Byfjellsrådet

Byfjellsrådet er et faglig samordningsorgan for myndigheter med ansvar og interesser i byfjellene, og andre aktører med interesser i byfjellene. Rådet ble etablert 4. september 2001.

Byfjellsrådet har normalt møter 4 ganger i året og skal bidra til en helhetlig forvaltning av byfjellene. Det geogafiske virkeområdet er byfjellene innenfor byfjellsgrensen slik området er fastlagt i kommuneplanens arealdel.

Rådet skal først og fremst bidra til:

  • gjensidig informasjons- utveksling om forhold i byfjellene.
  • evaluering av forvaltningsplanene og retningslinjer for forvaltningen
  • diskusjonsforum for saker av prinsipiell karakter, av stor allmenn interesse og der det ellers er ønskelig å innhente synspunkter fra medlemmene.

Byfjellsrådet har ingen vedtaksmyndighet. Rådet består av følgende 10 etater/lag/organisasjoner:

Offentlige myndigheter:

Fra Bergen kommune: Bymiljøetaten, Bergen Vann, Plan- og bygningsetaten, Helsevernenheten og Etat for idrett og Etat for landbruk.

I tillegg deltar Vestland Fylkeskommune, idrett og friluftsliv.

Lag/organisasjoner:

Bergen og Hordaland Turlag, Bergens Skog- og Træplantingsselskap, Bergen Bondelag.

Andre:
Myndigheter eller representanter for interessegrupper kalles inn ved behov.

 

Vedlegg