Bymiljø

Bergen kommune jobber aktivt for en grønnere og mer miljøvennlig by. Et viktig løft for å få dette til, er videre utbygging av Bybanen.

Bybanen er et ledd i Miljøløftet, som skal sikre en klimavennlig utvikling av vei- og transportnettet. I april 2017 åpnet Bybanen til Bergen Lufthavn, Flesland. Bybanen til Fyllingsdalen åpnet i november 2022.
Bystyret vedtok reguleringsplan for Bybanen til Åsane, forlenget Fløyfjellstunnel og hovedsykkelrute fra sentrum til Åsane i mai 2023.

Bybanen skal være ryggraden i Bergens fremtidige kollektive transportsystem. Banen skal avlaste veiene og gå mest mulig i egen trasé.

Bybanen på holdeplassen ved Lagunen
Bybanen utvides gradvis. I juni 2013 åpnet traseen til Lagunen, i april 2017 åpnet det nye endestoppet på Flesland. Bybanen til Fyllingsdalen åpnet i november 2022. Reguleringsarbeid til Åsane pågår.
Bilde: Marius Solberg Anfinsen

Satser på fremtiden

En kompakt bystruktur bidrar til god bo- og livskvalitet, aktive nærmiljø og en klimavennlig byutvikling. Det reduserer reisebehovet og gjør at mange reiser kan tas med gang-, sykkel- og kolltektivtransport. Den kompakte byen skal derfor være fremtidens bystruktur for Bergen.

Tar vare på fortiden

Til tross for store bybranner, har Bergen bevart mange historiske byggverk og byområder fra hansatiden. Blant dem er Håkonshallen, Rozenkrantztårnet, havnekvarteret Bryggen og middelalderkirkene Mariakirken, Korskirken, Domkirken og Fana kirke. Bryggen er et av få steder i Norge som står på UNESCOs liste over verdens kulturarv.

Bergen er opptatt av å ta vare på sitt historiske særpreg, og kommunen eier Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene, som viser hvordan hanseatene levde på Bryggen. Til kommunen hører også Byantikvaren og Bergen byarkiv.

Bilde av smau med trehus og brosteinsgater.
TETT I TETT: I Bergen sentrum er det mye gammel og tett trehusbebyggelse, noe som gjør at brannvesenet har ekstra fokus på brannforebygging.
Bilde: Silje Marie Hatlestad / Bergen brannvesen

Den tette trehusbebyggelsen medfører for øvrig stor brannfare. Bergen kommune har derfor utviklet et effektivt brannvesen som kan rykke ut hurtig.

Lager grønne byrom

Kommunen har ellers lagt vekt på å skape mange sentrale byrom med kunstneriske innslag. Du finner for eksempel sitater fra den bergenske dikteren Ludvig Holberg inngravert i gategrunnen på Vågsalmenningen.

Kommunen er også opptatt av at innbyggerne skal ha god tilgang til friluftsområder i fjellet og ved sjøen. Bymiljøetaten legger ned mye arbeid i tilrettelegging og ivaretakelse av gode friluftsområder og parker.

Bildet viser et stort bed med blomster i teaterparken / DNS.
BLOMSTERHAV: Bergen er utvilsomt vakker når byen blomstrer en vakker vår- eller sommerdag.
Bilde: Marius Solberg Anfinsen

Kommunens totale forvaltningsareal er cirka 17.300 dekar. Av dette er rundt 1.800 dekar opparbeidet parkareal. Hvert år planter og vedlikeholder Bymiljøetaten rundt 13.000 kvadratmeter med sommerblomster og cirka 13.000 kvadratmeter med rosebed. I tillegg etterser de 1.892 parkbenker, 131 lekeområder og over 93 kilometer turvei.

Ønsker god infrastruktur

Et godt bymiljø preges av en god infrastruktur med god standard på veier og gangveier. Bymiljøetaten har den omfattende oppgaven å vedlikeholde 631 km kjøreveier, 262 km fortau, 20 km kjørevei med brostein, 110 km gang- og sykkelveier, over 9.000 trappetrinn, over 9.000 trafikkskilt, over 12.000 overvannsluk, over 2.700 fartsdempere/humper, 173 større og mindre broer, 23 kaier og 31.000 lyspunkt.

Syklist venter på grønt lys
TILRETTELEGGER FOR SYKLING: Ved Grieghallen kan forbipasserende syklister støtte seg til en fothviler mens de venter på grønt lys.
Bilde: Marius Solberg Anfinsen

Videre på internett