Skilt som viser boligsone 29

Sentrale deler av Bergen er delt inn i boligsoner. Beboere som er registrert med folkeregistrert adresse i boligsonen kan kjøpe parkeringstillatelse. Firma med forretningsadresse i en boligsone kan søke om parkeringstillatelse. Besøkende kan betale for parkering i app eller på parkeringsautomat.  

 

Boligsoneparkering er for deg som bor i en boligsone. Du søker om parkeringstillatelse i den sonen du bor i.

Krav til søker og kjøretøy 

For å søke om boligsoneparkering er det tre vilkår som må være oppfylt:

 •  Du må ha folkeregistrert adresse i boligsonen du søker om.  Unntak kan innvilges hvis du kan dokumentere at du er student eller pendler. 
 • Du må være registrert som eier eller medeier av kjøretøyet du søker boligsoneparkering for. Unntak kan innvilges om du har tidfestet leie- eller leasingkontrakt fra utleie-/leasingfirma, eller firmabil. 
 • Det kan tildeles inntil to parkeringstillatelser per boenhet. Bymiljøetaten forholder seg til opplysninger gitt i folkeregisteret. Du er selv ansvarlig for å påse at opplysningene er korrekte.  

Tilleggsdokumentasjon som student 

 • Kopi av ditt gyldige studentbevis. 
 • Signert fullstendig kopi av husleiekontrakt, eller kjøpskontrakt for bolig i boligsonen.

All dokumentasjon må leveres årlig. Dersom du er folkeregistrert innenfor boligsoneordningen, trenger du ikke å levere årlig dokumentasjon. 

Tilleggsdokumentasjon som pendler 

 • Bekreftelse fra arbeidsgiver på pendlerstatus. Bekreftelsen må vise at du jobber og har pendleropphold i Bergen, hvor lenge arbeidsforholdet ditt varer og hvor mange dager i måneden du pendler med overnatting i Bergen. Bekreftelsen må være datert, og ikke være eldre enn fire uker. 
 • Signert fullstendig kopi av husleiekontrakt, eller kjøpskontrakt for bolig i boligsonen. 

All dokumentasjon må leveres årlig.  

I forbindelse med Bergen bystyres budsjettbehandling for 2023, vedtok bystyret at boligsoneforskriften skal endres. Dette innebærer at det igjen vil være mulig å få tillatelse for to biler per boenhet. Før dette formelt trer i kraft må forskriften endres. I en mellomperiode, fram til endret forskrift blir vedtatt, vil alle som søker om tillatelse for to biler få innvilget dette. Du må imidlertid sende inn to søknader, en for hver bil. 
 

Når og hvor gjelder parkeringstillatelsen?

 

 

Eksempel på skilt i boligsone.
Eksempel på skilt i boligsone.
Bilde:  
 • Boligsonereguleringen gjelder i tidsrommet kl. 08–23 på hverdager, og fra kl. 08–17 på lørdager. Den gjelder ikke på søndager, helligdager og offentlige fridager. NB! I boligsone 1 gjelder reguleringen hele døgnet, alle årets dager.
 •  Parkeringstillatelsen gjelder ikke på parkometer- og automatplasser. Du har ansvar for at kjøretøyet til enhver tid har gyldig parkeringstillatelse. Parkeringstillatelsen er kun gyldig for det kjøretøyet det er utstedt til og for den sonen som er oppgitt i avtalen.

Motorsykkel og moped

Tohjuls motorsykler og mopeder kan stå gratis i boligsone 2–30 uten boligsonetillatelse. Sone 1 i sentrum er ikke regulert som en ordinær boligsone, men enkelte strekninger og gater har reserverte parkeringsplasser for beboere som har kjøpt boligsonekort for sone 1. Motorsykler og mopeder kan ikke stå på disse plassene. Det samme gjelder for enkelte andre områder som har reserverte parkeringsplasser for beboere utenfor boligsonene.

 

 

Slik søker du: 

Du søker på bilens registreringsnummer, og du må være registrert som eier eller medeier av kjøretøyet. 

 • Hvis du har firmabil, må du legge ved signert bekreftelse fra arbeidsgiver. Bekreftelsen må inneholde registreringsnummeret på kjøretøyet. Dersom firmaet leaser bilen, trenger vi kopi av leasingavtalen. 
 • Hvis du har leaset bil må du legge ved signert leasingkontrakt med navn på leietaker og registreringsnummer på kjøretøyet. 
 • Hvis du har utenlandsk registrert bil må du legge ved kopi av vognkortet. 

