Gå tilbake til:
Du er her:

Næring

Bergen er Vestlandets hovedstad, sentrum for verdens fremste havregion, har Norges høyeste tetthet av næringsklynger og er en populær turistdestinasjon.

Bildet viser næringsstatistikk for Bergen.
Ikke-fornybar energiproduksjon er den klart største basisnæringen i Bergen med 12.432 årsverk, etterfulgt av reiseliv og maritim med 7.580 og 6.088 årsverk i 2017. Kilde: SSB og Statistikk i Vest.
 

Bergensregionen har vekstkraftige og sterke næringer.

Havbyen Bergen

KULTUR OG MEDIA: Bergensregionen er en ledende region innen media, film, musikk og design.
Bergensregionen er en ledende region innen media, film, musikk og design.
Bilde: Illustrasjon fra Business Region Bergen

Bergen har gjennom hele sin historie levd av, og vil også i fremtiden fortsatt leve av havet. Regionen har landets rikeste, mest mangfoldige og konsentrerte miljø knyttet til havnæringene. Flere av de viktigste basisnæringene i Bergen er bygget på og utnytter denne nærheten til kyst og havets ressurser.

Den ikke-fornybar energiproduksjon (olje og gass) er den klart største basisnæringen i Bergen, men også den fornybare energiproduksjonen, marine og maritime næringer har ledende posisjoner nasjonalt og internasjonalt. I tillegg er reiseliv, finans, media og ikke minst handel og kulturbasert næringsliv viktige for byen.

Studier tilpasset næringslivet

Tilgang til relevant kompetanse er en forutsetning for utviklingen av næringslivet. Bergen er en stor studieby med nesten 30.000 studenter, mange av dem fra andre deler av verden, fordelt på Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole, Høgskolen på Vestlandet, Sjøkrigsskolen, Bergen Arkitekthøgskole, NLA Høgskolen, Handelshøgskolen BI (Bergen) og VID vitenskapelige høgskole.

Ledende på innovasjon og entreprenørskap

Bergen har lykkes med sin satsning på innovasjon og entreprenørskap ved at regionen har landets høyeste tetthet av Innovasjon Norge-støttede klynger. De bidrar til økt kompetansedeling og samarbeid og er sentrale i det innovative økosystemet.

Bergen kommune fører en aktiv næringspolitikk for å støtte næringslivets overgang inn den fornybare og digitale fremtiden. Kommunen støtter tiltak og fremmer et tettere samarbeid mellom de ulike aktørene i regionen. Næringsseksjonen samarbeider med næringsklyngene og en rekke aktører som fremmer næringsutvikling og innovasjon.

Bergen kommune har en egen smartbykoordinator, innovasjonslab og arbeider aktivt med innovative anskaffelser gjennom leverandørutviklingsprogrammet og innovasjonspartnerskap.

Kort om basisnæringene i Bergen

Ikke-fornybar energiproduksjon (Olje og gass)

Nesten to tredeler av verdiskapingen nasjonalt knyttet til ikke-fornybar energiproduksjon kom fra Vestlandet i 2016. Olje- og gassnæringen er den største næringen i Bergen, med 12.432 årsverk i 2017 fordelt på 1.060 virksomheter.

Marine næringer

Med omtrent 90 milliarder kroner i omsetning – hvorav ca. 60 milliarder fra havbruksnæringen - og 15.000 årsverk, sto Vestlandet for rundt 45 prosent av den marine næringen på landsbasis i 2016. For Bergen utgjorde dette 1.310 årsverk i 2019 fordelt på 355 virksomheter.

Maritime næringer

Den maritime næringen på Vestlandet utgjør halvparten av årsverkene og i underkant av halvparten av omsetningen i næringen på landsbasis. I Bergen utgjorde dette 6.088 årsverk fordelt på 1.508 virksomheter i 2019.

Fornybar energi

Fornybar energiproduksjon på Vestlandet sto for nesten én tredel av næringens årsverk på landsbasis i 2016. I Bergen utgjorde dette 1.490 årsverk fordelt på 590 virksomheter i 2019.

Media

Den norske mediebransjen er i vekst, og har vokst med 67 prosent fra 2003 og frem til i dag. I 2016 hadde Bergen 251 bedrifter innen mediebransjen, og en rekke av disse er samlokalisert i Media City Bergen (MCB) som åpnet i 2017.

Reiseliv

Reiselivet er en bransje i vekst, og i perioden 2016 til 2017 hadde næringen en vekst på 8%. I 2018 var det for første gang mer enn 2 millioner overnattingsdøgn på hotellene i Bergen – en økning med 9,5% fra 2017. I 2019 hadde Bergen 636 reiselivsbedrifter med tilsammen 7.580 ansatte.

Finans

Finanssektoren i Bergen er en stor næring med 4.869 årsverk og 1.012 foretak i 2017. Den representerer en verdiskapning på 13,5 milliarder kroner. I tillegg kommer informasjonsteknologisektoren med 3.500 årsverk og en verdiskapning på 4,1 milliarder.

Kilde: Handlingsplan for Næringsutvikling i Bergen 2019-2020.