Mangfold i husdyrhold

Selv om Bergen er en storby, foregår det også gårdsdrift med husdyrhold. Tallene er hentet fra Landbruksdirektoratet.

Ku som mates
Per 2022 var det 144 melkekyr i Bergen kommune, viser tall fra Landbruksdirektoratet.
Bilde: Marius Solberg Anfinsen

Bergen er blant de ti største landbrukskommunene i fylket, både målt i antall søkere om produksjonstilskudd og omsøkt areal.

I 2022 hadde Bergen kommune 16.065 dekar med jordbruksareal i drift og 127 foretak som søkte produksjonstilskudd.

Antall dyr i Bergen kommune - tall for året 2022. 

  • Melkekyr: 144
  • Ammekyr: 146
  • Øvrige storfe: 618
  • Sauer til utmarksbeite: 2.058
  • Lam til utmarksbeite: 3.033
  • Geiter, voksne og kje - til utmarksbeite: 135
  • Verpehøns: 8.743