Gå tilbake til:
Du er her:

Vurdering av elevens kompetanse

Skolens vurderingspraksis tar utgangspunkt i kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven.

Alle elever har rett til individuell underveisvurdering i alle fag på alle 10 trinn. Underveisvurdering har som formål å fremme læring og bidra til økt lærelyst. Denne vurderingen skal også si noe om elevens utvikling når det gjelder kompetanse i de enkelte fagene. 

Holen skole tilrettelegger for varierte vurderingsformer. Det er viktig at den enkelte elev får anledning til å vise sin kompetanse, og det vil variere fra elev til elev hva som er mest hensiktsmessig sett opp mot hvilken kompetanse som skal vurderes. Eksempler på vurderingsformer/vurderingssituasjoner kan være vurderingssamtaler, skriftlig arbeid, snakkesirkler, audiovisuelle innleveringer, presentasjoner og skriftlige og muntlige prøver.

Elevene skal ved starten av opplæringsløpet være kjent med hva som forventes av dem i de ulike fagene. 

I tillegg til underveisvurdering, har elevene på 8.-10. trinn også rett til sluttvurdering i alle fag. Denne vurderingen gis i form av en tallkarakter, og karakteren bygger på en samlet vurdering av elevens kompetanse i det enkelte fag. 

Grunnlaget for all vurdering er kompetansemålene, samt tekst om faget fra læreplanen.