Skilt som viser boligsone 29

Sentrale deler av Bergen er delt inn i boligsoner. Beboere som er registrert med folkeregistrert adresse i boligsonen kan kjøpe parkeringstillatelse. Firma med forretningsadresse i en boligsone kan søke om parkeringstillatelse. Besøkende kan betale for parkering i app eller på parkeringsautomat.  

Boligsoneparkering er for deg som bor i en boligsone. Du søker om parkeringstillatelse i den sonen du bor i.

Krav til søker og kjøretøy 

For å søke om boligsoneparkering er det tre vilkår som må være oppfylt:

 •  Du må ha folkeregistrert adresse i boligsonen du søker om.  Unntak kan innvilges hvis du kan dokumentere at du er student eller pendler. 
 • Du må være registrert som eier eller medeier av kjøretøyet du søker boligsoneparkering for. Unntak kan innvilges om du har tidfestet leie- eller leasingkontrakt fra utleie-/leasingfirma, eller firmabil. Dokumentasjon på lånebil må fornyes årlig med nytt skjema for lånt kjøretøy og faktura med bompasseringer (PDF)  for de tre siste månedene. 
 • Det kan tildeles inntil to parkeringstillatelser per boenhet. Bymiljøetaten forholder seg til opplysninger gitt i folkeregisteret. Du er selv ansvarlig for å påse at opplysningene er korrekte.  

Tilleggsdokumentasjon som student 

 • Kopi av ditt gyldige studentbevis. 
 • Signert fullstendig kopi av husleiekontrakt, eller kjøpskontrakt for bolig i boligsonen.

All dokumentasjon må leveres årlig. Dersom du er folkeregistrert innenfor boligsoneordningen, trenger du ikke å levere årlig dokumentasjon. 

Tilleggsdokumentasjon som pendler 

 • Bekreftelse fra arbeidsgiver på pendlerstatus. Bekreftelsen må vise at du jobber og har pendleropphold i Bergen, hvor lenge arbeidsforholdet ditt varer og hvor mange dager i måneden du pendler med overnatting i Bergen. Bekreftelsen må være datert, og ikke være eldre enn fire uker. 
 • Signert fullstendig kopi av husleiekontrakt, eller kjøpskontrakt for bolig i boligsonen. 

All dokumentasjon må fornyes årlig.  

I forbindelse med Bergen bystyres budsjettbehandling for 2023, vedtok bystyret at boligsoneforskriften skal endres. Dette innebærer at det igjen vil være mulig å få tillatelse for to biler per boenhet. Før dette formelt trer i kraft må forskriften endres. I en mellomperiode, fram til endret forskrift blir vedtatt, vil alle som søker om tillatelse for to biler få innvilget dette. Du må imidlertid sende inn to søknader, en for hver bil. 
 

Når og hvor gjelder parkeringstillatelsen?

 

 

Eksempel på skilt i boligsone.
Eksempel på skilt i boligsone.
Bilde:  
 • Boligsonereguleringen gjelder i tidsrommet kl. 08–23 på hverdager, og fra kl. 08–17 på lørdager. Den gjelder ikke på søndager, helligdager og offentlige fridager. NB! I boligsone 1 gjelder reguleringen hele døgnet, alle årets dager.
 •  Parkeringstillatelsen gjelder ikke på parkometer- og automatplasser. Du har ansvar for at kjøretøyet til enhver tid har gyldig parkeringstillatelse. Parkeringstillatelsen er kun gyldig for det kjøretøyet det er utstedt til og for den sonen som er oppgitt i avtalen.

Motorsykkel og moped

Tohjuls motorsykler og mopeder kan stå gratis i boligsone 2–30 uten boligsonetillatelse. Sone 1 i sentrum er ikke regulert som en ordinær boligsone, men enkelte strekninger og gater har reserverte parkeringsplasser for beboere som har kjøpt boligsonekort for sone 1. Motorsykler og mopeder kan ikke stå på disse plassene. Det samme gjelder for enkelte andre områder som har reserverte parkeringsplasser for beboere utenfor boligsonene.

Slik søker du: 

Du søker på bilens registreringsnummer, og du må være registrert som eier eller medeier av kjøretøyet. 

 • Hvis du har firmabil, må du legge ved signert bekreftelse fra arbeidsgiver. Bekreftelsen må inneholde registreringsnummeret på kjøretøyet. Dersom firmaet leaser bilen, trenger vi kopi av leasingavtalen. 
 • Hvis du har leaset bil må du legge ved signert leasingkontrakt med navn på leietaker og registreringsnummer på kjøretøyet. 
 • Hvis du har utenlandsk registrert bil må du legge ved kopi av vognkortet. 

