Annonseringsdato: 16.09.2023
Klagefrist: 08.10.2023
Saksnummer: PLAN-2022/20581
Arealplan-ID: 64780000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan

Bergenhus, gnr. 168, bnr. 377 m.fl. Detaljregulering. Vedtatt plan.

Om planforslaget

Opus Bergen AS foreslo på vegne av Sandviksboder 78 AS detaljregulering for et område i Bergenhus bydel. Bystyret vedtok planen med noen endringer i møtet 31.05.2023, sak 169/23.

Intensjonen med planforslaget er å legge til rette for 5 nye boligblokker over 4-5 etasjer med til sammen ca. 75 boenheter. Foreslått grad av utnytting for delfelt BBB1-5 varierer fra 1240-2300 m2-BRA. Total grad av utnytting for bolig (BBB1-5) er 8270 m2BRA, ca. 221 %-BRA, inkludert kjellerareal. Samlet grad av utnytting for planområdet er ca. 127 %-BRA.

 

Vedtaket kan påklages
Byrådets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. 

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden. 

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Statsforvaltaren i Vestland. 

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet. 

Saksdokumenter:

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Vær oppmerksom på at klagen din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send klage