Gå tilbake til:
Du er her:
Oljeutskiller

Virksomheter som slipper ut oljeholdig avløpsvann skal installere oljeutskiller.

Entreprenørportalen
Bilde: Bergen Vann

Alle virksomheter som slipper ut oljeholdig avløpsvann skal installere oljeutskiller!

Du må søke om ny tillatelse ved følgende endringer:

 • Utskifting av utskilleranlegg der størrelsen på utskiller blir endret
 • Det etableres ny virksomhet som skal benytte et eksisterende utskilleranlegg
 • Virksomheten øker utskippssmengde vesentlig (>25 %)

Registrering av oljeutskiller

Utarbeiding av nye skjema for søknad for oljeholdig avløpsvann er under arbeid. I mellomtiden, bruk registreringsskjema som søknadsskjema. Ta kontakt med saksbehandler dersom det er spørsmål til søknaden.

Dokumenter som skal legges ved er:

 • FDV-dokumentasjon for oljeutskilleranlegget inklusiv prøvetakingskum,
 • Dimensjoneringsgrunnlag ihht NS-EN 858,
 •  Situasjonskart/ledningskart i M 1:500 med oljeutskilleranleggets plassering, tilknytningspunkt til offentlig nett, samt alle sluk o.l. som drenerer til oljeutskilleranlegget,
 • Kopi av avtale for tømming, kontroll og vannprøve for oljeutskiller. Dersom søknaden sendes inn tidlig i prosjekteringsfasen, kan avtalen ettersendes.

Bergen kommune implementerer krav til gjennomføring av 5-årskontroll for oljeutskilleranlegg. Mer informasjon kommer.

 

Ha følgende vedlegg klare før du starter utfylling av skjemaet:

 • FDV-dokumentasjon for oljeutskiller
 • FDV-dokumentasjon for prøvetakingskum
  • inkludert følgende mål; diameter, dybde fra innløpsrør til bunn, dybde fra utløpsrør til bunn
 • Dimensjoneringsgrunnlag ihht NS-EN 858
 • For utvendig plassert oljeutskiller:
  • Situasjonskart/ledningskart i M 1:500, påført beskrivelse av:
   • Oljeutskillerens plassering i forhold til bygninger
   • Tilknytningspunkt til offentlig nett
 • For innvendig plassert oljeutskiller:
  • Skisse/plantegning over innvendig plassering av oljeutskiller
 • Skisse over alle sluk og vannuttak (inkludert vaskeplasser) som drenerer til oljeutskiller
 • Kopi av signert avtale for tømming, kontroll og prøvetaking av oljeutskiller (dersom oljeutskiller er i tidlig prosjekteringsfase kan dette sendes inn som supplerende sluttdokumentasjon etter installasjon).

Oljeholdig avløpsvann fra virksomheter skal passere oljeutskiller før det føres til resipient eller til avløpsnettet. Den ansvarlige forurenseren må sørge for at oljeutskilleranlegget er utformet, dimensjonert og driftes i henhold til Norsk Standard 858-1 og-2, slik at gjeldende regelverk med grenseverdier overholdes i Bergen kommune.

Prøvetakingskum

Umiddelbart nedstrøms utskilleren skal det være en prøvetakingskum som gir mulighet til å ta prøver av utløpsvannet uten å entre kummen.

Anbefalt utforming av en prøvetakingskum er: 

 • Diameter 320mm
 • Dybde fra innløpsrør til bunn 250mm
 • Høydeforskjell mellom innløp og utløp ca. 100mm.

Ta kontakt med Bergen Vann dersom din prøvetakingskum har andre mål enn oppgitt her.

Beregne størrelsen på oljeutskilleranlegg

Et oljeutskilleranlegg innbefatter sandfangsrenner, sandfang, oljeutskiller, prøvetakingskum og lignende. Alle deler skal være dimensjonert etter NS-EN 858. Det anbefales at sandfang har en størrelse på 5m3 for en bilvaskemaskin, som et minimum.

Dersom alarmer er installert, skal alarmen til enhver tid fungere.

Drifte oljeutskilleranlegg

Et oljeutskilleranlegg skal tømmes, kontrolleres og utføre prøvetaking minimum 1 gang per år. Ved bilvask der det brukes forskjellig vaskekjemi på sommer og vinter, gjennomføres det 2 prøvetakinger (1 prøve fra oljeutskilleranlegget ved bruk av vinterkjemi, og 1 prøve ved bruk av sommerkjemi).

Årlig kontroll av et oljeutskilleranlegg gjennomføres på tom utskiller, dvs. nedtømt.

Dersom tømme- og driftsoperatør ikke kan utføre driftsoppgaver i henhold til lokal forskrift og HMS-regelverk, vil eier av oljeutskilleranlegg bli pålagt å utbedre tilkomst.

Øvrige søknader 

Det skal søkes om tillatelse fra Plan- og bygningsetaten for installasjon av utvendige oljeutskillere, og det skal søkes om forhåndsuttalelse for private VA-anlegg fra Bergen Vann.

For innvendige oljeutskillere skal det søkes om forhåndsuttalelse/godkjenning av private VA-anlegg

Både utvendig og innvendig skal søke utslipps- eller påslippstillatelse.

Ved bruksendring av bygning skal det søkes om uttalelse fra Bergen Vann om bruksendring /nye boenheter /tilbygg.

Ved utskifting av utvendig plassert oljeutskiller i samme grøft, og det ikke er søknadsplikt etter plan- og bygningsloven, skal det sendes inn rørleggermelding for tiltaket.

Bergen kommune ved Bergen Vann er forurensningsmyndighet  og fører tilsyn

Ingen kan sette i verk nye utslipp påslipp eller øke mengden vesentlig (>25 %) uten at tillatelse er gitt av Bergen Vann. 

Søk om tillatelse til utslipp/påslipp før oljeutskiller installeres. Installerer du oljeutskiller før tillatelse er gitt, er det for egen risiko. Dersom tillatelse ikke blir gitt, må oljeutskiller avinstalleres og fjernes.

Søk om tillatelse i eget skjema, i tillegg til søknader til Plan- og bygningsetaten og til Bergen Vann. Før innsendt sluttdokumentasjon til Bergen Vann blir godkjent, skal det foreligge gyldig tillatelse. 

Behandlingstid

Vi beregner seks uker saksbehandlingstid fra komplett mottatt søknad. Andre søknader behandles uavhengig og med egen behandlingstid.

Telefon 55 56 60 00 eller epost: paslipp.va@bergen.kommune.no