Tilleggsdokumentasjon som student: 

 • Kopi av ditt gyldige studentbevis 
 • Signert fullstendig kopi av husleiekontrakt, eller kjøpskontrakt for bolig i boligsonen 

Tilleggsdokumentasjon som pendler: 

 • Bekreftelse fra arbeidsgiver på pendlerstatus. Bekreftelsen må vise at du jobber og har pendleropphold i Bergen, hvor lenge arbeidsforholdet ditt varer og hvor mange dager i måneden du pendler med overnatting i Bergen. Bekreftelsen må være datert, og ikke være eldre enn fire uker. 
 • Signert fullstendig kopi av husleiekontrakt, eller kjøpskontrakt for bolig i boligsonen. 

Du søker boligsoneparkering ved å fylle ut elektronisk skjema for parkeringstillatelse. Systemet benytter ID-porten til pålogging. På denne måten blir det sjekket om du er folkeregistrert med adresse i en boligsone i Bergen, og du vil automatisk få oppslag på den boligsonen du tilhører. Når du har fylt ut de nødvendige opplysningene og lastet opp påkrevd dokumentasjon, kan du sende inn søknaden. Er du folkeregistrert på en adresse i et område med boligsoneparkering, og står registrert som eier eller medeier av kjøretøyet du søker for, vil søknaden din bli automatisk godkjent. Andre søknader behandles fortløpende. Vær oppmerksom på at tillatelsen ikke er gyldig før den er innvilget. Hvis du ikke har norsk personnummer så må du søke med ditt D-nummer.
 
Du kan se dine søknader og parkeringsavtaler her: https://bymiljo.bergen.kommune.no/#/mine-sider 
 
Firma 
For å søke om parkeringstillatelse må firmaet være registrert i Brønnøysundregisteret og ha forretningsadresse i boligsonen. Hvis firmaet ønsker å søke om parkeringstillatelse, må firmaet levere dokumentasjon som viser at det er et reelt behov for parkeringstillatelse i sonen, og dokumentasjon på at bilen er registrert på firmaet. 
 
NB! Firma kan ikke kjøpe parkeringstillatelse for boligsone 1. 
 
Hva er mitt ansvar som eier av en parkeringstillatelse? 
 
Du er ansvarlig for at kjøretøyet til enhver tid har gyldig parkeringstillatelse. 
 
I henhold til Vegtrafikkloven er det din plikt å følge med på skilting i gaten der du parkerer. Du må se etter nye skilter i gaten minst en gang i døgnet.  
 
E-post: boligsone@bergen.kommune.no

Trenger du hjelp?

Hvis du trenger hjelp til å søke, kan du ringe Bymiljøetaten på 
tlf. 55 56 56 90. 

Boligsoneregulering gjelder fra kl. 08 til 23 mandag til fredag, og fra kl. 08 til 17 på lørdager. Du kan parkere gratis i boligsonene utenfor disse tidspunktene. Innenfor disse tidspunktene kan du også som besøkende parkere i noen av boligsonene uten boligsoneavtale. Det er ulike regler for de ulike boligsonene:

 • I boligsone 1-7 er det kun beboere med en gyldig boligsoneavtale som kan parkere i de tidspunktene boligsonereguleringen gjelder. I sone 1 gjelder reguleringen hele døgnet, alle dager. Det er unntak for personer som har parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort). Andre kan parkere i p-hus eller ved parkometer/automatplass.
 • I boligsone 8-30 kan du parkere ved å betale med appen "Parkering i Bergen" eller betale på en automat som står plassert i boligsonen du befinner deg i. Betalingsplikten gjelder også for elbiler.
 • Mer detaljer om hvordan du betaler i de ulike boligsonene finner du i boligsonekartet.

NB! Appen heter "Parkering i Bergen", men vises som "P i Bergen" etter nedlasting. Dette er samme appen, kun en nødvendig forkortelse. 

Pris for gjesteparkering

Oversikt over priser og betaling for besøksparkering finner du i avsnittet under.

Hvilke tidspunkt gjelder boligsoneparkering? 

I boligsonene er det fra mandag til fredag avgift fra kl. 08.00 til kl. 23.00, og fra kl.08.00 til kl. 17.00 på lørdager. Du kan parkere gratis i boligsonene utenfor disse tidspunktene. I sone 1 gjelder reguleringen hele døgnet, alle årets dager.

