Tros- og livssynsbyen Bergen

Byen vår er hjem for muslimer, buddhister, mange typer kristne og andre. Det største trossamfunnet er Den norske kirke.

Bildet viser en kirke og festpyntede mennesker.
Kirken har fortsatt en viktig plass i mange bergenseres liv, både som ramme rundt livshendelser som dåp, bryllup og begravelser, og som samlingsplass for religiøse og kulturelle arrangementer. Bildet viser festkledde mennesker utenfor Fana kirke.
Bilde: Ellen Økland

Det største trossamfunnet er Den norske kirke, der tre av fire bergensere er medlem. I byens kirker ble det i 2022 holdt 1.705 søndagsgudstjenester og 684 andre gudstjenester, og foretatt 304 vigsler. 1.394 barn ble døpt, og 1.529 unge ble konfirmerte i kirken.

Organisasjon

Alle tros- og livssynssamfunn er selvstendige organisasjoner, de fleste samfunn i Bergen er del av nasjonale organisasjoner og av internasjonale tros- og livssynssamfunn.

Den norske kirke lokalt er inndelt i 25 menigheter. Driften av kirken er organisert i Bergen kirkelig fellesråd. Fellesrådet er gravplassmyndighet og har ansvar for alle de 28 gravplassene i Bergen, uavhengig av trossamfunn.

Kirkebyggene er både kulturminner og symbolbygg og fremstår som landemerker og symbol på lokal identitet og tilhørighet. På samme måte representerer gravplassene varige og vakre omgivelser for sorg, minner og ettertanke

Den norske kirke som kulturarena

Den norske kirke er arena for en rekke aktiviteter året gjennom. Her er det til sammen 98 kor med rundt 2400 deltakere, og 75.500 besøk på konserter og andre kulturelle arrangement.

Spennvidden på arrangementene er stor, fra lokale kulturdager til Festspillene i Bergen og Bergen kirkeautunnale, samt aktiviteter som babysang, åpen barnehage, formiddagstreff, trim, kirkemiddager for eldre, ungdomsklubb, konfirmantforberedelser, speidertreff med mer. Et stort antall frivillige medarbeidere, rundt 3.200 i 2022, legger ned en betydelig arbeidsinnsats og stort engasjement. De frivillige er en viktig bidragsyter inn i menighetenes mange aktiviteter.

Diakoni 

Det utføres et stort sosialt arbeid knyttet til diakoni. Nytt i 2022 er fire ungdomsdiakoner som jobber byomfattende, egne sorggrupper for barn og unge, samt en egen flyktningediakon som blant annet har ukentlige malekurs for ukrainske flyktninger. Kirkene i Bergen blir med andre ord brukt sju dager i uken.