Tilleggsdokumentasjon som student: 

 • Kopi av ditt gyldige studentbevis 
 • Signert fullstendig kopi av husleiekontrakt, eller kjøpskontrakt for bolig i boligsonen 

Tilleggsdokumentasjon som pendler: 

 • Bekreftelse fra arbeidsgiver på pendlerstatus. Bekreftelsen må vise at du jobber og har pendleropphold i Bergen, hvor lenge arbeidsforholdet ditt varer og hvor mange dager i måneden du pendler med overnatting i Bergen. Bekreftelsen må være datert, og ikke være eldre enn fire uker. 
 • Signert fullstendig kopi av husleiekontrakt, eller kjøpskontrakt for bolig i boligsonen. 

Du søker boligsoneparkering ved å fylle ut elektronisk skjema for parkeringstillatelse. Systemet benytter ID-porten til pålogging. På denne måten blir det sjekket om du er folkeregistrert med adresse i en boligsone i Bergen, og du vil automatisk få oppslag på den boligsonen du tilhører. Når du har fylt ut de nødvendige opplysningene og lastet opp påkrevd dokumentasjon, kan du sende inn søknaden. Er du folkeregistrert på en adresse i et område med boligsoneparkering, og står registrert som eier eller medeier av kjøretøyet du søker for, vil søknaden din bli automatisk godkjent. Andre søknader behandles fortløpende. Vær oppmerksom på at tillatelsen ikke er gyldig før den er innvilget. Hvis du ikke har norsk personnummer så må du søke med ditt D-nummer.
 
Du kan se dine søknader og parkeringsavtaler her: https://bymiljo.bergen.kommune.no/#/mine-sider 
 
Firma 
For å søke om parkeringstillatelse må firmaet være registrert i Brønnøysundregisteret og ha forretningsadresse i boligsonen. Hvis firmaet ønsker å søke om parkeringstillatelse, må firmaet levere dokumentasjon som viser at det er et reelt behov for parkeringstillatelse i sonen, og dokumentasjon på at bilen er registrert på firmaet. 
 
NB! Firma kan ikke kjøpe parkeringstillatelse for boligsone 1. 
 
Hva er mitt ansvar som eier av en parkeringstillatelse? 
 
Du er ansvarlig for at kjøretøyet til enhver tid har gyldig parkeringstillatelse. 
 
I henhold til Vegtrafikkloven er det din plikt å følge med på skilting i gaten der du parkerer. Du må se etter nye skilter i gaten minst en gang i døgnet.  
 
E-post: boligsone@bergen.kommune.no

Trenger du hjelp?

Hvis du trenger hjelp til å søke, kan du ringe Bymiljøetaten på 
tlf. 55 56 56 90. 

Boligsoneregulering gjelder fra kl. 08 til 23 mandag til fredag, og fra kl. 08 til 17 på lørdager. Du kan parkere gratis i boligsonene utenfor disse tidspunktene. Innenfor disse tidspunktene kan du også som besøkende parkere i noen av boligsonene uten boligsoneavtale. Det er ulike regler for de ulike boligsonene:

 • I boligsone 1-7 er det kun beboere med en gyldig boligsoneavtale som kan parkere i de tidspunktene boligsonereguleringen gjelder. I sone 1 gjelder reguleringen hele døgnet, alle dager. Det er unntak for personer som har parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort). Andre kan parkere i p-hus eller ved parkometer/automatplass.
 • I boligsone 8-30 kan du parkere ved å betale med appen "Parkering i Bergen" eller betale på en automat som står plassert i boligsonen du befinner deg i. Betalingsplikten gjelder også for elbiler.
 • Mer detaljer om hvordan du betaler i de ulike boligsonene finner du i boligsonekartet.

NB! Appen heter "Parkering i Bergen", men vises som "P i Bergen" etter nedlasting. Dette er samme appen, kun en nødvendig forkortelse. 

Pris for gjesteparkering

Oversikt over priser og betaling for besøksparkering finner du i avsnittet under.

 

Hvilke tidspunkt gjelder boligsoneparkering? 

