Ordførerens oppgaver og ansvar

Ordføreren er byens fremste folkevalgte og den øverste ansvarlige for bystyret. Ordførerens viktigste oppgaver er å lede bystyremøtene og å være byens fremste offentlige representant.

Leder for bystyret

Ordføreren leder bystyremøtene og har ansvar for at møtene skjer i samsvar med vedtatte spilleregler, og at det blir truffet gyldige vedtak. Ordføreren har møte- og talerett i alle kommunale organer utenom byrådet og organer som ligger under dette.

I et parlamentarisk system har ordføreren en mer nedtonet politisk rolle enn en ordfører i en kommune styrt etter formannskapsmodellen. Ordføreren har ingen formell rolle overfor den kommunale administrasjonen, og ordføreren skal heller ikke på egen hånd fronte politiske saker, med mindre det er saker det er bred politisk enighet om.

Ordførerens oppgaver og ansvar er å

  • lede møtene i bystyret, Forretningsutvalget, Valgstyret, utvalg for fullmakter og politiske styringssystem
  • være byens fremste offisielle representant med ansvar for å representere kommunen ved offisielle anledninger og mottakelser
  • være kommunens rettslige representant (kommunelovens §9.3)
  • være støttespiller og pådriver i prosesser og holdninger som gavner byens og innbyggernes interesser
  • bidra til å utvikle det parlamentariske system
  • være brobygger mellom posisjon og opposisjon
  • bidra til et godt samspill mellom bystyret og byrådet