Kan jeg parkere med tilhenger i boligsonen?

For varehenger til person- og varebil som ikke er påkoplet bil, kan parkering i boligsone 2-30 betales via appen Parkering i Bergen. Tilhenger påkoplet bil med gyldig parkering i boligsone, følger bilens tillatelse.

Kan jeg stanse i boligsone for av- eller pålessing?

Lovverket skiller mellom stans og parkering. Kortest mulig stans for av- eller pålessing er ikke en parkering, men en stans. Det betyr at dersom du for eksempel skal flytte, kan du stanse  i boligsoner og på strekninger som er regulert med "parkering forbudt" (skilt 372) mens det pågår av- eller pålessing.

Det er ikke noen begrensninger i tidsbruk, men stansen skal være kortest mulig, jf.Trafikkreglenes § 1.1.k. Det kan også stanses i boligsoner på samme premisser.

Må jeg ha parkeringstillatelse hvis jeg har motorsykkel? 

Tohjuls motorsykler og mopeder trenger ikke parkeringstillatelse. Unntaket for tohjulinger i boligsone gjelder ikke beboerplasser sone 1.

Hvor kan jeg finne kopi av mine fakturaer? 

De kan du finne ved å logge inn på “Mine sider” på bergen.kommune.no.

Må jeg betale for hele den første måneden hvis tillatelsen ikke starter før midt i måneden?

Du betaler bare for de gjenstående dagene i måneden. Hvis du for eksempel får innvilget søknad fra 20. juni vil du betale for 35 % av månedsbeløpet.

Hvor finner jeg “Mine sider” for beboerparkering?

Du finner mine sider her: https://bymiljo.bergen.kommune.no/#/mine-sider

Pris for boligsoneparkering
 

Parkeringstillatelsen gjelder fra innvilgelsesdato og fornyes automatisk hver måned inntil du sier opp avtalen. Avgiften betales som månedsvis etterskuddsbetaling og du får tilsendt faktura. Ved misligholdt betaling vil utestående krav gå til inkasso. Satsene for parkeringsavgift i boligsoneordningen vedtas av Bystyret. 

Det kan tildeles inntil to parkeringstillatelser per boenhet. Den første parkeringsavtalen som innvilges på boenheten vil faktureres som Bil 1. Dersom det innvilges en parkeringsavtale til på boenheten, får den pris som Bil 2. 
 
For beboere i sone 1-8:  
 
Bil 1: Kroner 560 per måned  
Bil 2: Kroner 840 per måned 
 
For beboere i sone 12-30:  
 
Bil 1: Kroner 420 per måned 
Bil 2: Kroner 630 per måned 
 
For firmabil koster det Kroner 1530 per måned.  
 
Elbiler får 25 prosent rabatt for beboerparkering.

Fakturaoversikt: 
Du finner en oversikt over alle dine fakturaer på Min side på bergen kommune.no.

Besøksparkering i sone 8–30:

Pris for besøksparkering i sone 8–30 er kroner 23 per time og kroner 345 per døgn. Elbiler får 25 % rabatt.

Billett kjøpes i appen "P i Bergen" eller på parkeringsautomat i sonen. Automatene er plassert på følgende steder:

 • Sone 8: Mulen/Persenbakken ved endestopp til Mulebussen
 • Sone 8: Amalie Skrams vei ved Norsk Lærerakademi
 • Sone 12: Gyldenprisveien og Bøhmergaten
 • Sone 16: Vis a vis Fløibanens stasjon i Fjellveien
 • Sone 16: I krysset Ole Irgens veg og Skansemyrsveien
 • (Det er ingen automat i sone 17)
 • Sone 18: I venstre del av snuplass for buss i Starefossveien
 • Sone 20: I krysset Stemmeveien og Bjørndalen ved Trafo-kiosk
 • Sone 21: I krysset Årstadgeilen og Fløenbakken
 • Sone 24: Søndre Skogveien
 • Sone 25: Jonas Lies vei mellom Årstad Kirke og Klaus Hanssensvei
 • Sone 26: St.Olavs vei ved Haukelandshallen
 • Sone 28: Foran Studentsamskipnaden sitt hus i Fridalsveien 22
 • Sone 29: Svaneviksveien ved nr. 1
 • Sone 30: Fridalsveien, Birkeveien og Fageråsveien

Du er selv ansvarlig for å endre eller si opp din parkeringstillatelse hvis du bytter kjøretøy eller flytter.

