Gå tilbake til:
Du er her:

Mangfold i husdyrhold

Selv om Bergen er en storby, foregår det også gårdsdrift med husdyrhold. Tallene er det som registreres av SSB.

Ku som mates
Per 1. januar 2019 var det 180 melkekyr i Bergen kommune, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.
Bilde: Marius Solberg Anfinsen

Bergen er blant de ti største landbrukskommunene i fylket, både målt i antall søkere om produksjonstilskudd og omsøkt areal.

I Bergen kommune er det 31.097 dekar med jordbruksareal. Dette tilsvarer et areal på om lag 4.354 fotballbaner og utgjør syv prosent av kommunens landareal, viser tall fra Norsk institutt for bioøkonomi.

Av Bergen kommunes jordbruksareal er 12.168 dekar fulldyrket, 5.160 dekar overflatedyrket og 13.769 dekar innmarksbeite. Produktiv skog utgjør 155.740 dekar av jordbruksarealet.

Antall dyr i Bergen kommune der det var søkt om produksjonstilskudd per 1. januar 2019:

 • Melkekyr: 180
 • Ammekyr: 61
 • Øvrige storfe: 633
 • Hester < 3 år: 12
 • Hester> 3 år og eldre: 220
 • Sauer født i fjor eller tidligere: 2.597
 • Værer født i fjor eller tidligere: 202
 • Avlsdyr av ender, kalkuner og gjess: 9
 • Ammegeiter: 24
 • Kaniner til ull/kjøttproduksjon: 19
 • Struts: 3
 • Lama: 23
 • Slaktegriser: 142
 • Verpehøner: 1571