Gå tilbake til:
Du er her:
Samarbeid
Samarbeid

Skolens læringssyn

Skolen og lærerne skal legge til rette for at elevene tilegner seg solid faglig kunnskap og forståelse, grunnleggende ferdigheter, og at de kan anvende det de lærer i ulike sammenhenger.

Gjeldende læreplan (LK20) og skolens praksis bygger på et sosialkonstruktivistisk læringsperspektiv. Dette læringssynet er dermed styrende for skolens prioriteringer og planer. Viktige forskningsrapporter støtter også dette læringssynet (J. Nottingham, J.Hattie, V. Robinson).

Et sosialkonstruktivistisk læringssyn erkjenner at den enkelte elevs kunnskap blir konstruert gjennom samhandling og kommunikasjon i et sosialt fellesskap. Vi erkjenner derfor at kunnskap oppstår i møte mellom mennesker, og at læringsarbeidet vårt derfor legges opp til mange kontaktpunkter der elevene og lærerne inngår i samspill. 

Kunnskap må skapes av eleven selv i et sosialt fellesskap med andre mennesker og ved bruk av læringsressurser. Skolen stiller dermed krav om at den enkelte elev oppøver evne til kommunikasjon og til å reflektere over egen tenking og læring. Slike egenskaper er sentrale i læring og understreker betydningen av at eleven trenger bevissthet om egen læring, og eleven dermed er subjekt i egen læring.