I boligsonene er det fra mandag til fredag avgift fra kl. 08.00 til kl. 23.00, og fra kl.08.00 til kl. 17.00 på lørdager. Du kan parkere gratis i boligsonene utenfor disse tidspunktene. I sone 1 gjelder reguleringen hele døgnet, alle årets dager.

Hva gjør jeg hvis jeg kjøper ny bil?

Ta kontakt ved å sende e-post til boligsone@bergen.kommune.no
I e-posten må du oppgi registreringsnummeret på din nye bil.

Kan jeg parkere med tilhenger i boligsonen?

For varehenger til person- og varebil som ikke er påkoplet bil, kan parkering i boligsone 2-30 betales via appen Parkering i Bergen. NB! Gjelder ikke campingvogn og båthenger. Tilhenger påkoplet bil med gyldig parkering i boligsone, følger bilens tillatelse.

Jeg har bilen på verksted og fått låne en bil, hva gjør jeg nå?

Hvis du midlertidig disponerer et annet kjøretøy må du endre dette i parkeringstillatelsen din. Du kan registrere midlertidig kjøretøy inntil tre ganger i løpet av 12 måneder.
Du kan registrere midlertidig kjøretøy på avtalen din. 
 
1. Gå inn på mine sider her: https://bymiljo.bergen.kommune.no/#/mine-sider
2. Trykk på knappen «Registrere midlertidig kjøretøy» til venstre i informasjonen om saken. 
3. Fyll ut informasjon i feltet «Beskrivelse». 
4. Angi en periode for midlertidig bilbytte. Tillatelsen blir automatisk endret til opprinnelig kjøretøy etter perioden.
5. Angi registreringsnummer på midlertidig kjøretøy. 
 
 

Jeg har flyttet til en annen boligsone, hva gjør jeg nå?

Dersom du flytter innad eller til andre boligsoner skal Bymiljøetaten varsles snarest. Annen parkeringsløsning må benyttes inntil du har mottatt en bekreftelse fra Bymiljøetaten om at avtalen er oppdatert og gyldig i vårt system. Ved flytting ut av boligsoneordningen i Bergen, bortfaller avtalens gyldighet og Bymiljøetaten skal varsles snarest eller senest innen 8 dager.

Kan jeg stanse i boligsone for av- eller pålessing?

Lovverket skiller mellom stans og parkering. Kortest mulig stans for av- eller pålessing er ikke en parkering, men en stans. Det betyr at dersom du for eksempel skal flytte, kan du stanse  i boligsoner og på strekninger som er regulert med "parkering forbudt" (skilt 372) mens det pågår av- eller pålessing.

Det er ikke noen begrensninger i tidsbruk, men stansen skal være kortest mulig, jf.Trafikkreglenes § 1.1.k. Det kan også stanses i boligsoner på samme premisser.

Må jeg ha parkeringstillatelse hvis jeg har motorsykkel? 

Tohjuls motorsykler og mopeder trenger ikke parkeringstillatelse. Unntaket for tohjulinger i boligsone gjelder ikke beboerplasser sone 1.

Hvor kan jeg finne kopi av mine fakturaer? 

De kan du finne ved å logge inn på “Min side” på bergen.kommune.no.

Må jeg betale for hele den første måneden hvis tillatelsen ikke starter før midt i måneden?

Du betaler bare for de gjenstående dagene i måneden. Hvis du for eksempel får innvilget søknad fra 20. juni vil du betale for 35 % av månedsbeløpet.

Hvor finner jeg “Mine sider” for beboerparkering?

Du finner mine sider her: https://bymiljo.bergen.kommune.no/#/mine-sider

 


 

 

Pris for boligsoneparkering
 

Parkeringstillatelsen gjelder fra innvilgelsesdato og fornyes automatisk hver måned inntil du sier opp avtalen. Avgiften betales som månedsvis etterskuddsbetaling og du får tilsendt faktura. Ved misligholdt betaling vil utestående krav gå til inkasso. Satsene for parkeringsavgift i boligsoneordningen vedtas av Bystyret. 

Det kan tildeles inntil to parkeringstillatelser per boenhet. Den første parkeringsavtalen som innvilges på boenheten vil faktureres som Bil 1. Dersom det innvilges en parkeringsavtale til på boenheten, får den pris som Bil 2. 
 
