Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Om skolen

Bilder fra skolen

Vi er stolte av vårt flotte skolebygg som stod ferdig i januar 2022, og deler noen bilder fra deler av ute- og inneområdene.

Skolens strategi for lekser

Lekseforskeren Cooper mfl. (2006) definerer lekser som oppgaver elevene er pålagt å gjøre utenom selve skoletiden. Skolen bygger sin strategi på denne definisjonen av lekser.

Vurdering av elevens kompetanse

Skolens vurderingspraksis tar utgangspunkt i kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven.

Opplæringen generelt

Holen skole skal bygge sin praksis på verdiene i opplæringslovens formålsparagraf. De uttrykker verdier som samler Norge som samfunn.

Begynneropplæringen i lesing, regning og skriving

På Holen skole foregår all undervisning i tråd med føringer fra LK20. Vi har varierte undervisningsmetoder, elevene er aktive i egen læring, og de grunnleggende ferdighetene inkluderes i alle fag.

Skolens læringssyn

Skolen og lærerne skal legge til rette for at elevene tilegner seg solid faglig kunnskap og forståelse, grunnleggende ferdigheter, og at de kan anvende det de lærer i ulike sammenhenger.

Skolens elevsyn

Skolens oppdrag er å utvikle hele mennesket og gi alle et godt grunnlag for livsmestring.

Holen skole- Læring og trivsel i et inkluderende fellesskap

Holen skole er en barne- og ungdomsskole med ca. 510 elever og ca.70 ansatte.

Forskrift om ordensreglement i bergensskolen og lokale regler for Holen skole

Alle elever og foresatte skal gjøre seg kjent med ordensreglementet ved skolen. Se vedlagt fil.