Når du som student/pendler flytter innad i boligsoneordningen

Du må sende ny kopi av husleiekontrakten eller kjøpskontrakten. Send dokumentasjonen på e-post til boligsone@bergen.kommune.no og vis til saksnummeret på parkeringstillatelsen.

Når du flytter innad i boligsoneordningen

Du må gi beskjed til saksbehandler slik at tillatelsen din blir gyldig på den nye bostedsadressen og tilhørende boligsone. Gå inn på den aktuelle sak på Min side og skriv en melding der du opplyser om når og hvor du skal flytte. Parkeringsavtalen din vil ikke være gyldig i den eventuelt nye boligsonen før du har fått endringen bekreftet på Min side.

Når du har kjøpt ny bil 

I det tilfelle du skal bytte bil, må du gi beskjed til saksbehandler slik at avtalen kan overføres til den nye bilen. Dersom salg og kjøp skjer samme dag og du bytter fra den gamle bilen til en ny, må du kontakte oss og si ifra om dette i forkant. Gå inn på den aktuelle sak på Min side og skriv en melding der du oppgir registreringsnummer for den nye bilen og datoen for salg/kjøp. Parkeringsavtalen din vil ikke være gyldig for den nye bilen før du har fått endringen bekreftet på Min side.

Når bilen din er på verksted og du har fått låne en bil

Hvis du midlertidig disponerer et annet kjøretøy må du endre dette i parkeringstillatelsen din. Du kan registrere midlertidig kjøretøy inntil tre ganger i løpet av 12 måneder.

Du kan registrere midlertidig kjøretøy på avtalen din. 

 1.  Gå inn på mine sider: https://bymiljo.bergen.kommune.no/#/mine-sider
 2.  Velg parkeringsavtalen du vil endre 
 3.  Trykk på knappen «Registrere midlertidig kjøretøy» til venstre i informasjonen om saken. 
 4.  Fyll ut alle påkrevde felt.

Tillatelsen blir automatisk endret til opprinnelig kjøretøy etter den oppgitte perioden er utløpt. Dersom du trenger parkeringstillatelse for det midlertidige kjøretøyet i en lengre periode må du forlenge det på Min side. 

Får du bilen din tilbake fra verkstedet tidligere må du huske å avslutte den opprinnelige perioden.

Oppsigelse av avtale

Du er selv ansvarlig for å avslutte avtalen din når du ikke lenger har behov for eller rett til parkeringstillatelsen. Det kan være for eksempel når du flytter ut av boligsoneordningen eller selger bilen din. 

Du kan si opp avtalen når som helst. Parkeringstillatelsen vil være gyldig ut inneværende måned og det gis ingen refusjon for gjenstående dager i måneden.  

 1.  Gå inn på mine sider: https://bymiljo.bergen.kommune.no/#/mine-sider
 2. Velg avtalen du vil avslutte.   
 3. Trykk på «Avslutt parkeringsavtale» nederst til venstre under «Saksinformasjon».  
 4. Bekreft ved å trykke på «Ja».   
   


 

Informasjon om behandlingsansvarlig og kontaktopplysninger til personvernombud finnes på vår side om personvern. Her finner du også mer generell informasjon om ditt personvern.  
 
Vi samler inn og behandler personopplysninger om deg som vi trenger for å kunne tilby tjenester du ønsker fra oss. For å kunne behandle søknad om beboerparkering har Bymiljøetaten behov for å identifisere deg og kontrollere at du oppfyller kriteriene for å få plass. I søknadsprosessen vil vi derfor be om både kontaktopplysninger, fødsels- og personnummer, bilnummer og bostedsadresse. Bymiljøetaten har også behov for disse opplysningene for å fakturere for tjenesten. 
 
Som offentlig myndighet er det vårt ansvar å behandle personopplysningene dine for å kunne tilby denne tjenesten. Du kan selv velge å ikke oppgi personopplysninger, men søknaden vil da bli avvist.  

Du kan ha rett til å få slettet opplysningene om deg selv som Bergen kommune behandler. Dersom du mener at vi behandler informasjon om deg som ikke er nødvendig, kan du be om at denne informasjonen blir slettet. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel arkivloven, men vi vil da forklare deg hvorfor. 

Du kan be om innsyn i personopplysningene vi lagrer og få disse rettet dersom det er feil ved å kontakte Bymiljøetaten.

We recommend using Google translate for automatic translation to different languages. Be aware that automatic translations can be inaccurate.

Søk om boligsoneparkering (logg inn)