For beboere i sone 1-8:  
 
Bil 1: Kroner 530 per måned  
Bil 2: Kroner 795 per måned 
 
For beboere i sone 12-30:  
 
Bil 1: Kroner 400 per måned 
Bil 2: Kroner 600 per måned 
 
For firmabil koster det Kroner 1450 per måned.  
 
Elbiler får 25 prosent rabatt for beboerparkering.

Fakturaoversikt: 
Du finner en oversikt over alle dine fakturaer på Min side på bergen kommune.no.

Besøksparkering i sone 8–30:

Pris for besøksparkering i sone 8–30 er kroner 22 per time og kroner 330 per døgn. Elbiler får 25 % rabatt.

Billett kjøpes i appen "P i Bergen" eller på parkeringsautomat i sonen. Automatene er plassert på følgende steder:

 • Sone 8: Mulen/Persenbakken ved endestopp til Mulebussen
 • Sone 8: Amalie Skrams vei ved Norsk Lærerakademi
 • Sone 12: Gyldenprisveien og Bøhmergaten
 • Sone 16: Vis a vis Fløibanens stasjon i Fjellveien
 • Sone 16: I krysset Ole Irgens veg og Skansemyrsveien
 • (Det er ingen automat i sone 17)
 • Sone 18: I venstre del av snuplass for buss i Starefossveien
 • Sone 20: I krysset Stemmeveien og Bjørndalen ved Trafo-kiosk
 • Sone 21: I krysset Årstadgeilen og Fløenbakken
 • Sone 24: Søndre Skogveien
 • Sone 25: Jonas Lies vei mellom Årstad Kirke og Klaus Hanssensvei
 • Sone 26: St.Olavs vei ved Haukelandshallen
 • Sone 28: Foran Studentsamskipnaden sitt hus i Fridalsveien 22
 • Sone 29: Svaneviksveien ved nr. 1
 • Sone 30: Fridalsveien, Birkeveien og Fageråsveien

Du kan si opp avtalen når som helst. Parkeringstillatelsen vil være gyldig ut inneværende måned og det gis ingen refusjon for gjenstående dager i måneden. 
 
1. Logg inn på Mine sider i søknadsportalen. 
2. Velg avtalen du vil avslutte. 
3. Trykk på «Avslutt parkeringsavtale» nederst til venstre under «Saksinformasjon». 
4. Bekreft ved å trykke på «Ja».  

Om du ikke finner din avtale så kan du sende oppsigelsen til: boligsone@bergen.kommune.no
 

 

Informasjon om behandlingsansvarlig og kontaktopplysninger til personvernombud finnes på vår side om personvern. Her finner du også mer generell informasjon om ditt personvern.  
 
For å kunne behandle søknad om beboerparkering har Bymiljøetaten behov for å identifisere deg og kontrollere at du oppfyller kriteriene for å få plass. I søknadsprosessen vil vi derfor be om både kontaktopplysninger, fødsels- og personnummer og bostedsadresse. Bymiljøetaten har også behov for disse opplysningene for å fakturere for tjenesten. 
 
Data lagres i fagsystem som leveres av tredjepart, og vil ikke brukes til andre formål. Opplysningene vil lagres så lenge tillatelsen er gyldig. Som offentlig myndighet er det vårt ansvar å behandle personopplysningene dine for å kunne tilby denne tjenesten.  

Du kan selv velge å ikke oppgi personopplysninger, men du vil da ikke kunne søke.  
 
Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til at Bergen kommune kan behandle dine personopplysninger gjennom bruk av ordningen. Trekker du tilbake ditt samtykke skal alle personopplysninger du har gitt fra deg slettes, men du vil da ikke kunne benytte tjenesten.

Du kan be om innsyn i personopplysningene vi lagrer og få disse rettet dersom det er feil ved å kontakte Bymiljøetaten.

We recommend using Google translate for automatic translation to different languages. Be aware that automatic translations can be inaccurate.

Applicants with a Norwegian D-number:

The system has currently some limitations for applicants with a Norwegian D-number. Until these issues have been resolved such applications have to be handled manually.

If you want to apply for a residential zone parking and have been issued a D-number, please send the following information to boligsone@bergen.kommune.no :

 • Full name and surname
 • D-number
 • License plate
 • Home adress 
 • E-mail address 
 • Phone number
 • Desired start date of the parking permit

 

Boligsoneparkering, elektronisk søknadsskjema