommune.

Prøvetakingskum

Umiddelbart nedstrøms utskilleren skal det være en prøvetakingskum som gir mulighet til å ta prøver av utløpsvannet uten å entre kummen.

Anbefalt utforming av en prøvetakingskum er: 

 • Diameter 350mm
 • Dybde fra innløpsrør til bunn 250mm
 • Høydeforskjell mellom innløp og utløp ca. 100mm.

Ta kontakt med Bergen Vann dersom din prøvetakingskum har andre mål enn oppgitt her.

Beregne størrelsen på oljeutskilleranlegg

Et oljeutskilleranlegg innbefatter sandfangsrenner, sandfang, oljeutskiller, prøvetakingskum og lignende. Alle deler skal være dimensjonert etter NS-EN 858. Det anbefales at sandfang har en størrelse på 5m3 for en bilvaskemaskin, som et minimum.

Dersom alarmer er installert, skal alarmen til enhver tid fungere.

Drifte oljeutskilleranlegg

Et oljeutskilleranlegg skal tømmes, kontrolleres og utføre prøvetaking minimum 1 gang per år. Ved bilvask der det brukes forskjellig vaskekjemi på sommer og vinter, gjennomføres det 2 prøvetakinger (1 prøve fra oljeutskilleranlegget ved bruk av vinterkjemi, og 1 prøve ved bruk av sommerkjemi).

Hvert 5. år erstattes årskontroll med en 5-årskontroll. Denne er en utvidelse av den årlige kontrollen. Innføring av 5- årskontroll blir iverksatt for påslipp eller utslipp av oljeholdig avløpsvann fra oljeutskiller ved utsending av ny påslipps- eller utslippstillatelse, eller fra det foreligger en ny påslipps- eller utslippstillatelse, ved deres bedrift. 5-årskontrollen vil sikre at svakheter i oljeutskillere oppdages tidligere, og at forurensning forhindres.

Godkjent personell skal kunne fremlegge kursbevis for gjennomføring av kurs av 5-årskontroll. Dersom det gjennomføres en 5 årskontroll av ikke-godkjent personell, vil gjennomført 5-årskontroll ikke bli godkjent.

1- og 5-årskontroll av et oljeutskilleranlegg gjennomføres på tom utskiller, dvs. nedtømt.

Dersom tømme- og driftsoperatør ikke kan utføre driftsoppgaver i henhold til lokal forskrift og HMS-regelverk, vil eier av oljeutskilleranlegg bli pålagt å utbedre tilkomst.

Øvrige søknader 

Alle søknader sendes inn via ENTREPRENØRPORTALEN. Søknader for påslipstillatelse av nye og eksisterende utskilleranlegg må utføres av profesjonelle VA-aktører.

Det skal søkes om tillatelse fra Plan- og bygningsetaten for installasjon av utvendige oljeutskillere, og det skal søkes om forhåndsuttalelse for private VA-anlegg fra Bergen Vann.

For innvendige oljeutskillere skal det søkes om forhåndsuttalelse/godkjenning av private VA-anlegg.

Det skal søkes om påslippstillatelse for både utvendig og innvendig oljeutskiller.

Ved bruksendring av bygning skal det søkes om uttalelse fra Bergen Vann om bruksendring /nye boenheter /tilbygg.

Ved utskifting av utvendig plassert oljeutskiller i samme grøft, og det ikke er søknadsplikt etter plan- og bygningsloven, skal det sendes inn rørleggermelding for tiltaket.

Ved utbedring av utskilleranlegget i en påleggssak skal det sendes inn søknad/melding etter pålegg.

Bergen kommune ved Bergen Vann er forurensningsmyndighet  og fører tilsyn

Ingen kan sette i verk nye utslipp påslipp eller øke mengden vesentlig (>25 %) uten at tillatelse er gitt av Bergen Vann. 

Søk om tillatelse til utslipp/påslipp før oljeutskiller installeres. Installerer du oljeutskiller før tillatelse er gitt, er det for egen risiko. Dersom tillatelse ikke blir gitt, må oljeutskiller avinstalleres og fjernes.

Søk om tillatelse i eget skjema, i tillegg til søknader til Plan- og bygningsetaten og til Bergen Vann. Før innsendt sluttdokumentasjon til Bergen Vann blir godkjent, skal det foreligge gyldig tillatelse. 

Behandlingstid

Vi beregner seks uker saksbehandlingstid fra komplett mottatt søknad. Andre søknader behandles uavhengig og med egen behandlingstid.

Telefon 55 56 60 00 eller epost: paslipp.va@bergen.kommune.no

Skal du legge ned eller fjerne oljeutskiller, gjøres dette med en rørleggermelding via Entreprenørportalen.