Oversiktsbilde over Bergen by
Bilde: Bergen kommune

Klimanorm

Plan- og bygningsetaten har utarbeidet et indikatorsett, kalt «Klimanorm Bergen», som skal gi et bedre grunnlag for å gjøre gode klimavurderinger i tidlig fase av et planarbeid.

For vurdering i tidlig planfase er det utarbeidet en klimanorm med kvalitative vurderinger. Klimanormen er et verktøy og en målestokk for fastsetting av klimaambisjoner. Klimanormen skal erstatte klimagassberegningene ved planinitiativ, og supplere kravet til klimagassberegninger videre i planprosessen. 

Klimanormen er et verktøy som skal hjelpe forslagsstiller å svare ut klimabestemmelsene (Kommuneplanens arealdel 2018 §§ 18.3 og 18.4). 

Klimanormen består av en veileder (pdf), og et verktøy (excel):